Appèl PS 2007 Overijssel / Utrecht

 

BIJLAGE 1 bij Aansluitend Beroep GS 2008 : Appel PS 2007

INDEX

1. Appèl PS 2007 Aanbiedingsbrief PS Overijssel

2. Appèl PS 2007 Aanbiedingsbrief PS Utrecht

3. Appèl PS 2007 Begeleidend schrijven PS Overijssel

4. Appèl PS 2007 Begeleidend schrijven PS Utrecht

5. Appèl PS 2007 tegen afzettingsbesluit Classis Kampen


Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)
Wnd scriba A.J. Both,
Dr. Kolfflaan 34
8264 DT Kampen


Betreft: bezwaarschrift voor de eerstkomende Particuliere Synode Overijssel

Kampen, 9 februari 2007


Aan de samenroepende kerk van de eerstkomende Particuliere Synode van Overijssel,
De Gereformeerde Kerk te Hardenberg-Baalder,
Scriba:
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De raad van de Gereformeerde Kampen-Noord (Ichthus) verzoekt u als samenroepende kerk van de Particuliere Synode van Overijssel bijgaand bezwaarschrift te agenderen bij de eerstkomende Particuliere Synode.
Wij vernamen dat twee classes uw raad gevraagd hebben een vervroegde Particuliere Synode van Overijssel te beleggen om in die weg te komen tot het bijeenroepen van een vervroegde Generale Synode voor de behandeling van het revisieverzoek dat onze raad bij de Generale Synode indient met betrekking tot de kwestie Kampen-Noord.

Gezien de inhoud van ons hierbij ingebracht bezwaarschrift lijkt het ons gewenst dat deze vervroegde Particuliere Synode zich beraadt over de vraag of zij ook de aangewezen vergadering is om dit bezwaarschrift in behandeling te nemen en het niet door te schuiven naar de reguliere Particuliere Synode. Het raakt immers ook volop de kwestie Kampen-Noord die op de vervroegde Generale Synode aan de orde komt (als tenminste twee particuliere synoden instemmen met het bijeenroepen van zo'n vervroegde generale synode).

Daarom verzoeken wij u of u dit bezwaarschrift met deze vraag aan de vervroegde particuliere synode wilt voorleggen.

Wij danken uw raad voor uw medewerking en wensen u in al uw werk Gods zegen toe,

Met broedergroeten, namens de raad voornoemd,
E. Vogel, 2e preses A.J. Both, wnd scribaP.S. Eenzelfde verzoek is ingediend bij de samenroepende kerk van de Particuliere Synode van Utrecht, de kerk te Amersfoort-De Horsten.


Bijlage: Bezwaarschrift Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)

 


 

Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)
Wnd scriba A.J. Both,
Dr. Kolfflaan 34
8264 DT Kampen


Betreft: bezwaarschrift voor de eerstkomende Particuliere Synode Utrecht

Kampen, 9 februari 2007


Aan de samenroepende kerk van de eerstkomende Particuliere Synode van Utrecht,
De Gereformeerde Kerk te Amersfoort-De Horsten,
Scriba:

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De raad van de Gereformeerde Kampen-Noord (Ichthus) verzoekt u als samenroepende kerk van de Particuliere Synode van Utrecht bijgaand bezwaarschrift te agenderen bij de eerstkomende Particuliere Synode.
Wij vernamen dat twee classes uw raad gevraagd hebben een vervroegde Particuliere Synode van Utrecht te beleggen om in die weg te komen tot het bijeenroepen van een vervroegde Generale Synode voor de behandeling van het revisieverzoek dat onze raad bij de Generale Synode indient met betrekking tot de kwestie Kampen-Noord.

Gezien de inhoud van ons hierbij ingebracht bezwaarschrift lijkt het ons gewenst dat deze vervroegde Particuliere Synode zich beraadt over de vraag of zij ook de aangewezen vergadering is om dit bezwaarschrift in behandeling te nemen en het niet door te schuiven naar de reguliere Particuliere Synode. Het raakt immers ook volop de kwestie Kampen-Noord die op de vervroegde Generale Synode aan de orde komt (als tenminste twee particuliere synoden instemmen met het bijeenroepen van zo'n vervroegde generale synode).

Daarom verzoeken wij u of u dit bezwaarschrift met deze vraag aan de vervroegde particuliere synode wilt voorleggen.

Wij danken uw raad voor uw medewerking en wensen u in al uw werk Gods zegen toe,

Met broedergroeten, namens de raad voornoemd,E. Vogel, 2e preses A.J. Both, wnd scriba


P.S. Eenzelfde verzoek is ingediend bij de samenroepende kerk van de Particuliere Synode van Overijssel, de kerk te Hardenberg-Baalder.


Bijlage: Bezwaarschrift Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)


Schrijven aan PS Overijssel

De Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)
Wnd scriba A.J. Both,
Dr. Kolfflaan 34
8264 DT Kampen

Betreft: Bezwaarschrift tegen besluit van de Classis Kampen

Kampen, 9 februari 2007


Aan de eerstkomende Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken van Overijssel,


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) dient bij dezen bij uw vergadering een bezwaarschrift in tegen het besluit van de classis Kampen d.d. 19 oktober 2006 dat ds. E. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland dient te worden afgezet. Naar aanleiding van dit besluit van de classis heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Eudokia) d.d. 21 oktober 2006 gemeend te kunnen besluiten tot afzetting van onze predikant.

Vooraf leggen wij aan uw vergadering de volgende twee zaken voor.

1. Is uw vergadering bevoegd dit bezwaarschrift te behandelen?

Wij leggen de vraag aan u voor of uw vergadering de aangewezen PS is om dit bezwaarschrift te beoordelen.
Uw deputaten ad art. 49 K.O. zijn namelijk betrokken geweest bij de besluitvorming van de classis. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het besluit. In zoverre heeft de Particuliere Synode van Overijssel bij monde van haar deputaten met dit besluit al ingestemd
Om nog een andere reden dringt de vraag zich op of de PS Overijssel zelf niet partij in geding is in de zaak waar het in het besluit van classis om gaat. Zij is namelijk in een eerder stadium in de problematiek van Kampen-Noord betrokken geweest en heeft daarin ook besluiten genomen, besluiten die vervolgens door de GS van Amersfoort-C 2005 nietig zijn verklaard.
Uw vergadering zou dus het risico lopen als rechter te moeten optreden in eigen zaak.

Bovenstaande feiten doen de vraag rijzen of wij ons met dit bezwaarschrift niet dienen te wenden tot een andere particuliere synode. Dit naar analogie van wat de Gereformeerde Kerken besloten hebben in art. 31 van de Acta van de GS Zuidhorn 2002 (in geval van een beroep op een PS tegen losmaking).
[Dat besluit luidt als volgt: " Besluit 1:
aan de regeling voor de toepassing van artikel 14 KO, zoals vastgesteld door de Generale
Synode Leusden 1999, Acta artikel 30 besluit 2, toe te voegen:
15. een predikant die met instemming van de classis en deputaten art. 49 KO van de PS wordt
losgemaakt van zijn gemeente, moet, als hij revisie van dit besluit vraagt, in appèl gaan bij die
particuliere synode die, op alfabet gerangschikt, volgt op de particuliere synode waarvan 'zijn'
classis deel uitmaakt.
Gronden:
1. het verdient voorkeur bij een hoger beroep mensen over het appèl te laten oordelen die op geen
enkele manier eerder bij de kwestie betrokken zijn geweest;
2. een vergelijkbaar systeem kent de burgerlijke rechtspraak in Nederland;
3. een 'hoger-beroep-indeling' op alfabet kan ongewijzigd blijven als het aantal particuliere synodes verandert."]

Omdat een beslissing daarover niet aan ons is, leggen wij deze vraag aan uw vergadering voor.
Voor het geval dat u van oordeel bent dat er in deze zaak naar analogie van zojuist genoemd besluit gehandeld zou moeten worden en dat daarom dit bezwaarschrift inderdaad door een andere PS behandeld dient te worden, hebben wij dit bezwaarschrift tegelijk ook ingediend bij de Particuliere Synode van Utrecht, zijnde de dan aangewezen PS conform bovengeciteerde regel van GS Zuidhorn 2002).
(Zie in de bijlage bij dit schrijven de kopie van ons schrijven aan de eerstkomende PS Utrecht).
Het lijkt ons noodzakelijk dat u zich met de PS van Utrecht verstaat omtrent de behandeling van deze zaak.

2. Ons revisieverzoek bij de eerstkomende Generale Synode.

Als uw vergadering zich wel bevoegd acht ons bezwaarschrift in behandeling te nemen lijkt het ons goed u te informeren over het volgende.
Het besluit van de classis Kampen, alsook het daarbij aansluitend handelen van de Eudokiaraad, is gebaseerd op besluiten die de GS Amersfoort-C 2005 heeft genomen inzake Kampen-Noord. Van deze synodebesluiten vragen wij bij de eerstkomende Generale Synode revisie aan, zoals de kerken (evenals uw vergadering) bekend zal zijn. Wij hebben daarvan publiek verantwoording afgelegd in een brede Verantwoording Januari 2006 die wij ook de kerken deden toekomen (zie Bijlage 1 bij het bezwaarschrift).
De zaak betreffende het afzettingsbesluit van de classis Kampen alsook het daaropvolgend afzettingsbesluit van de Eudokiaraad zullen wij bij ons revisieverzoek ook op de tafel van de Generale Synode leggen. Deze zaak is immers nauw verweven met de zaak ten aanzien waarvan wij een revisieverzoek bij de generale synode indienen. Wordt bijvoorbeeld ons revisieverzoek gehonoreerd dan verliest het verstrekkende besluit van de classis Kampen alsook dat van de Eudokaraad alleen al om die reden alle grond.

Intussen worden in het kerkverband pogingen ondernomen om een vervroegde generale synode bijeen te roepen voor de behandeling van het revisieverzoek bij de eerstkomende generale synode inzake Kampen-Noord. Zie bijvoorbeeld het verzoek daartoe van de classis Utrecht en de classis Hilversum alsook van classes uit uw ressort.
Het is dus niet uitgesloten dat de zaak van Kampen-Noord samen met de daaraan verbonden zaak van de afzetting al in de loop van dit jaar op de generale synode wordt behandeld.

De wijze van behandeling van een en ander laten wij aan de wijsheid van uw vergadering over.
Wij hopen u met dit begeleidend schrijven te hebben gediend met het oog op een juiste behandeling van ons bezwaarschrift.

3. Verklaring van ds. E. Hoogendoorn.
Opdat niets een kerkrechtelijk verantwoorde ontvankelijkverklaring en behandeling van dit bezwaarschrift door uw vergadering in de weg komt te staan, wordt hier voor alle duidelijkheid en zekerheid een persoonlijke verklaring opgenomen van ds. E. Hoogendoorn waar het classisbesluit hem persoonlijk in het bijzonder raakt:
"Ik verklaar bij dezen dat uw vergadering deze brief met bezwaarschrift van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) dient te beschouwen en ontvangen als ook mijn persoonlijk bezwaarschrift tegen het genoemde classisbesluit"


E. Hoogendoorn


4. Slot
Wij bidden u de wijsheid van Gods Geest toe bij de beoordeling van deze zaken.
God geve herstel van diep getrokken scheuren en zwaar geschonden rechten in zijn gemeente van Kampen-Noord.
Met broedergroeten, namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord (Ichthus),


E. Vogel, 2e preses A.J. Both, wnd scriba

Bijlage: Schrijven aan de PS Utrecht d.d. 9 februari 2007

Afschrift: naar de Classis Kampen

Schrijven aan PS Utrecht

De Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)
Wnd scriba A.J. Both,
Dr. Kolfflaan 34
8264 DT Kampen

Betreft: Bezwaarschrift tegen besluit van de Classis Kampen

Kampen, 9 februari 2007


Aan de eerstkomende Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken van Utrecht,


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) dient bij dezen bij uw vergadering een bezwaarschrift in tegen het besluit van de classis Kampen d.d. 19 oktober 2006 dat ds. E. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland dient te worden afgezet. Naar aanleiding van dit besluit van de classis heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Eudokia) d.d. 21 oktober 2006 gemeend te kunnen besluiten tot afzetting van onze predikant.

Wij hebben dit bezwaarschrift ook ingediend bij de Particuliere Synode van Overijssel.
(Zie in de bijlage bij dit schrijven de kopie van ons schrijven aan de eerstkomende PS Overijssel).
De vraag deed zich echter voor of deze Particuliere Synode de aangewezen vergadering was om ons bezwaarschrift in behandeling te nemen.

Vergelijk wat wij aan de PS Overijssel in bovengenoemd schrijven hebben voorgelegd:

"1. Is uw vergadering bevoegd dit bezwaarschrift te behandelen?
Wij leggen de vraag aan u voor of uw vergadering de aangewezen PS is om dit bezwaarschrift te beoordelen .
Uw deputaten ad art. 49 K.O. zijn namelijk betrokken geweest bij de besluitvorming van de classis. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het besluit. In zoverre heeft de Particuliere Synode van Overijssel bij monde van haar deputaten met dit besluit al ingestemd
Om nog een andere reden dringt de vraag zich op of de PS Overijssel zelf niet partij in geding is in de zaak waar het in het besluit van de classis om gaat. Zij is namelijk in een eerder stadium in de problematiek van Kampen-Noord betrokken geweest en heeft daarin ook besluiten genomen, besluiten die vervolgens door de GS van Amersfoort-C 2005 nietig zijn verklaard.
Uw vergadering zou dus het risico lopen als rechter te moeten optreden in eigen zaak.

Bovenstaande feiten doen de vraag rijzen of wij ons met dit bezwaarschrift niet dienen te wenden tot een andere particuliere synode. Dit naar analogie van wat de Gereformeerde Kerken besloten hebben in art. 31 van de Acta van de GS Zuidhorn 2002 (in geval van een beroep op een PS tegen losmaking).
[Dat besluit luidt als volgt: " Besluit 1:
aan de regeling voor de toepassing van artikel 14 KO, zoals vastgesteld door de Generale
Synode Leusden 1999, Acta artikel 30 besluit 2, toe te voegen:
15. een predikant die met instemming van de classis en deputaten art. 49 KO van de PS wordt
losgemaakt van zijn gemeente, moet, als hij revisie van dit besluit vraagt, in appèl gaan bij die
particuliere synode die, op alfabet gerangschikt, volgt op de particuliere synode waarvan 'zijn'
classis deel uitmaakt.
Gronden:
1. het verdient voorkeur bij een hoger beroep mensen over het appèl te laten oordelen die op geen enkele manier eerder bij de kwestie betrokken zijn geweest;
2. een vergelijkbaar systeem kent de burgerlijke rechtspraak in Nederland;
3. een 'hoger-beroep-indeling' op alfabet kan ongewijzigd blijven als het aantal particuliere synodes verandert."]

Omdat een beslissing daarover niet aan ons is, leggen wij deze vraag aan uw vergadering voor.
Voor het geval dat u van oordeel bent dat er in deze zaak naar analogie van zojuist genoemd besluit gehandeld zou moeten worden en dat daarom dit bezwaarschrift inderdaad door een andere PS behandeld dient te worden, hebben wij dit bezwaarschrift tegelijk ook ingediend bij de Particuliere Synode van Utrecht, zijnde de dan aangewezen PS conform bovengeciteerde regel van GS Zuidhorn 2002".
(zie genoemde bijlage)

Uit het bovenstaande kan uw vergadering duidelijk zijn waarom wij met ons bezwaarschrift tegelijk bij de PS Utrecht aankloppen. Het lijkt ons noodzakelijk dat u zich met de PS van Overijssel verstaat omtrent de behandeling van deze zaak.

Als uw vergadering inderdaad de aangewezen PS is om ons bezwaarschrift in behandeling te nemen lijkt het ons goed u te informeren over het volgende.
Het besluit van de classis Kampen, alsook het daarbij aansluitend handelen van de Eudokiaraad, is gebaseerd op besluiten die de GS Amersfoort-C 2005 heeft genomen inzake Kampen-Noord. Van deze besluiten vragen wij bij de eerstkomende Generale Synode revisie aan, zoals de kerken (evenals uw vergadering) bekend zal zijn. Wij hebben daarvan publiek verantwoording afgelegd in een brede Verantwoording Januari 2006 die wij ook de kerken deden toekomen (zie Bijlage 1 bij het bezwaarschrift).
De zaak betreffende het afzettingbesluit van de classis Kampen alsook het daaropvolgend afzettingsbesluit van de Eudokiaraad zullen wij bij ons revisieverzoek ook op de tafel van de Generale Synode leggen. Deze zaak is immers nauw verweven met de zaak ten aanzien waarvan wij een revisieverzoek bij de generale synode indienen. Wordt bijvoorbeeld ons revisieverzoek gehonoreerd dan verliest het verstrekkende besluit van de classis Kampen alsook dat van de Eudokaraad alleen al om die reden alle grond.

Intussen worden in het kerkverband pogingen ondernomen om een vervroegde generale synode bijeen te roepen voor de behandeling van het revisieverzoek bij de eerstkomende generale synode inzake Kampen-Noord. Zie bijvoorbeeld het verzoek daartoe van de classis Utrecht en de classis Hilversum binnen uw ressort.
Het is dus niet uitgesloten dat de zaak van Kampen-Noord samen met de daaraan verbonden zaak van de afzetting al in de loop van dit jaar op de generale synode wordt behandeld.

De wijze van behandeling van een en ander laten wij aan de wijsheid van uw vergadering over.
Wij hopen u met dit begeleidend schrijven te hebben gediend met het oog op een juiste behandeling van ons bezwaarschrift.

3. Verklaring van ds. E. Hoogendoorn.
Opdat niets een kerkrechtelijk verantwoorde ontvankelijkverklaring en behandeling van dit bezwaarschrift door uw vergadering in de weg komt te staan wordt hier voor alle duidelijkheid en zekerheid een persoonlijke verklaring opgenomen van ds. E. Hoogendoorn waar het classisbesluit hem persoonlijk in het bijzonder raakt:
"Ik verklaar bij dezen dat uw vergadering deze brief met bezwaarschrift van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) dient te beschouwen en ontvangen als ook mijn persoonlijk bezwaarschrift tegen het genoemde classisbesluit"


E. Hoogendoorn

4. Slot
Wij bidden u de wijsheid van Gods Geest toe bij de beoordeling van deze zaken.
God geve in zijn wonderbare macht herstel van diep getrokken scheuren en zwaar geschonden rechten in zijn gemeente van Kampen-Noord.

Met broedergroeten, namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord (Ichthus),


E. Vogel, 2e preses A.J. Both, wnd scriba

Bijlage: Schrijven aan de PS Overijssel d.d. 9 februari 2007

Afschrift: naar de Classis Kampen.

 Bezwaarschrift bij de Part. Synode tegen besluit van Classis Kampen d.d. 19 oktober 2006

Inleiding

De GS Amersfoort-C 2005 heeft in een jarenlange problematiek te Kampen-Noord uitspraken gedaan in antwoord op ons bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift gingen wij in appel tegen besluiten van de classis Kampen als ook van de Particuliere Synode van Overijssel.
De besluiten van de GS Amersfoort-C konden door ons niet als bindend worden aanvaard op grond van art. 31 K.O., omdat wij ze in strijd bevonden met Gods Woord en de kerkorde. Daarom besloot onze raad een revisieverzoek in te dienen bij de volgende GS.

Toen wij in die situatie contact zochten met de Eudokiaraad heeft deze elk gesprek geweigerd. Slechts op voorwaarde dat wij de GS-besluiten eerst en direct zouden uitvoeren was de raad bereid tot gesprek. Dit hield kort gezegd in dat onze kerkenraad zichzelf met onmiddellijke ingang moest ontbinden en alle ambtelijke dienst inclusief de kerkdiensten moest staken wilde er opening gegeven worden voor enig gesprek.

Intussen meende de Eudokiaraad samen met de naburige kerkenraad van Zwartsluis te kunnen overgaan tot schorsing van een lid van onze raad, onze predikant op grond van art. 79 en 80 K.O.
Wij hebben zowel de kerkenraad van Zwartsluis als de Eudokiaraad te kennen gegeven dat zij daartoe in deze situatie niet gerechtigd waren
Tenslotte heeft de Eudokiaraad de classis gevraagd om instemming met een maatregel van afzetting.
De Classis is zelfs verder gegaan dan instemming: zij stelde dat onze predikant diende te worden afgezet.

Tegen dit besluit van de classis inzake afzetting van ds. E. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken richt zich ons bezwaarschrift.

De wettigheid van de Eudokiaraad wordt door ons niet erkend en daarmee ook niet het besluit tot afzetting dat de Eudokiaraad d.d. 21 oktober 2006 nam.
(In ons revisieverzoek aan de GS tonen wij aan waarom de Eudokiaraad niet de wettige kerkenraad van Kampen-Noord kan zijn).
Wij hoeven daarom niet bij een kerkelijke vergadering in appel te gaan tegen de schorsing en afzetting door de (niet wettige) Eudokiaraad. Zulke maatregelen kan namelijk alleen de wettige kerkenraad van de predikant nemen. Het kan u duidelijk zijn dat onze kerkenraad ds. E. Hoogendoorn blijft erkennen als predikant in volle rechten in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zie onze kerkenraadsbesluiten in bijlagen 2a en 3 en onze verantwoording naar de Eudokiagemeente in bijlage 2b.


CLASSISBESLUIT van 19 oktober 2006
Ons bezwaarschrift richt zich tegen het besluit dat de Classis Kampen op 19 oktober 2006 heeft genomen.
Per brief van 20 oktober 2006 kreeg onze predikant ds. E. Hoogendoorn bericht van het volgende besluit van de Classis:

"De Classis Kampen van de Gereformeerde Kerken in Nederland in vergadering bijeen op 19 oktober 2006 te Sint Jansklooster-Kadoelen besluit (met advies van deputaten ad art. 49 K.O. van de Particuliere Synode Overijssel):
1. Als haar oordeel uit te spreken dat ds. E. Hoogendoorn te Kampen afgezet dient te worden op grond van de artikelen 79 en 80 K.O.

Gronden:
1. Ds. E. Hoogendoorn maakt zich schuldig aan openlijke scheurmakerij (art. 80 K.O.) door de gemeente te Kampen-Noord weg te roepen achter de Kerkenraad met diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en zelfstandig kerkdiensten te beleggen en een eigen kerkelijk leven te ontwikkelen vanaf 3 oktober 2004.

2. Ambtsdragers in de Gereformeerde Kerken zijn gebonden aan Schrift, Belijdenis en Kerkorde. Om de gemeente te beschermen staat er in het ondertekeningsformulier dat ambtsdragers zich zullen houden aan de uitspraak van de mindere vergadering juist als zij de weg van appèl gaan. Waar deze terughoudendheid door iedere ambtsdrager beloofd is voor situaties waarin de leer van de kerk in geding is, hoeveel te meer dient men zich er dan (naar analogie) naar te gedragen wanneer zaken van een lagere orde - hoe belangrijk ze verder ook gevonden worden - in geding zijn. Ds. E. Hoogendoorn onderwerpt zich niet aan wettig genomen kerkelijke besluiten sinds 27 september 2004, zelfs niet na zijn appèl op de meeste vergadering.

3. Ds. E. Hoogendoorn handelt hiermee in strijd met zijn 4e ambtsbelofte, waarin hij beloofde zich te zullen onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien hij zich in leer of leven zou misgaan (Bevestigingsformulier predikanten)."

2. Het oordeel van de classis mee te delen aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en aan ds. E. Hoogendoorn."
(Zie Bijlage 4)


Onze bezwaren tegen dit besluit van de classis Kampen geven wij samenvattend hier als volgt weer.

1. Tegen de besluiten van de GS waarop de Classis Kampen zich baseert, hebben wij besloten bezwaar aan te tekenen bij de eerstvolgende GS door middel van een revisieverzoek.
Op grond van art. 31 KO kunnen wij die GS-besluiten niet als bindend aanvaarden.
De Classis kan daarom niet van ons eisen dat wij die besluiten uitvoeren.

2. Het recht van opschorting van de uitvoering van een dergelijk besluit kan ons niet ontzegd worden.
Het 'tenzij' van art. 31 betekent geen 'totdat'. Dat dient in de Gereformeerde Kerken, zeker na de Vrijmaking, buiten discussie te staan.
(Vergelijk het onderwijs van K. Schilder in: D.Deddens, Cursus bij kaarslicht dl 1, 1997 p.80-85; zie ook de reactie van dr. R.D. Anderson op een ingezonden in het ND van ds. P. Niemeijer in Bijlage 5)

3. Besluit 7 van de GS Amersfoort-C kan in dit geval ook niet als eventuele ondersteuning gezien worden. Daarin stelt de GS : 'het bezwaar dat de classis [september 2004] niet bevoegd is te besluiten dat het instellen van appel tegen haar besluit geen schorsende werking heeft is ongegrond'.
Ons revisieverzoek geldt namelijk o.a. ook dit besluit 7 van de GS Amersfoort-C.

4. Bij de kwestie in geding behoort ook de vraag wie de wettige kerkenraad van Kampen-Noord is.
De GS wees daarvoor de Eudokiaraad aan. Ook daartegen richt zich echter ons revisieverzoek.
Daarin tonen wij aan dat de GS voor deze uitspraak geen enkele goede grond kan aanvoeren.
Naar de aard van de zaak kan de Classis ons niet het recht van opschorting van effectuering van het GS-besluit ontzeggen. Dat zou namelijk opheffing van het bestaan van de kerkenraad (Ichthus) betekenen en van zijn (vanzelfsprekende) claim in het revisieverzoek op aanspraak van zijn rechtmatigheid.
[vergelijk bijvoorbeeld F.L. Rutgers, Kerkelijke Adviezen I, 262:
"Alleen is mij duidelijk, dat een besluit der Classe, dat de kerkeraad moet aftreden, (daargelaten nu, of en in hoeverre dat besluit goed en wettig was), geenszins van zelf medebrengt, dat de kerkeraad, daaraan niet voldoende, zou moeten geacht worden niet meer wettig te bestaan; vooreerst, omdat zulk een besluit tot aftreding nog volstrekt niet is eene disciplinaire ontzetting uit het ambt; vervolgens, omdat de kerkeraad tegen dit besluit in appèl is gegaan en dus, hangende het appèl, het besluit niet reeds vanzelf uitvoerbaar is;"]

5. Het beroep van de Classis op het ondertekeningsformulier (in grond 2) is onjuist.
Dit formulier bewerkstelligt een welomschreven uitzondering van art. 31 en dat middels een ondertekende belofte. Deze uitzondering geldt echter voor de leer van een ambtsdrager en wordt opgelegd door zijn wettige kerkenraad.
Het ondertekeningsformulier kan door de classis in het onderhavige geval niet in stelling worden gebracht omdat
- a. het in deze zaak niet gaat om een bedenking van ds. E. Hoogendoorn tegen de leer of een afwijkende mening
- b. in geding is wie de wettige kerkenraad is
- c. ds. Hoogendoorn niet solistisch heeft gehandeld maar steeds overeenkomstig de wil van zijn kerkenraad

6. De Classis is zelf partij in geding in de twistzaak die blijkens het revisieverzoek nog steeds loopt. Het past de classis niet tijdens deze procesgang als rechter in eigen zaak op te treden en te verklaren dat (leden van) de andere partij dienen te worden afgezet op grond van art. 79 en 80 K.O.

7. Het is een onbegrijpelijke gang van zaken om over een gebeurtenis uit 2004 in 2006 ineens vermaan en tucht te willen uitoefenen.
Het zware oordeel van 'openlijke scheurmakerij' (grond 1 van het Classisbesluit) staat ook in schril contrast met de ingetogen wijze waarop de GS in haar besluit het handelen van de (leden van de) kerkenraad (Ichthus) als onterecht beschouwt.
Een dergelijke censuurmaatregel betekent in feite dat zo iemand geacht wordt buiten het koninkrijk van God te staan (zie art. 80 KO slot).

8. In grond 1 van haar besluit noemt de classis als openlijke scheurmakerij dat ds. E. Hoogendoorn zelfstandig kerkdiensten belegt. Echter, toen hij tengevolge van het classisbesluit van 23 september 2004 van de classiscommissie een email ontving van zijn ambtstaken ontheven te zijn, heeft hij samen met de kerkenraadsleden die hun ambt bleven bedienen, dit classisbesluit op grond van art. 31 K.O. niet als bindend aanvaard omdat het in strijd was met Gods Woord en de kerkorde. Samen met deze door de ongedeelde gemeente gekozen ambtsdragers heeft ds. E. Hoogendoorn de gemeente niet weggeroepen achter de Kerkenraad met diakenen zoals de classis meent, maar de gemeente ópgeroepen de wettig verkozen ambtsdragers te blijven volgen. Zie bijlage 6.

9. Het past niet dat de Classis de Eudokiaraad tucht laat uitoefenen op een van de leden van de kerkenraad (Ichthus) tijdens de revisiegang naar de volgende GS. Deze leden staan niet onder verantwoordelijkheid van de Eudokiaraad maar van de eigen kerkenraad (Ichthus).
De Classis ziet hiermee voorbij aan de realiteit van het bestaan van twee kerkenraden met twee deelgemeenten tijdens de huidige appelgang van het revisieverzoek naar de GS.
Daarom is grond 3 van het Classisbesluit misplaatst.

10. Het is bovendien volstrekt selectief om die tucht dan alleen te willen oefenen op dat lid van de kerkenraad (Ichthus) dat predikant is en niet ook op de negen overige leden van deze raad.
Het gaat immers niet om een solistisch optreden van de predikant maar om een gezamenlijk handelen van de hele kerkenraad (Ichthus). Ook ds. Hoogendoorn heeft geheel gehandeld overeenkomstig de besluiten van zijn kerkenraad.

11. De Classis maakt zich ook schuldig aan partijdige rechtspraak doordat zij
- wel van de kerkenraad (Ichthus) onvoorwaardelijke onderwerping aan besluiten van de meerdere vergadering eist en bij het uitblijven daarvan de leden van deze raad censurabel oordeelt,
- maar anderzijds de Eudokiaraad vrij zijn gang laat gaan als deze de besluiten van de meerdere vergaderingen verwerpt of weigert uit te voeren zonder er tegen in appel te gaan (zoals de meerderheid van de Eudokiaraad tot drie keer toe heeft gedaan met de besluiten van de Classis in 2003 en 2004 en zoals de huidige Eudokiaraad heeft gedaan met (onderdelen van de ) besluiten van de GS van Amersfoort-C 2005 [denk aan zijn weigering de door de GS herstelde positie van de predikant als predikant in de Gereformeerde Kerken te erkennen en zo de verplichting tot het levensonderhoud te hervatten].)
(Zie Bijlage 1, 2b en 8b)

Voor nadere omschrijving van onze bezwaren verwijzen wij u naar onze correspondentie met de classis (zie bijlage 7) alsook de eerdere correspondentie met de kerkenraad van Zwartsluis en de Eudokiaraad (zie bijlage 8) en het schrijven naar de Eudokiagemeente (bijlage 2b).


Verzoek aan de PS
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij als raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) uw vergadering uit te spreken

1. dat de Classis Kampen ten onrechte heeft uitgesproken dat ds. E. Hoogendoorn te Kampen afgezet dient te worden op grond van art. 79 en 80 K.O.;

2. dat ds. E. Hoogendoorn predikant is in volle rechten in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Tenslotte
Het handelen van de Classis (en vervolgens dat van de Eudokiaraad) heeft de verscheurdheid in de gemeente van Kampen-Noord nog dieper gemaakt.
Wij spreken de bede uit dat uw vergadering met haar besluit dienstbaar kan zijn aan herstel van de vrede in Kampen-Noord.
Daartoe bidden wij de Particuliere Synode Gods hulp en zegen toe.

Met broedergroeten,

namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord (Ichthus),

E. Vogel, 2e preses A.J. Both, wnd scriba
Bijlagen:

1. Verantwoording van het besluit tot revisieverzoek inzake de kwestie Kampen-Noord bij de eerstvolgende generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus), 19 januari 2006


2.a. Besluit Kerkenraad Ichthus 1 april 2006

2.b. Rondschrijven naar Eudokiagemeente, 7 april 2006

3. Besluit Kerkenraad Ichthus 21 oktober 2006

4. Schrijven Classis Kampen d.d. 20 oktober 2006 met besluit van 19 oktober 2006

5. Artikel dr. R.D. Anderson art. 31 K.O.

6. Verantwoording en oproep (naar de gemeente) 2 oktober 2004

7. Correspondentie met Classis Kampen (relevante selectie):

a. Schrijven van ds. E. Hoogendoorn, 27 juni 2006

b. Verklaring ds. E. Hoogendoorn op classis 29 september 2006

c. Lijst van vragen van de Classis 29 september 2006 aan ds. E. Hoogendoorn

d. Reactie op classisvragen [13 oktober 2006]

8. correspondentie met kerkenraad van Zwartsluis en de Eudokiaraad:

a. brief van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de Eudokiaraad naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de raad van de naburige gemeente te Zwartsluis had genomen en toegestuurd.

b. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 28 maart 2006 aan de Eudokiaraad naar aanleiding van het principebesluit dat de Eudokiaraad samen met de raad van de naburige gemeente te Zwartsluis had genomen en ds. E. Hoogendoorn had toegestuurd.

c. brief van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de Eudokiaraad had genomen en toegestuurd.

d. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 28 maart 2006 aan de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de Eudokiaraad had genomen en ds. E. Hoogendoorn had toegestuurd.