ANBI

ANBI  = Algemeen Nut Beogende Instelling.

Zoekprogramma ANBI op www.belastingdienst.nl

 

A. Algemene gegevens

naam van de instelling: Gereformeerde Kerk Kampen
vestigingsadres: Vloeddijk 38, Kampen
postadres: Postbus 427
postcode en plaats postadres: 8260 AK, Kampen
het RSIN of fiscaal nummer: 8214 598 06
het internetadres: www.gknkampen.nl
telefoon (scriba): 038-363 62 89
email (scriba): scriba@gknkampen.nl

 

De Gereformeerde Kerk te Kampen is een kerk die behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/

 

De groepsbeschikking voor ANBI voor de Gereformeerde Kerken is aangevraagd op 5 oktober 2015. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Kampen.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

C. Doelstelling/visie

Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/

 

Dit beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te Kampen is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.

 

De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

 

Om alle activiteiten van de kerk, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.

De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.

 

Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.

 

De kerk heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is.

De kerk bezit geen kerkgebouw en geen pastorie.

 

Te verrichten activiteiten.

 

De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Kampen zijn voornamelijk:

  • De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare kerkdiensten op alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede op bid en dankdagen.
  • De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten.
  • Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.
  • Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke omstandigheden.
  • Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middels van diaconale bijstand.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van Commissie Financieel Beheer, ingevolge art. 49 van de Kerkorde.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer en de Bijbelstudieverenigingen.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

     

Jaarrekening kerk begroting
2018 (EUR)
werkelijk
2017 (EUR)
werkelijk
2016 (EUR)
Baten      
Opbrengst uit bezittingen 0,00 0,00 0,00
Bijdragen gemeenteleden 76.500,00 65.000,00 58.800,00
Overige ontvangsten 0,00 4.500,00 4.000,00
totaal baten (a) 76.500,00 69.500,00 62.800,00
       
Lasten      
Traktement en onkosten predikant  64.000,00 11.000,00 28.400,00
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  0,00 0,00 0,00
Quotum/bijdragen kerkverband  8.600,00 7.620,00 7.140,00
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 0,00 0,00 0,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 17.900,00 16.800,00 15.860,00
totaal lasten (b) 90.500,00 35.420,00 51.400,00
       
Resultaat(totaal a-b) -14.000,00 34.080,00 11.400,00
 
Jaarrekening diakonie

begroting
2018

(EUR)

werkelijk
2017 (EUR)
werkelijk
2016 (EUR)
Baten      
Collecten / giften 1.600,00 1.580,00 4.350,00
Overige ontvangsten 0,00 0,00 0,00
totaal baten (a) 1.600,00 1.580,00 4.350,00
       
Lasten      
Plaatselijke ondersteuning/uitgaven 1.500,00 1.430,00 1.400,00
Regionale/landelijke uitgaven 0,00 0,00 0,00
Lasten administratie, bankkosten 0,00 0,00

250,00

totaal lasten (b) 1.500,00 1.430,00 1650,00
       
Resultaat(totaal a-b) 100,00 150,00 2700,00