Pleidooi KR op hoorzitting

 
HOORZITTING GS ZWOLLE 2008
Opmerkingen van Ichthus-zijde


Broeders,

De zaak in geding is de schorsing en afzetting van ds. Hoogendoorn
Als kerngrond voor de schorsing en afzetting wordt door de Eudokiaraad en de classis aangevoerd "..openlijke scheurmakerij. door samen met anderen de gemeente van Kampen-Noord op te roepen hem te volgen in kerkdiensten in het Ichthus College."
Inderdaad een ernstige beschuldiging, met verstrekkende gevolgen.

Ds. Hoogendoorn wordt onder tucht geplaatst op basis van art.79, 80 KO: Grove openbare zonden. Volgens het avondmaalsformulier is voor zulke mensen geen plaats in het koninkrijk der hemelen! Dat is de zwaarte van de beschuldiging!
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het niveau waarop we nu spreken voor het aangezicht van de Here.

Scheurmakerij?
Inderdaad een ernstige beschuldiging, maar is die juist?
Was er wel sprake van 'scheurmaken'? Wat is er echt aan de hand?
In de Eudokiakerk was het 'terugtredingsbesluit' genomen:

  • door een vergadering waar het quorum niet aanwezig was,
  • waar zeker ook geen sprake was van getalsmatige meerderheid,
  • en door ambtsdragers die rechtens niet meer in functie waren omdat ze contractbreuk hadden gepleegd door niet onmiddellijk hun ambt neer te leggen na het voortijdig verlaten van de mediation.
  • door, of met medewerking van, de Cie van Drie, die daartoe niet bevoegd was.

Een aantal kerkenraadsleden hebben zich daarop beraden hoe zij hiermee om moesten gaan.
Deze kerkenraadsleden (nu Ichthus) hebben gaande die week vastgesteld dat zij hun ambt op deze wijze niet neer mochten leggen en daarom aan zouden blijven.
Leidend hierbij was o.a. het bevestigingsformulier.

De feiten zijn dat ds. Hoogendoorn de gemeente niet heeft weggeroepen vanachter zijn KR.
De kerkenraad werd op dat moment gevormd door de helft die zijn ambt niet had neergelegd.
De andere helft had net en-bloc zijn ambt neergelegd, was dus niet meer in functie.
De eerstgenoemde helft was op dat moment de-facto de kerkenraad, de enige die nog in functie was.
Deze kerkenraad, als college, riep de hele gemeente op tot zondagse samenkomsten zoals hij dat al jaren deed. Het was hen alles waard geweest als dat in de Eudokiakerk had gekund. De toegang tot de Eudokiakerk werd hen echter ontzegd. Daarmee werden ze gedwongen uit te wijken naar een andere vergaderlocatie.
Dit afgedwongen uitwijken wordt vervolgens gebruikt als beschuldiging van scheurmakerij die vervolgens dient als grond voor schorsing en afzetting! Ultiem Cynisme!

De feiten zijn dat er geen sprake is van 'de gemeente wegroepen achter haar KR', integendeel de gemeente werd in haar geheel opgeroepen haar wettig gekozen ambtsdragers te blijven volgen.
Er is geen sprake van dat ds. Hoogendoorn (een deel van) de gemeente wegriep van achter haar KR, de KR als college riep de hele gemeente gewoon samen, als altijd.
Het is ook niet zo dat ds. Hoogendoorn hier het initiatief heeft genomen.
Dat is door dit college gebeurd. Van solistisch optreden door de predikant is geen sprake.
Tegen hem werd tucht geoefend, niet tegen de anderen: Willekeur / Rechtsongelijkheid

Predikant en kerkenraad (nu Ichthus) wilde helemaal geen andere leer brengen, de gemeente niet afvoeren van de vertrouwde leer om de gemeente zijn eigen afwijkende lijn te doen volgen. Integendeel zij wilden, en willen nog steeds, de gemeente van Kampen-Noord bewaren bij de Klassiek Gereformeerde leer.

Van ds. Hoogendoorn kan getuigd worden dat hij een voluit gereformeerde dominee is.
Er is niets aan te merken op leer en leven en prediking.
Dit werd door de Eudokiaraad in het kerkblad de Wijnstok zwart op wit bevestigd.
Iedereen kan dit nagaan: Zijn preken zijn al een paar jaar op onze website www.kampennoord-ichthus.nl publiek te volgen.
Ook wordt van alle zijden bevestigd dat hij een zeer gewetensvolle ambtsopvatting en -betrachting praktiseert.
Bij gebrek aan inhoudelijke argumenten werd er op de man gespeeld: Een heksenjacht.

Er is dus nooit sprake geweest van enig feit of intentie om (een deel van) de gemeente weg te voeren van achter haar KR.
Het blijven vergaderen van de gemeente door de overgebleven kerkenraad(shelft), noodgedwongen op een andere locatie, is slechts de keerzijde van de beslissing om niet 'terug te treden' omdat de ambtsdragers zich gebonden wisten aan hun belofte gedaan in het ondertekeningsformulier
Ze waren door God geroepen en hadden zich onder ede verplicht de 'kudde te hoeden'
Deze opdracht mochten ze niet om reden van menselijke, kerk-politieke, wegwerkmanoeuvres naast zich neerleggen.

Overigens heb ik mij laten voorlichten door een kerkrechtdeskundige ten aanzien van de term 'scheurmaker'. Deze kon in de literatuur geen definitie vinden van scheurmaken'. Als enige wordt in de 'Korte Verklaring van het kerkrecht 'van Jansen gesproken over het voorbeeld dat een predikant op basis van 'ondergeschikte punten' de gemeente wegroept achter de KR en zich daarmee schuldig maakt aan 'scheurmaken'
Maar een geval als Kampen-Noord heeft zich in de kerkgeschiedenis nog niet eerder voorgedaan. We hebben hier kennelijk te maken met een novum.
In zulke gevallen zou ik willen opwekken tot uiterste voorzichtigheid en zeker niet zulke grote woorden te spreken als in deze zaak is gedaan en al helemaal niet tot zulke zware beschuldigingen te komen die zich uitstrekken tot het eeuwig leven.

De term 'scheurmaker' ligt de Eudokiaraad kennelijk voor in de mond:
Ds. Hoogendoorn werd door de Eudokiaraad ten onrechte al beschuldigd van 'scheurmaking' toen van apart vergaderen nog in de verste verte geen sprake was. Deze beschuldiging is destijds (maart 2004) door de classis veroordeeld. Dit classisbesluit is door de Eudokiaraad nooit geratificeerd. Men is ook niet de kerkelijke weg gegaan.
Wel trok toentertijd een deel van de KR, enkele TU docenten en een groep uit de gemeente metterdaad een zichtbare scheur door de gemeente door uit de samenkomsten weg te blijven als ds. Hoogendoorn op de kansel stond en zonderde zich zo af als groep.

Een voorbeeld: Desertie?
In mei 1940, na de inval van de Duitsers, moest koningin Wilhelmina met een aantal ministers uitwijken naar Londen en vormde daar een regering in ballingschap.
De regering in Den Haag werd ontbonden en vervangen door een vazallenregering.
Wat dunkt u: Welke regering was legitiem? Die in Londen of die in Den Haag?
Legitimiteit hangt niet af van de locatie.
Zelfs een kind kon u in die tijd vertellen waar de echte regering was.
Als men echter dezelfde redeneertrant volgt, als in de zaak Kampen-Noord wordt toegepast, zou men inderdaad de regering in Londen moeten veroordelen wegens desertie en landverraad

Kerkelijke procesgang gaat mank
Als de kerkelijke weg op reguliere kerkelijke wijze gevolgd zou zijn was de uitkomst van het conflict heel anders gelopen en zou niet de desastreuze gevolgen hebben gehad waarmee we nu geconfronteerd worden. Dat blijkt uit het volgende:

1.
Deputaten appelzaken van de classis sept. 2004 adviseerden de classis om inhoudelijk in te gaan op bezwaren van ds. Hoogendoorn.
2.
Deputaten appelzaken van de classis sept. 2004 adviseerden de classis om ambtsdragers die tijdens de mediation contractbreuk hadden gepleegd, door niet hun ambt neer te leggen hoewel ze zich daartoe contractueel gebonden hadden, op te roepen dit alsnog te doen.
3.
Deputaten appelzaken van de classis sept. 2004 adviseerden de classis om de Eudokiaraad op te roepen alsnog de vorige classisbesluiten uit te voeren:
" De Classis van sept 2003 stelde ds. Hoogendoorn in het gelijk en verweet de Eudokiaraad zonde tegen het 9e gebod:
Nooit door de Eudokiaraad geratificeerd of teruggetrokken, geen excuses. De Eudokiaraad is ook niet in appel gegaan, heeft daarmee geweigerd de kerkelijke weg te gaan.
" De Classis van febr/april 2004 stelde ds. Hoogendoorn in het gelijk en riep de Eudokiaraad op de beschuldiging scheurmaking terug te trekken en excuses aan te bieden:
Nooit door de Eudokiaraad geratificeerd of teruggetrokken, geen excuses. De Eudokiaraad is ook niet in appel gegaan, heeft daarmee geweigerd de kerkelijke weg te gaan.
" De Eudokiaraad probeert hieraan nu te ontkomen door in 2008 onwelgevallige classisbesluiten uit vroeger jaren met terugwerkende kracht alsnog in haar voordeel te wijzigen. Hier wordt de geschiedenis alvast herschreven.
" De huidige predikant van Eudokia ds. G. Zomer heeft in de pers duidelijk gemaakt zich niet veel aan te trekken van afspraken in het kerkelijk leven. Dit is door vooraanstaande critici veroordeeld: Afspraak is Afspraak. (Douma, van Bruggen, Lettinga, etc.). De Eudokiaraad heeft hem niet publiek teruggefloten. Hieruit blijkt dat de Eudokiaraad opportunistisch handelt. In combinatie met het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat minachting en negeren van kerkelijke besluiten kennelijk structureel is binnen de Eudokiaraad.

Inderdaad, had men maar de kerkelijke weg op de reguliere kerkordelijke wijze gevolgd !
Echter door externe interventie, door personen die daartoe niet gerechtigd waren, kreeg het hele proces plotseling een andere wending.
Op basis van een tendentieus stuk van br. Van Middelkoop van de Cie van Drie (die daarvoor geen mandaat had en daartoe niet geroepen noch bevoegd was) werden in dubbel comité door de classis, onder voorzitterschap, niet van een classis-predikant maar van een buitenstaander, (br. Kars Veling, een goede bekende van br. Van Middelkoop), alle ambtsdragers, incl. ds. Hoogendoorn, opgedragen terug te treden, een figuur die de KO niet kent.
Tijdens deze classis werd door buitenstaanders een coup gepleegd!


De notulen van de gewraakte classisvergadering zijn super geheim, dubbel comité.
Noch de Ichthus KR, noch ds. Hoogendoorn hebben daar ooit inzage in gehad.
De Cie Holland-Zuid heeft, ter voorbereiding op GS Zwolle, die notulen echter wel gekregen. Volgens uitspraken van leden van de Cie werpen deze notulen een heel ander licht op de zaak. Ds. Hoogendoorn werd veroordeeld door de classis sept. 2004 en door de GS 2008, mede op grond van geheime stukken die noch hem noch zijn KR ooit ter kennis zijn gebracht!
Dit zou in de wereldlijke rechtspraak onbestaanbaar zijn, maar blijkbaar wel in de kerk.

Zoals we boven al hebben gezien hebben de ambtsdragers steeds als college gehandeld.
Er was in de verste verte geen sprake van een solistisch optreden van de predikant.
Toch werd ds. Hoogendoorn uit het hele college van ambtsdragers, die niet terug wilden treden, uitgelicht.
Tegen hem werd tucht geoefend, niet tegen de anderen: Willekeur / Rechtsongelijkheid

De ambtsdragers die door de classis werden opgeroepen terug te treden waren door God geroepen met de opdracht om de kudde te hoeden.
Ze hadden zich aan die roeping gebonden door het ondertekeningsformulier.
Van die roeping zijn ze alleen te ontheffen als niet meer in overeenstemming met Gods woord wordt geleerd of gehandeld.
Ze kunnen en mogen niet uit hun functie worden ontheven omdat dit uit praktisch menselijk oogpunt beter lijkt.

Steeds andere gronden onder hetzelfde besluit!

- De PS 2005 oordeelde dat de classis sept. 2004 onzorgvuldig te werk was gegaan - maar handhaafde het vonnis.
- De GS 2005 vernietigde het PS besluit 2005, maar handhaafde het vonnis, met haar eigen (evident onjuiste) grond.
- De Cie van Beroep (ingesteld door GS 2005) sprak uit dat het vonnis van de GS 2005 inderdaad op verkeerde gronden was genomen.
- De GS 2008 hield dit echter op formele gronden buiten de overwegingen.
- GS 2008 legde andere gronden onder het besluit van GS 2005 maar handhaafde het vonnis.

Het beeld dat uit deze gang van zaken rijst is dit:
Bij de kerkelijke procesgang worden onder hetzelfde besluit steeds wisselende gronden gelegd. Kennelijk werkt men steeds toe naar een besluit dat al van te voren vaststaat.
Opnieuw: bij de wereldlijke rechter zou zoiets onbestaanbaar zijn, maar blijkbaar wel in de kerk !

KO met voeten getreden
Echter niet alleen juridisch gaat de procesgang in vele opzichten mank maar ze is ook in flagrante strijd met de KO, het eigen kerkelijk statuut van de GKv.
Dit wordt bevestigd in ND berichten: "Van alle kanten wordt geklaagd dat de KO met voeten is getreden". Dus niet alleen Ichthus is die mening toegedaan!

1.
Ten eerste kent de KO de figuur van "terugtreden" helemaal niet!
Tijdens het spel worden nieuwe regels / wetten gemaakt.
2.
De term "scheurmaken' wordt in andere zin dan de KO bedoelt gehanteerd, is op deze situatie geheel niet van toepassing.
3.
Reguliere Classis Deputaten worden terzijde geschoven en vervangen door niet-bevoegde personen, er wordt door buitenstaanders een coup gepleegd.
4.
De Eudokiaraad voert classisbesluiten niet uit maar gaat ook niet in beroep, weigert daarmee de kerkelijke weg te gaan. De classis ziet ook niet toe op uitvoering van eigen besluiten.
Minachting van kerkelijke besluiten is kennelijk structureel binnen de Eudokiaraad en duurt tot op de dag van vandaag voort. (Ds. G. Zomer)
5.
Deputaten van de classis roepen op tot inhoudelijk gesprek; dit wordt niet gehonoreerd.
6.
De mediation, bedoeld om het inhoudelijk gesprek op gang te brengen, wordt door de Eudokiaraad voortijdig beëindigd. In strijd met hun contractuele verplichting leggen 10 deelnemers hun ambt niet neer: contractbreuk. Rechtens behoren ze niet meer in functie te zijn. Maar ze treden wel op als stemmers/ acteurs om aan een later zogenaamd "meerderheidsbesluit" nog een schijn van recht te verlenen. De classis heeft verzuimd op uitvoering van eigen besluit toe te zien.
7.
Ichthus heeft zich steeds op art. 31 KO beroepen als reden om de classisuitspraak niet uit te voeren. Het 'tenzij' van art.31 werd in de praktijk door de kerkelijke vergaderingen steeds vervangen door 'totdat'.
Als de oordeel uitsprekende instantie zelf zulk beroep op art. 31 om niet uit voeren onrechtmatig oordeelt, spreekt ze recht in eigen zaak en holt art. 31 van de KO uit.
Dit is gedocumenteerd aangetoond door Dr. R.D. Anderson en nooit weersproken.
8.
Met zijn besluit van 19 oktober 2006 speelt de classis-Kampen rechter in eigen zaak. Tegen het classisbesluit van sept. 2004 was bezwaar aangetekend. Dan mag dezelfde classis-Kampen lopende een appel tegen haar eigen besluiten niet het 'afzettingswaardig' uitspreken.
9.
De classis is in gebreke gebleven op de uitvoering van zijn eigen besluiten (sept. 2003 en febr./april 2004) toe te zien en die zo nodig af te dwingen. Daarmee heeft de classis-Kampen zijn taak verzaakt.
10.
De Cie van Drie was alleen aangesteld om op "de winkel te passen". Ze mochten zich nadrukkelijk niet inhoudelijk met het conflict binnen de kerkenraad bezig houden.
In tegenstelling tot hun mandaat mengt br. Van Middelkoop zich op de classis nadrukkelijk in het conflict met desastreuze consequenties, ten koste van Deputaten Appelzaken, die er mee waren belast om de classis te adviseren.
Later voert de Cie van Drie het classisbesluit zelf uit. Daartoe was ze niet bevoegd.
11.
Ook dat kerkenraadsdeel dat in de zaak van het terugtreden optrad was niet legitiem:
de meesten hadden net contractbreuk gepleegd door hun ambt niet neer te leggen. Bovendien had de betreffende vergadering geen quorum - kon dus helemaal geen besluiten nemen. Dit volgt uit de door de kerk zelf opgestelde en gehanteerde Huisreglement.
12.
Ook de classis zelf kon en mocht conform de K.O. dit besluit niet uitvoeren.
13.
Bij de voorbereiding van tuchtmaatregelen tegen de predikant worden door gezamenlijke kerkenraden van Eudokia en Zwartsluis besluiten genomen.
Volgens de KO moest iedere raad zelfstandig en apart een oordeel vormen.

SAMENVATTEND:
1. Juridisch gaat de procesgang aan alle kanten mank,

- de term 'scheurmaker' wordt ten onrechte gebruikt,
- er wordt rechtsongelijkheid gecreëerd door alleen ds. Hoogendoorn onder tucht te zetten terwijl de KR steeds als college heeft geopereerd,
- er wordt gemeten met twee maten,
- er wordt met willekeur gehandeld: steeds hetzelfde besluit wordt telkens op andere gronden gebaseerd maar wel gehandhaafd,
- er wordt toegewerkt naar een van te voren vaststaande conclusie,
- er wordt contractbreuk gepleegd bij de mediation,
- de beschuldigde wordt veroordeeld mede op basis van geheime stukken waarin hij zelf geen inzage krijgt
- in de kerkelijke procesgang is pragmatische 'damage-control' kennelijk het Leitmotiv geweest en niet recht spreken.
- inhoudelijke behandeling van het conflict wordt categorisch vermeden, ontweken.

2. De KO wordt aan alle zijden met voeten getreden,

- de figuur 'terugtreden' kent de K.O. helemaal niet,
- besluiten worden selectief niet uitgevoerd terwijl
- anderen wel aan uitspraken worden gebonden op straffe van uitstoting,
- deputaten van de classis die in deze zaken regulier optreden worden terzijde geschoven,
- buitenstaanders van de classis plegen een coup,
- personen en instanties die daartoe niet bevoegd zijn beïnvloeden de besluitvorming en voeren ze uit,
- het art 31 KO - sleutelartikel binnen de GKv - wordt krachteloos gemaakt en uitgehold.
- de classis speelt rechter in eigen zaak
- de classis verzuimt selectief toe te zien op uitvoering van eigen besluiten

3. Het grootste bezwaar is echter dat bij de hele procesgang de context niet betrokken wordt: d.i. de Nieuwe Koers in de GKv
De GKv verkeert in een crisis - een paradigma verandering - dit wordt alom intern en extern erkend en bevestigd. De zaak Kampen-Noord speelt vanaf het begin tegen deze achtergrond, zou zonder deze achtergrond nooit ontstaan en geëscaleerd zijn, kan ook alleen in deze context begrepen worden.
Hoe belangrijk de context is wordt duidelijk wanneer in bovenstaand voorbeeld van de regering in ballingschap de politieke worsteling van die tijd buiten beschouwing wordt gelaten.
De 'zogenaamde minderheid' van toen - Ichthus nu - wilde in deze crisis een Klassiek Gereformeerde koers varen.
De inhoudelijke discussie daarover - de enige uitweg, die aanvankelijk door de classis werd gewezen en door 'Ichthus' steeds werd bepleit - werd stelselmatig uit de weg gegaan.
Daar ligt de grond van het conflict.
Deze context wordt in de kerkelijke procesgang almaar niet in rekening gebracht.
Verwaarlozing van deze context leidt tot gerechtelijke dwaling.


De kern
Wat we hier in deze hoorzitting naar voren brengen is een laatste uiterste poging om tot de synode door te laten dringen waar het echt om gaat.
Van 'scheurmaken' is geen sprake.
Het uiteindelijke kristallisatiepunt van dit conflict is het volgende:
Het ENIGE wat tegen de 'zogenaamde minderheid' inclusief ds. Hoogendoorn ingebracht zou kunnen worden is dat, toen de classis hen opriep 'terug te treden', ze dáárop NEE gezegd hebben.
Ze waren van mening dat God hen tot dit ambt geroepen had.
Ze mochten die roeping niet verzaken alleen omdat de classis dat zei.
Ze moesten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen van de classis.
Ze wisten zich gebonden door het ondertekeningformulier.
Ze mochten de door God aan hen toevertrouwde kudde niet stuurloos in de steek laten.
Alle andere acties en gebeurtenissen vloeien hieruit voort.
Daarbij is geen enkel gebod van God overtreden.
Hen is ook nooit overtreding van een goddelijk gebod ten laste gelegd!
De enige 'zonde' is hun weigering een niet bestaand K.O. artikel uit te voeren !!
That's all. Letterlijk.
De verlegenheid op dit punt is waarschijnlijk de reden dat door opeenvolgende kerkelijke vergaderingen onder hetzelfde besluit steeds weer andere gronden worden gelegd.
Dit besluit tot 'terugtreden' is een puur menselijke 'vondst'. Uit 'nood geboren' wordt dan wel gezegd. Maar 'nood' is wel erg subjectief en rekbaar.
Een 'nood' is dan al gauw gevonden. Dat zien we bij de abortus kwestie!
Van 'scheurmaken' is echter geen sprake.
Het op een andere locatie samenroepen van de gemeente was afgedwongen, en is het gevolg, de keerzijde, van het bovenstaande.
Dit kan en mag dus niet als grond tot schorsing en afzetting worden gebruikt.

De 'nood' was overigens door de classis-Kampen zelf gecreëerd. Na het saboteren van de mediation lag de zaak klip en klaar: de classis had de consequenties uit eigen besluiten moeten trekken en op de uitvoering moeten toezien. Escalatie was dan voorkomen. Door het falen van de classis-Kampen is de huidige chaos ontstaan.
Bovendien was de classis-Kampen van 19 oktober 2006 niet gerechtigd om in eigen zaak de uitspraak 'afzettingswaardig' te doen.
Niet volgens de KO en niet volgens wereldlijke rechtspraak.

Op grond van het bovenstaande vervalt alle grond voor schorsing en afzetting.
Daarmee verliest de hele zaak een basis.
Op grond van wat wij hierboven hebben aangedragen verzoeken wij de GS uit te spreken dat - ds. E. Hoogendoorn ten onrechte is geschorst en afgezet en daarom predikant is in volle rechten in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De classis dient de steun aan de afzetting in te trekken en ds. Hoogendoorn dient binnen het kerkverband gerehabiliteerd te worden.
Daarmee vervallen ook de uitspraken van Amersfoort 2005 en Zwolle 2008.

Wat wij in deze hoorzitting naar voren hebben gebracht is een laatste indringend moreel appel op de synode om RECHT te spreken.
Wij roepen de synode op haar taak te vervullen en RECHT te spreken.
De synode is geroepen recht te spreken.
Daarvoor zult u ook eens verantwoording af moeten leggen. God kent uw overwegingen.

Ter afsluiting nog één opmerking van formele aard:
Zoals u bekend is hebben wij, om zuiverheids redenen, voorgesteld een aantal leden van de Deputaten Appelzaken te vervangen omdat ze al eerder bij de zaak Kampen-Noord betrokken waren. U heeft gemeend daaraan geen gehoor te moeten geven. Wij betreuren dat.
Gevreesd moest worden dat uw eerdere betrokkenheid bij deze zaak u vooringenomen maakt.

7 januari 2009