Verslag van gesprek met synodecommissie

 

Verslag "ontmoeting kerkenraad Ichthus" met Commissie Synode GKv van Zwolle-Zuid op dinsdag 26 augustus om 20.00.
Locatie : Hervormd Verenigingsgebouw Rehoboth
aan de Cellebroederweg te Kampen.

1. Appèl nominaal.
Van de GS-cie:
br. N.M. Kramer, Ds. W.Tiekstra, Ds. A. de Snoo,
br. S.W.P.Verkade en Ds. A.J. van Zuijlekom.
Van kerkenraad "Ichthus": Ds.E. Hoogendoorn; de ouderlingen br.G. Bikker, br. A.J. Both, br.J. Hoksbergen, br. J.T. Sikkema en br.J.O. de Wit (sr.); de diakenen br. K.H. Poll en br.A. Welink.
Oud-kerkenraadsleden :de ouderlingen br. A. Louwerse, br.E. Vogel en br. J.A. de Wit (jr.); diaken br.J. Boersma.

2. Opening.
De preses, Ds. Hoogendoorn, opent de vergadering. Leest, conform de cursorische lezing op de kerkenraadsvergadering, Openb. 15 : 1 - 4 en gaat voor in gebed.

3. Welkom.
Alle brs. worden welkom geheten en in het bijzonder de brs. van de Synode.
De preses staat kort stil bij het feit dat de datum voor deze bijeenkomst toch wel even geduurd heeft. Voorts legt hij uit dat ook oud-kerkenraadsleden van de "Ichthus" bij deze vergadering aanwezig zijn. Voorts stelt de preses nog even alle aanwezige brs. aan elkaar voor.

4. Hoofdthema van deze avond.

"Toelichting op de Synodebesluiten" t.a.v. revisieverzoeken van de Geref. Kerk te Kampen-Noord (Ichthus).


5. Verslaglegging; fiattering.
Door notulist Ichthus, br.A.J. Wijma.
Als het verslag gereed is zal het ook de leden van de GS-commissie ter fiattering worden toegestuurd.

6. Voordat de Synodeleden het woord krijgen om een toelichting op de besluiten te geven legt de preses de Cie uit dat de KR zich nog niet over de besluiten heeft gebogen. Dit gebeurt pas als de Cie de toelichting heeft gegeven.

7. De toelichting:
7.1. Ds. De Snoo geeft een korte inleiding. Hij geeft aan dat er nu door onbevooroordeelde brs. naar de zaak is gekeken.
Ds. De Snoo is als voorzitter van de Synode toegevoegd aan de GS-cie naast de leden van de Commissie Zuid-Holland die de zaak van Kampen-Noord op de synode hebben voorbereid.
Hij spreekt het verlangen van de Synode uit dat er verzoening mag komen in Kampen-Noord.
Geeft kennis van het feit dat er volgende week met KR van de Eudokia zal worden gesproken.
Ds.De Snoo laat er geen misverstand over bestaan dat de besluiten inmiddels genomen zijn. We gaan toelichten wat we met de besluiten beogen. Vanuit de Synode dringen we er op aan dat de besluiten aanvaard worden. Dit doen we in biddend opzien naar de Here. Wat zou het mooi zijn dat u dit besluit van de Synode voor vast en bondig houdt.
De commissie heeft geen nadere opdracht om verdere stappen te nemen.
Wel wil ze meewerken om weer bij elkaar te komen en zo de Here te dienen.

7.2. Ds. Van Zuijlekom.
Deze geeft aan dat het besluit geen oplossing is. Het is te vergelijken met een bittere pil die geslikt moet worden waarna genezing inzet.
Het is echter wel voorwaarde voor herstel.
De Cie heeft de zaak serieus bestudeerd en de synode heeft zich unaniem achter de Cie voorstellen gesteld. In de bespreking was een groot verlangen om Ichthus voor het kerkverband te redden. Unaniem is het besluit genomen.
De eenheid in de kerk dient behouden te blijven.
U bent veroordeeld op het kernpunt. Daarin is het oordeel van de Synode van A'foort door Zwolle bevestigd.
Als u instemt met het GS-besluit, komen beide gemeenten in een crisis, Eudokia ook. Het gaat niet om gelijk of ongelijk, maar heling van de broederschap.
Heel cruciaal is, dat u het GS-besluit voor vast en bondig houdt. De rechtsgevolgen zitten daar aan vast.
Wij geloven dat u een weg bent gegaan die u niet had mogen gaan.
De centrale vraag van ons is: wat is uw houding tegenover het GS-besluit?

7.3. Preses kerkenraad.
Enkele vragen van de zijde van de KR over de 'rechtsgevolgen' die onder het besluit staan.
Welk gebaar verwacht u van ons richting Eudokia, concreet gezegd?
(en wat van de zijde van de Eudokia, maar dat is niet ter onzer competentie).
Wat bedoelt u met de ruimte die het besluit van GS Amersfoort-C biedt?
Hoe stelt u het zich voor het weer beroepbaar kunnen zijn van de predikant?

7.3.1. Vooropmerking ds. De Snoo: besluiten zijn besluiten. We kunnen niet meer dan toelichten.
7.3.2. Ds. Tiekstra : er is rechtgedaan aan A'foort. Het is een vervolg van het besluit dat 3 jr. geleden al genomen werd.
7.3.3. Ds. Van Zuijlekom. Welk gebaar naar de Eudokia? 1e het synodebesluit voor vast en bondig houden. Daarna is er nog veel te doen.
Herstel met Kampen-Noord. Ichthus dient terug te komen op wat in 2004 gebeurd is: het apart vergaderen.
In de GKv hebben we geen modaliteiten.
7.3.4. Ds. De Snoo:
De GS heeft niet gezegd: daar ligt alle schuld. Maar u moet terugkomen op die stap. Belijden dat er stappen zijn gedaan die er niet gedaan hadden moeten worden. Zeg: Here, vergeef ons. Het gaat om die gezindheid.
De kerken hebben twee maal objectief naar de zaak gekeken en zijn van oordeel dat wat er gebeurd is niet had gemoeten, vooral naar de Here toe.
Wat wordt van Eudokiazijde verwacht.
Ds. De Snoo verwijst weer naar 2 Kor. 2, dat op de synode gelezen is.
Dat was vooral gericht aan Eudokia. Eudokia moet die gezindheid tonen en de zondaar aanvaarden.
7.3.5 Ds. Hoogendoorn:
Dat betekent de opheffing van Ichthus?
Ds. Van Zuijlekom:
Benadrukt opheffing van de Ichthusgemeente. Die 4 jaar apart vergaderen was niet legaal. U bent niet op de classis toegelaten. U staat buiten het kerkverband.
Als u dit afwijst dan is de breuk diep en definitief; dan staat u definitief buiten het kerkverband. Neemt u de verantwoordelijkheid als ambtsdragers om de gemeenteleden terug te leiden naar de Eudokia.
Daar moet tijd voor gegund worden. Maar dan moet de basis helder zijn, de richting tot herstel. Het gaat om de geestelijke houding waarmee je met het gezicht naar elkaar toeleeft.
Dit zal de Eudokia ook in een crisis brengen. Al zijn we geen postbode voor de Eudokia, wel horen we graag of u zaken hebt die wij kunnen meenemen richting Eudokia, om hen te bewegen tot vergevingsgezindheid aldaar naar u toe.
Ds.Tiekstra:
M.b.t. de ruimte, daarmee is bedoeld de ruimte om door aanvaarding van de besluiten binnen het kerkverband te zoeken naar eenheid.
Ds. Hoogendoorn:
We staan nu al buiten het kerkverband. Conclusie:als we de besluiten aanvaarden zijn we weer binnen het kerkverband.
Ds.Tiekstra:
Over de positie van de predikant binnen dit gebeuren:
eigenlijk geen mogelijkheid voor hem als predikant (op de kansel) van de Eudokia. Wel ruimte om predikant te zijn. Als namelijk Ichthus weer binnen het kerkverband is, kan hij als predikant mogelijk, tot aan het emeritaat, weer predikant in de kerken worden. Dan kan ds.Hoogendoorn weer beroepbaar zijn als predikant in de GKv.
Ds. De Snoo:
Dat is aan de classis. Hoe het in Kampen verder gaat, kan de GS niets over zeggen.
Het zal in de weg van aanvaarding en schuldbelijdenis moeten.
Uw doen zal tot doel moeten hebben: alles ondergeschikt maken aan de kerk van Christus.
Ds.Van Zuijlekom:
De Ichthus zal zich moeten schikken. Dan zal de classis daar iets aan moeten verbinden.

7.4. Vraag van br. Hoksbergen:
over het kunnen begrijpen van wat er gezegd is. Besluit is besluit. Dat is steriel. De rechtsgevolgen zijn abstract.
Ds.Van Zuijlenkom legt uit.
Eerst conformeren door bekering; dan is er ruimte in het kerkverband.
De Commissie Holland-Zuid heeft de behandeling op de synode voorbereid omdat het om een revisieverzoek ging.
De appelschriften die er nog liggen, die zullen behandeld kunnen worden door deputaten appelzaken.
Uw reactie op het GS-besluit op het revisieverzoek is van groot belang. Als u zich conformeert, dan komt de schorsing en afzetting in een heel ander licht te staan. Dan kunnen schorsing en afzetting ook weer ongedaan gemaakt worden, omdat er schuld is beleden en er berouw is getoond, bekering dus. Dan hoeft die schorsing en afzetting niet meer.

Ds.Tiekstra:
Aanvaarding van het GS-besluit neemt waarschijnlijk de grond weg voor het appelschrift. Omdat ds. Hoogendoorn dan die grond niet meer heeft.
Ds. De Snoo: de nog liggende appelzaken moeten behandeld worden.
Als u het aanvaardt, hoeven wij de andere bezwaarschriften waarschijnlijk niet meer te behandelen.
Het is dus puur kerkrechtelijk dat we eerst uw reactie vragen voordat de synode de andere bezwaarschriften in behandeling neemt.
Deputaten appelzaken hebben geadviseerd te wachten met die andere bezwaarschriften totdat dit punt behandeld is. Het een kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor het ander.
U kunt ook zelf de appelschriften intrekken.
Of de Eudokia kan de schorsing en afzetting ongedaan maken na uw aanvaarding van het GS-besluit.

PAUZE

7.5. Br.Kramer vraagt de brs. van Ichtus naar verschil in beleving van de uitspraken van Amersfoort en Zwolle. Ook Amersfoort bood al ruimte.
7.5.1. Br. Bikker:
Is de beleving relevant? Als KR gaan we rationeel aan de gang.
Het plaatje is nu helder. Het traject is wel duidelijk.
Alleen de tijdsspanne.
7.5.2. Nog een puntje: de predikant geschorst; de KR niet; lijkt niet eerlijk.
Ds. Van Zuijlekom :
Dit hangt samen met het beroep van een predikant. Een predikant heeft een bijzondere positie. Bij beroep of schorsing wordt het kerkverband ingeschakeld.
Voor ambtsdragers is er alleen de gemeente.
Als u bij Eudokia aanklopt, kunt u zeggen: wij houden op ambtsdrager te zijn.
Na verloop van tijd zou u dan weer voor het ambt in aanmerking kunnen komen.

7.6. Vragen van diverse broeders ambtsdragers:
7.6.1. br. Hoksbergen:
M.b.t. de beleving houding richting Eudokia mis ik de gemeente.
In de Eudokia waren er gemeenteleden die de KR van de Eudokia ook niet konden volgen.
Ds.Van Zuijlekom:
Ichthus en Eudokia dienen dit te doen; ieder voor zijn eigen deel.
Toen de classis maande tot aftreden van de kerkenraad had de classis hiermee ook oog voor de gemeente.
7.6.2. br. Hoksbergen:
Er werden stukken genoemd die ter tafel kwamen van de Cie die ik niet ken.Dit betreft o.a. de notulen van de KR van september/oktober 2004, als ook de notulen van de bijzondere classis.
Kunnen we alsnog inzage krijgen? Wij hebben recht op de stukken die op uw tafel gelegen hebben.
Ds. Van Zuijlekom:
Er is een map met veel stukken en ook met stukken er om heen.
Het stuk van de classis waar u op doelt is een vertrouwelijk stuk.
U hebt m.b.t. dit stuk geen beklag bij de classis gedaan.
Br. Hoksbergen en Ds. Hoogendoorn:
Die stukken hebben we nooit gehad. Dat is strikt vertrouwelijk gehouden en zo ook ons onthouden. Is dat wel zuiver in de rechtsgang. Die classisvergadering was juist cruciaal.
Ds. De Snoo:
Een rechtsinstantie mag zelf ook zaken opvragen.
Ds.Tiekstra:
Stukken opgevraagd; klopt het met wat we weten. Dan besluiten.
Ds. Van Zuijlekom:
Wilt u die stukken, dan moet u daarvoor bij de classis zijn. Die kunnen wij niet aan derden verstrekken.

Er wordt nog over en weer geargumenteerd maar de discussie over dit punt eindigt onbevredigend.

7.6.3. br. Both :
Hij vraagt naar de zinsnede "de kerkenraden van Kampen-Noord dienen alsnog af te treden", gepubliceerd in diverse kerkbladen.
Ds. De Snoo:
Dit is fout weergegeven. Ik weet niet hoe er is gecommuniceerd, het stond er in ieder geval fout. Het zal gerectificeerd worden.
7.6.4. br. De Wit jr.:
Maakt u het proces van schuldbelijden/vergeving voor ons eens concreet. Voor welke concrete daden dienen wij schuld te belijden, geeft u eens voorbeelden?
Ds. Van Zuijlekom:
Wie heeft het meest gelijk, dat is niet aan de orde.
A'foort heeft al aangegeven: er is heel veel misgegaan.
Maar het kernpunt waar het om draait is: u bent eigen erediensten gaan beleggen, dat bracht een scheur in de gemeente.
Als u daarover schuld belijdt en u komt zo naar de GS en naar Eudokia, dan komt Eudokia in de crisis.
Die ruimte had Amersfoort al gegeven. Als u zich geconformeerd had, dan was het voor Eudokia heel lastig geworden.
7.6.5. br. Vogel:
Waarom hebt u niet overwogen om een gesprek vooraf met de kerkenraad te hebben, voorafgaand aan de besluitvorming?
Ds. Van Zuijlekom:
Dit hangt samen met aard van revisieverzoek. Na marginale toetsing op basis van de stukken is e.e.a. beoordeeld; een gesprek met de KR was daardoor niet nodig.


7.7. Een ronde van korte vragen.

7.7.1.br. Bikker:
Ons appel tegen het classisbesluit, dat alle kerkenraadsleden dienen af te treden, is steeds afgewezen. Wel heb ik de idee dat er steeds een ander fundament, een andere grond voor werd aangegeven.
Ds.Tiekstra:
Het zijn geen andere gronden, het is alleen maar genuanceerd. Inhoudelijk komt het op hetzelfde neer.
Ds.Van Zuijlekom: de rechtsgeldigheid blijft overeind.
7.7..2.br. De Wit jr.:
Heeft de Commissie van de Synode bij de voorbereiding gebruikt gemaakt van adviseurs?
Antwoord van Cie : mr. B. Morijn te Waddinxveen voor een juridische toets.
7.7.3.ds. Hoogendoorn:
U sprak van schuldbelijdenis. De vinger wijst naar één kant. Ziet u ook concrete punten bij Eudokiazijde die om schuldbelijdenis vragen?
Ds.Van Zuijlekom:
Er zijn geen bezwaren tegen de Eudokia op de synodetafel gelegd.
De synode werd niet geroepen om daarover te oordelen.
De synode moest wel oordelen over het punt van september 2004, het apart vergaderen.
Ds.Hoogendoorn:
Prof. Te Velde hield in de GS een betoog ook over de wijze van behandeling van revisieverzoeken.
Voedt dat niet de verdenking van beïnvloeding van de Kamper zaak. Hoe kan de synode zich hiervan vrijwaren?
Ds. De Snoo:
Prof. Te Velde hield aan het begin van de GS een betoog vanuit het kerkrecht waarop zoal bij het synodewerk op gelet moest worden, o.a. ook bij revisieverzoeken. Een algemeen verhaal.
We hebben ons niet laten beïnvloeden.
We hebben ons gehouden aan de reeds bestaande regels.

7.8. Laatste ronde korte vragen.

7.9. Vraag van de GS-commissie of ze iets over kunnen brengen aan de KR van de Eudokia m.b.t. de komende ontmoeting en de Eudokiaraad.
Geen van de broeders brengt iets naar voren.
7.10. Afronding.
De preses merkt nog het volgende op:
" dankbaar voor de beantwoording;
" de competenties zijn juist aangegeven;
" ons zijn zaken helder geworden;
" we gaan dit overwegen en het zwaarste zoals de Cie al zei, komt nog: wat wij tot hiertoe als een roeping van Godswege zien, daarvan vraagt u van ons om dat als zonde te belijden, dat is wel precies het omgekeerde!
" donderdagavond 28 aug. a.s. een gesprek met de gemeente;
" daar zal de KR de toelichting doorgeven van het gesprek van deze dinsdagavond en de eerste reacties peilen;
" maandag 1 sept.a.s. is er KR en daar volgt verder beraad.
" zodra wij iets hebben door te geven zullen we dat met de GS-commissie communiceren; nog een ontmoeting is mogelijk in het verdere verloop van de dingen;
" we danken de Cie voor haar komst.

Ds.Van Zuijlekom:
Dank dat we u mogen ontmoeten.
Wijsheid en gebed voor de te nemen besluiten.
De Cie is bereid zonodig nog een keer naar Kampen te komen.

7.11. Op de vraag van de preses gaat Ds. De Snoo
de vergadering voor in dankgebed.

7.12. De preses sluit de vergadering met de woorden:
Dank voor uw komst en allen een goede thuiskomst.
(het is dan 22.53 uur)


Vastgesteld door de Commissie
Synode GKv van Zwolle-Zuid


15 september 2008

br. N.M. Kramer

ds. A. de Snoo

ds. W.Tiekstra

br. S.W.P. Verkade

ds. A.J. van Zuijlekom


Vastgesteld door KMD
"Ichthus" te Kampen


15 september 2008.

ds. E. Hoogendoorn (preses)

br. J.T. Sikkema (scriba)