PS Overijssel laat beslissing aan GS 2008

 

Ter informatie

Kampen, 25 juni 2007Besluit Particuliere Synode van Overijssel (2e zitting) op woensdag 20 juni 2007 inzake bezwaarschrift Kampen-Noord (Ichthus)

Woensdag 20 juni jl. heeft de Particuliere Synode Overijssel te Hardenberg-Baalder (verder) vergaderd over het bezwaarschrift van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) tegen het besluit van de classis Kampen (oktober 2006) dat ds. E. Hoogendoorn dient te worden afgezet.
De PS heeft de zaak van dit bezwaarschrift doorgeschoven naar de Generale Synode in 2008.
Het besluit luidt als volgt:


"De particuliere synode besluit het bezwaarschrift niet te behandelen, maar in overeenstemming met art. 30 KO door te zenden naar de generale synode, in 2008 bijeen te roepen door de kerk te Zwolle-Zuid.

Gronden:
1.
de bezwaren van de kerkenraad van Kampen-Ichthus richten zich tegen de consequenties van de uitspraak in appel die gedaan is door de generale synode 2005.
De kerkenraad kondigt aan dat hij deze uitspraak wil aanvechten bij de volgende generale synode.
Een en ander maakt het onmogelijk om de zaak in de mindere vergadering af te handelen;
2.
de kerkenraad van Kampen-Ichthus twijfelt onder punt 1 van zijn bezwaarschrift aan de geschiktheid van de particuliere synode Overijssel om over deze zaak te oordelen.
De synode doet daarom aan appellant geen onrecht wanneer hij inderdaad van behandeling afziet;
3.
de oplossing die de kerkenraad van Kampen-Ichthus aandraagt (niet de particuliere synode Overijssel maar de particuliere synode Utrecht laten oordelen) is voor deze gewichtige zaak te provisorisch om tot een gezaghebbende uitspraak te kunnen komen die bevredigend is voor alle partijen;
4.
de kerkenraad van Kampen-Ichthus meldt onder punt 2 dat hij de zaak die onderwerp is van dit bezwaarschrift (de afzetting van ds. Hoogendoorn) zal meenemen in zijn beroep op de generale synode 2008.
Daarmee lijkt een uitspraak van de mindere vergadering bij voorbaat zinloos".


Een voorstel om als particuliere synode bij het doorzenden van deze zaak bevreemding uit te spreken over het feit dat de classis Kampen haar besluit tot afzetting op dit moment in deze situatie nam alsook over het feit dat de afzetting alleen werd toegepast op de predikant en niet op de overige leden van de kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus), kreeg geen bijval van de vergadering.

Het voorstel om bij de generale synode van 2008 er op aan te dringen deze zaak van Kampen-Noord met voorrang te behandelen, kreeg wel de instemming van de vergadering.

De raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus).