Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan GKv kerken

 

Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)
Scriba: J.T. Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB KampenAan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

Kampen, 7 december 2006


Geachte Broeders,

Zoals u bekend kan zijn heeft de Classis Kampen d.d. 19 oktober 2006 uitgesproken, dat onze predikant ds. E. Hoogendoorn dient te worden afgezet. Daaropvolgend heeft de raad van de Eudokiakerk te Kampen-Noord op 20 oktober 2006 gemeend te kunnen besluiten onze predikant ds. E. Hoogendoorn af te zetten als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Met diepe teleurstelling en ook verontwaardiging heeft de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) kennisgenomen van deze besluiten.
Van te voren hebben wij zowel Eudokiaraad als classis met redenen omkleed te kennen gegeven, dat zij niet bevoegd waren zulke maatregelen te nemen.

Wij wijzen slechts heel in het kort op het volgende.
Sinds oktober 2004 staan twee kerkenraden hier in Kampen-Noord naast/tegenover elkaar: in de Eudokiakerk en in het Ichthuscollege. Beide kerkenraden achten zich wettige kerkenraad van Kampen-Noord. De GS Amersfoort-C 2005 heeft in deze kwestie een uitspraak gedaan die o.a. inhield dat de Ichtusgemeente zich onder de Eudokiaraad moest stellen.
Wij, kerkenraad Ichthus, hebben besloten revisie van dat besluit te verzoeken bij de eerstvolgende GS te Zwolle 2008.
De redenen voor die revisie hebben wij in hoofdlijnen al verantwoord in een 'Verantwoording' januari 2006 die alle kerken is toegestuurd. (U kunt die ook vinden op www.kampennoord-ichthus.nl)
De GS heeft haar besluit namelijk gebaseerd op een aantal veronderstellingen die aantoonbaar onjuist zijn.
Een voorbeeld daarvan is de wezenlijke grond voor haar besluit: er zou een wettig besluit van de kerkenraad(smeerderheid) zijn waarmee het classisbesluit dat alle ambtsdragers moesten aftreden, geratificeerd is. Deze aanname berust op fictie en niet op feiten.

De Eudokiaraad baseert zich, net als de classis, voor zijn censuurmaatregel op de besluiten van de GS Amersfoort-C 2005. Besluiten die de Ichthusraad niet voor bindend kan aanvaarden en waarvan hij daarom revisie aanvraagt.
Gelet op onze revisiegang naar de volgende GS is het in strijd met elementaire regels van het recht, ook met de regels van het gereformeerd kerkrecht (art. 31 KO), om intussen als ene partij in het geding het zware middel van de kerkelijke tucht in te zetten tegen de andere partij. In dit geval ook nog heel selectief omdat slechts één lid van de kerkenraad Ichthus uit zijn ambt wordt gezet op grond art. 79 en 80. Terwijl dat ene lid nooit persoonlijk heeft gehandeld. Hij heeft niet anders dan samen met de andere kerkenraadsleden het ambtswerk trouw voortgezet.

Daar komt bij dat de censuurmaatregel op grond van art. 79 en 80 KO is ingezet in wat een centraal punt in het geding is: de wettigheid van de ambtsdienst van de leden van de Ichthuskerkenraad.
De Eudokiaraad haalt nu de situatie van oktober 2004 aan (het gescheiden vergaderen), noemt het scheurmakerij en gebruikt dat als grond voor censuur in 2006. Dat ligt ook niet in de lijn van de besluiten die de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 heeft genomen, nog afgezien van het revisieverzoek tegen deze besluiten.

In navolging van de classis stelt de Eudokiaraad, dat ambtsdragers op grond van het ondertekeningsformulier aan de uitspraak van de kerkelijke vergadering gehouden zouden zijn ook al gaan zij de weg van appel. Het ondertekeningsformulier is in deze zaak echter niet van toepassing omdat er geen sprake is van enige bedenking tegen leer of leven van een van onze ambtsdragers.

Ook het aanvoeren door de classis en de Eudokiaraad van de vierde ambtsbelofte (bevestigingsformulier predikanten) is een slag in de lucht in de onderhavige kwestie. De vermaning en tucht van Eudokiazijde is namelijk om bovengenoemde redenen onterecht en niet wettig.

Met het optreden van de Eudokiaraad, evenals dat van de classis, is een fundamenteel recht in onze kerken, namelijk art. 31 KO, op grove wijze geschonden.
Het is ook een stuitende gang van zaken in de gevoelige kwestie die in Kampen-Noord speelt en nog steeds loopt. Het getuigt ook niet van de wil tot een vredige oplossing in de bestaande verscheurdheid van de gemeente.

Wij achten het voor de Gereformeerde Kerken een uiterst onverantwoorde gang van zaken dat de classis en vervolgens de Eudokiaraad onze predikant in de ban meende te moeten doen op gronden die stuk voor stuk onterecht zijn.

Wij doen een klemmend beroep op u als zusterkerk in het kerkverband om deze besluiten dan ook niet te aanvaarden maar ds. E. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland te blijven erkennen en aanvaarden zolang als ons revisieverzoek nog niet behandeld is door de komende generale synode.

In de bijlage doen wij u ons besluit toekomen dat wij naar aanleiding van het besluit van de classis en het daaropvolgend besluit van de Eudokiaraad hebben genomen.
De kerkenraad heeft ook besloten tegen de besluiten van de classis en van de Eudokiaraad appel aan te tekenen bij de particuliere synode. De kerkenraad zal zijn bezwaren tegen deze besluiten, naast zijn revisieverzoek, ook neerleggen bij de komende generale synode te Zwolle 2008.

Tot nadere informatie zijn wij gaarne bereid.

Wij bidden u de wijsheid van de Here toe in deze hoogst ernstige en verdrietige zaak.

Met broedergroeten,
namens de kerkenraad,


E. Vogel, 2e preses

J.T. Sikkema, scriba

Bijlage: BESLUIT KMD Kampen-Noord (Ichthus) 21 oktober 2006