Beknopt overzicht van Prof. Lettinga

 
Beknopt overzicht van de gebeurtenissen in de GKv van Kampen-Noord sinds 2001
door J.P. Lettinga, Emer. Hoogl. TUK

--- Hoe ontdoe je je van je predikant? ---
--- Breng een proces van debunking (ontluistering, beschadiging) op gang. ---

2001:
Wijnstok van mei 2001 bood verslag van preekbespreking in KR. Was beschadigend voor de predikant. Protest uit gemeente. Duurde tot november voor KR publicatie in die vorm betreurde. Intussen ontstond in de gemeente hetze tegen ds. Hoogendoorn.

2003:
Op verzoek van KMD worden Van Bruggen en Dijkstra aangetrokken. Tegen hun rapport en de verspreiding daarvan in de gemeente, maakt deel van de KR bezwaar bij de classis.

Classis (28 november 2003) achtte verspreiding laakbaar en onzorgvuldig jegens de predikant. KR diende daarvoor publiek spijt te betuigen. (Deze classisuitspraak nog eens bekrachtigd door classisvergadering van februari 2004).

2004:
14 januari 2004: visitatoren beschuldigen ds. Hoogendoorn + 9 kerkenraadsleden van scheurmakerij.

16 januari 2004: preekverbod voor ds. Hoogendoorn

Classis (maart 2004) neemt met spijtbetuiging de door visitatoren geuite beschuldiging van scheurmakerij terug en trekt preekverbod in. Draagt intussen gezag en zeggenschap over GKv Kampen-Noord over aan Commissie van Drie (o.l.v. Van Middelkoop).

Een mediation wordt georganiseerd.
Vooraf moest ieder van de deelnemende ouderlingen stuk ondertekenen waarin ze beloven de mediation een bepaalde termijn bij te wonen. Bij voortijdig opstappen moesten ze als ouderling aftreden.
Na enige vergaderingen vertrekt een tiental ouderlingen binnen de termijn, maar betrokkenen blijven rustig aan als ouderling. Woordbreuk!, maar het quorum moest behouden blijven.
Hoe de kerkenraad werd gemanipuleerd blijkt b.v. ook uit Wijnstok van 17 september 2004 (Torn/ Oosterhuis).

25 april 2004 gaat ds. Hoogendoorn weer voor. Boycot door aantal (8) ambtsdragers en gemeenteleden, waaronder leden van docentencorps TU (De Ruijter, Haak), blijven weg uit de kerk wanneer ds. Hoogendoorn preekt.
Van Middelkoop (vM) op gemeentevergadering (30 september 2004): "hoort niet, is belabberd, miserabel, niet censurabel" (ipse dixit).
Kerkenraad (lees: vM) heeft moeite met ratificatie van classisbesluit van 28 november 2003.
vM: "Er moet eerst weer onderling vertrouwen komen. Ratificatie is nog niet aan de orde, moet wel" (ipse dixit).
KR / Commissie van Drie gaat niet in appèl, maar traineert de zaak.
KR / Commissie van Drie ratificeert (en effectueert) besluiten van meerdere vergaderingen alleen wanneer die hem/haar uitkomen. Met niet welgevallige besluiten "heeft men moeite".

Classis blijkt op 23/24 september 2004 180 graden te zijn gedraaid. ("Mag je wel zeggen", aldus classisafgevaardigde ds. J.B.K. de Vries op gemeentevergadering van 6 okt. 2004.)
Nu: alle ambtsdragers (incl. de predikant) moeten terugtreden. Geeft de predikant hieraan geen gehoor, dan zal losmakingsprocedure in gang worden gezet.
(vM op gemeentevergadering 6 okt. 2004: "een weg terug voor ds. Hoogendoorn is er niet, wel voor ouderlingen die terugtreden").

NB: Dit besluit ging in tegen het advies van depp. appèlzaken. Die wilden terug naar het classisbesluit van 28 nov. 2003: KR ratificeer en neem onder betuiging van spijt de beschuldiging van scheurmakerij en het preekverbod terug. Dan kun je met elkaar verder.

Met de meeste spoed (in vergadering van 24 en 27 sept. 2004) werd dit classisbesluit door "meerderheid" van KR overgenomen en door de Comm. van Drie geëffectueerd. (zie Wijnstok, jrg 34, nr. 22).

NB! Was geen wettig besluit, aangezien genomen door merendeels (op dat moment) onwettige kerkenraadsleden. Op 27 september 2004 van de 22 KR-leden slechts 11 aanwezig. Van deze 11 waren er 6 tot 10 onwettig, behorende namelijk tot de groep van 10 KR-leden die de mediation voortijdig afbraken, maar bleven zitten in de KR.

3 oktober 2004: eerste diensten in aula Ichthuscollege. In Eudokia die morgen B. Kamphuis en G. Kwakkel.

2005:
In appèl bij PS.
Die wijst op 9 februari 2005 appèl af. Maatregelen tegen ds. Hoogendoorn zouden niet ten onrechte zijn genomen (zie besluit G).
23 februari 2005: KR Eudokia ratificeert besluiten PS:
- ambtsdragers Kampen-Ichthus geen ambtsdragers meer
- ds. Hoogendoorn vooralsnog niet meer bevoegd om rechten als
predikant uit te oefenen binnen de GKen in Nederland (brief aan ds. Hoogendoorn d.d. 21 maart 2005). Dit aan alle KRen in den lande meegedeeld.

Toen in appèl bij GS:
Die vernietigt op 1 oktober 2005 uitspraak van de PS (!), maar bevestigt classisbesluit van september 2004 (terugtreden), waartegen wij in appèl waren gegaan, eerdere classisbesluiten daarbij negerend.
Formeel juridisch betoog: terug naar classisbesluit van september 2004: terugtreden:
De bewering in het GS-besluit dat op 27 september 2004 de meerderheid van de KR van Kampen-Noord besloten zou hebben het classisbesluit over te nemen en te effectueren is aantoonbaar onjuist (zie kerk-info II/1 van 9 oktober 2005)

NB! Blijkens de Acta inzake besprekingen Appèl Kampen-Noord houden depp. rekening met de mogelijkheid dat de zaak op de volgende GS nog een keer terugkomt.
Het lijkt een uitnodiging tot het aanvragen van revisie.

Daarom: in revisie bij de eerstvolgende GS-Zwolle-Z 2008.

2006:
20 oktober 2006. Eudokiaraad zet ds. Hoogendoorn af als predikant in de GKv. De avond ervoor had de classis Kampen met de afzetting ingestemd.

Zo is karaktermoord uitgemond in ambtsmoord.


J.P. Lettinga, Emer. Hoogl. TUK