Besluit KR Ichthus n.a.v. afzetting ds. E. Hoogendoorn

 

BESLUIT KMD Kampen-Noord (Ichthus) 21 oktober 2006

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord (Ichthus),

constateert:
- dat de raad van de Eudokiakerk te Kampen-Noord, besloten heeft ds. E. Hoogendoorn af te zetten als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland, na instemming van de Classis-Kampen daartoe verkregen te hebben;

overweegt:
- dat wij een revisieverzoek hebben ingediend bij de eerstvolgende synode van de Gereformeerde Kerken (Zwolle-Zuid 2008), tegen de besluiten van de GS 2005 m.b.t. de zaak Kampen-Noord

- dat onze bezwaren in dit revisieverzoek zich met name richten tegen het classisbesluit van september 2004 waarin de classis de kerkenraad opdroeg 'terug te treden'.
Dit besluit gaat in tegen de Heilige Schrift en de Kerkorde en wil met 'menselijke wijsheid' de ambtsdragers er toe brengen hun goddelijke roeping, om 'de kudde Gods te hoeden', te verzaken. Hieraan mogen zij, toen en nu, om Gods wil geen gehoor geven (art.31 KO).

besluit:
- het besluit van de classis Kampen van 19 oktober 2006, dat ds. E. Hoogendoorn dient te worden afgezet, niet voor vast en bondig te houden omdat het in strijd wordt geacht met het Woord van God en de aangenomen kerkorde (art. 31 KO);

- het besluit tot afzetting van ds. E. Hoogendoorn, als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland, genomen door de raad van de Eudokiakerk in Kampen-Noord, niet legitiem te achten en daarom niet te erkennen.

De raad spreekt uit
dat hij ds. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland blijft erkennen en aanvaarden
en roept de kerkenraden van het landelijk kerkverband op hetzelfde te doen.


Gronden:
1. Het besluit tot afzetting is genomen door de raad van de Eudokiakerk;
ds. Hoogendoorn staat echter niet onder het gezag van deze raad;
deze raad heeft daarom niet de bevoegdheid om ds. Hoogendoorn af te zetten;

2. Wij hebben als predikant en kerkenraad revisie aangevraagd van de besluiten van de GS 2005.
Dit betreft onder meer de besluiten waarop de Eudokiaraad evenals de classis Kampen zich baseert bij het afzettingsbesluit.
Nu wij deze besluiten op grond van artikel 31 KO aanvechten bij de volgende GS, is kerkrechtelijk de mogelijkheid vervallen dat op basis van deze besluiten een afzettingsbesluit wordt genomen;

3. Vanwege onze 'dolerende' positie is het voor de Eudokiaraad onmogelijk om censuurmaatregelen te nemen tegen ambtsdragers of leden van de gemeente in het Ichthuscollege.
Verklaring
Bij zijn besluit heeft de kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) ook de volgende overwegingen betrokken:

· Ds. E. Hoogendoorn heeft zich een voluit gereformeerde predikant betoond,
trouw aan Schrift en Belijdenis,
wiens preken zonder meer als schriftuurlijk te kenmerken zijn
en de gemeente telkens weer vertroosten.

· Op zijn leer en leven is niets aan te merken.

· Ds. E. Hoogendoorn en zijn mede-ambtsdragers, hebben zich trouwe herders betoond die de 'kudde Gods die aan hen is toevertrouwd' niet in de steek hebben gelaten toen 'menselijke wijsheid' hen daartoe wel wilde dringen, maar hebben de goddelijke roeping niet verzaakt en zichzelf opgeofferd voor de schapen.


Wie zulk een predikant wil afzetten laadt een grote schuld op zich.

Kerkenraad en gemeente van Kampen-Noord (Ichthus) willen deze predikant daarom als trouwe herder in haar midden blijven ontvangen.Oproep aan de gemeente
De kerkenraad roept de gemeente op om ds. Hoogendoorn als herder en leraar met vreugde te blijven ontvangen.
Want 'liefelijk zijn de woorden van hen die een goede boodschap brengen'.
Denk er aan, dat God zelf u door hem aanspreekt.

. neem de woorden die hij naar de Schrift tot u spreekt, met blijdschap aan;
. heb achting voor hem vanwege zijn werk;
. bid voor hem, dat hij zijn taak naar behoren kan blijven verrichten;
. gehoorzaam hem en onderwerp u aan hem, want hij waakt over uw zielen en zal voor God rekenschap moeten afleggen;
. laat hij zijn werk met vreugde kunnen blijven doen en er niet onder gebukt hoeven gaan, want dat zou u geen voordeel brengen.

Als u zo deze dienaar van de Here blijft ontvangen, zal Gods vrede over u komen en beërft u het eeuwige leven (Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords, GK blz. 544).

Kampen, 21 oktober 2006