Afzettingsbesluit van Eudokiaraad

 

KERKENRAAD KAMPEN-NOORD (Eudokia)

Kampen, 21 oktober 2006

Aan:
E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Weleerwaarde broeder,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Kampen-Noord heeft in zijn vergadering van 20 oktober 2006 kennisgenomen van het oordeel van de buitengewone classis Kampen inzake uw afzettingswaardigheid, uitgesproken in de vergadering van 19 oktober 2006 in St. Jansklooster.

De classis oordeelde dat er, na de beantwoording van de aan u en ons gestelde vragen, aan het verzoek van de kerk te Kampen-Noord tot afzetting gehoor moest worden gegeven om vrede en recht in de kerken te bewaren. Van dit besluit hebt u reeds bericht ontvangen.

Met droefheid delen wij u mee, dat de kerkenraad, alles overwegende, thans besloten heeft u met ingang van heden naar artikel 79 en 80 van de kerkorde af te zetten als dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De gronden voor de afzetting zijn dezelfde als die voor uw schorsing per 1 april j.1. en komen ook overeen met het oordeel van de buitengewone classis, te weten

- openlijke scheurmakerij, gepaard gaande met trouweloze verlating van uw dienst en verwerping van de wettige kerkenraad van Kampen-Noord.

- verwerping van wettig genomen en geldige kerkelijke besluiten.

- in strijd handelen met de vierde ambtsbelofte van het bevestigingsformulier, door u niet te onderwerpen aan kerkelijke vermaning en tucht.

U hebt in de afgelopen maanden van schorsing geen blijk gegeven van verandering van inzicht en houding. Vandaar dat de kerkenraad niet anders kon dan tot uw afzetting overgaan.

Wij hopen en bidden, dat u toch nog tot inkeer komt en zult inzien, dat u op de verkeerde weg bent. Dat geve onze God, door zijn Heilige Geest.

Namens de kerkenraad van Kampen-Noord,
M. Schaeffer,2e preses
A.D. Blijdorp, scriba