Classisbesluit: ds. E Hoogendoorn afzettingwaardig

 

Classisbesluit afzettingswaardigheid ds. E. Hoogendoorn

Classis Kampen

Tormentil 102 8265 DR KAMPEN

De weleerwaarde heer ds. E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM KAMPEN

Datum: 20 oktober 2006

Geachte broeder Hoogendoorn,

De Classis Kampen van de Gereformeerde Kerken in Nederland in vergadering bijeen op 19 oktober 2006 te Sint Jansklooster-Kadoelen besluit (met advies van deputaten ad art. 49 K.O. van de Particuliere Synode Overijssel):

1. Als haar oordeel uit te spreken dat ds. E. Hoogendoorn te Kampen afgezet dient te worden op grond van
de artikelen 79 en 80 K.O.

Gronden:

1. Ds. E. Hoogendoorn maakt zich schuldig aan openlijke scheurmakerij (art. 80 K.O.) door de gemeente te Kampen-Noord weg te roepen achter de Kerkenraad met diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en zelfstandig kerkdiensten te beleggen en een eigen kerkelijk leven te ontwikkelen vanaf 3 oktober 2004.

2. Ambtsdragers in de gereformeerde kerken zijn gebonden aan Schrift, Belijdenis en Kerkorde. Om de gemeente te beschermen staat er in het ondertekeningsformulier dat ambtsdragers zich zullen houden aan de uitspraak van de mindere vergadering juist als zij de weg van appel gaan. Waar deze terughoudendheid door iedere ambtsdrager beloofd is voor situaties waarin de leer van de kerk in geding is, hoeveel te meer dient men zich er dan (naar analogie) naar te gedragen wanneer zaken van een lagere orde - hoe belangrijk ze verder ook gevonden worden - in geding zijn.
Ds. E. Hoogendoorn onderwerpt zich niet aan wettig genomen kerkelijke besluiten sinds 27 september 2004, zelfs niet na zijn appel op de meeste vergadering.

3. Ds. E. Hoogendoorn handelt hiermee in strijd met zijn 4e ambtsbelofte, waarin hij beloofde zich te zullen onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien hij zich in leer of leven zou misgaan (Bevestigingsformulier predikanten).

2. Het oordeel van de classis mee te delen aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-
Noord en aan ds. E. Hoogendoorn.

Met vriendelijke zustergroet,
CLASSIS KAMPEN
Hetty Huizenga
(deputaat scriba)