Rondschrijven Eudokiaraad aan gemeente n.a.v. schorsing

 

Rondschrijven d.d. 1 april 2006 van de Eudokiaraad naar de gemeenteleden

KERKENRAAD - KAMPEN-NOORD

Kampen, 1 april 2006

Aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord


Geliefde broeders en zusters,

Het is met groot verdriet in ons hart dat wij u het volgende berichten.

In De Wijnstok van 24 maart jl. is u reeds meegedeeld wat de stand van zaken is met betrekking tot ds. E. Hoogendoorn.
U is daarbij verteld, dat er deze week een tweede bijeenkomst zou zijn van de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis en Kampen-Noord.

Die vergadering heeft inderdaad afgelopen woensdagavond plaatsgevonden.

Ook ds. Hoogendoorn was voor die vergadering uitgenodigd. Hij is die avond niet verschenen en ook zijn raadsman deelde mee niet aanwezig te zullen zijn.
Wel had ds. Hoogendoorn nog een uitgebreide reactie geschreven waarin hij zijn standpunt uiteenzette.
Deze reactie van ds. Hoogendoorn is op de vergadering van beide kerkenraden uitvoerig besproken.

Aan het eind van de avond konden beide kerkenraden echter niet tot een andere conclusie komen, dan dat ds. E. Hoogendoorn op grond van artikel 79 en 80 van de kerkorde voor de periode van drie maanden geschorst moest worden.
Dit besluit werd unaniem, maar met uitgesproken verdriet door de kerkenraden genomen.

De kerngrond voor de schorsing van ds. Hoogendoorn is conform de kerkorde te benoemen als openlijke scheurmakerij.

Zoals u weet heeft ds. Hoogendoorn eind september 2004 onze gemeente reeds aanvankelijk gescheurd door samen met anderen onze gemeente op te roepen hem te volgen in kerkdiensten in het Ichthus College.

Na de uitspraak van de Generale Synode heeft ds. Hoogendoorn de bestrijding van de genomen kerkelijke besluiten voortgezet en is hij blijven voorgaan in het Ichthus College.

Broeders en zusters, aan ds. Hoogendoorn is meerdere malen indringend verzocht en gesmeekt met zijn voortzetting van het conflict en met het apart vergaderen op te houden. Hij heeft daarnaar niet willen luisteren.
Ds. Hoogendoorn heeft in ons kerkelijk leven alle ruimte en mogelijkheden om eerst in appèl en daarna in revisie te gaan tegen uitspraken van kerkelijke vergaderingen.
Die ruimte is er en die ruimte wit ook de kerkenraad op geen enkele wijze inperken.
Wat echter niet kan en niet getolereerd kan worden is, dat een predikant, ook al is het samen met anderen, omwille van een conflict van niet-confessionele aard de kerk scheurt door apart te gaan vergaderen en te blijven vergaderen, zonder ook maar een stap te willen zetten in de richting van herstel van de eenheid. Daarmee wordt aan de kostbare gemeente van Christus op onaanvaardbare wijze schade berokkend.

Broeders en zusters, de kerkenraad heeft in de voorbije maanden zeer zorgvuldig de situatie overwogen en heeft samen met de kerkenraad van Zwartsluis tot schorsing besloten, in de overtuiging dat dit de weg is die in de lijn ligt van wat kerkelijk is overeengekomen en overeenstemt met wat de Heilige Schrift en de confessie ons leren over de eenheid en opbouw van de gemeente en hoe men zich in haar dient te gedragen.

De kerkenraad hoopt en bidt, dat deze maatregel van schorsing mag leiden tot bekering en tot herstel van de in onze gemeente geslagen breuk.
De kerkenraad wil alles doen wat hij als wettige kerkenraad kan doen om de breuk te helen.

De kerkenraad roept u indringend op te bidden voor ds. Hoogendoorn, voor de broeders en zusters die hem tot nu toe op zijn weg gevolgd zijn en voor heel onze gemeente. Moge onze HHHere God harten bewegen en ons naar elkaar toe brengen.

Tenslotte, broeders en zusters, hopen wij in de eerstvolgende Wijnstok aan te geven, op welke wijze u in bezit kunt komen van de gehele tekst van het schorsingsbesluit.

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,
met broedergroet,

R. de Boer, voorzitter
H. Bos, waarnemend scriba