Begeleidend schrijven bij schorsingsbesluit van Eudokiaraad

 

Begeleidend schrijven d.d. 1 april 2006 van de Eudokiaraad bij het schorsingsbesluit

Aan:
Ds. E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Zwartsluis, 1 april 2006

Weleerwaarde broeder,

In hun gecombineerde vergadering van 29 maart 2006 hebben de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en te Zwartsluis, in het kader van art. 79 en 80 KO, wederom uw functioneren en handelen als dienaar des Woords, verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord, besproken en beoordeeld.
Met droefheid maken wij u het besluit van deze gecombineerde vergadering bekend. Met ingang van heden bent u voor de duur van drie maanden geschorst als dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerken. Deze schorsing betreft alle ambtelijke werkzaamheden. Voor de motivering hiervan verwijzen wij naar de inhoud van bijgevoegd besluit. De plaatselijke gemeente en onze zusterkerken zullen van het bovenstaande op de gebruikelijke sobere wijze in kennis worden gesteld.

De beide kerkenraden hadden het graag anders gezien, maar zien geen andere weg. Het ligt in de bedoeling dat binnen drie maanden na heden tot verdere besluitvorming zal worden gekomen omtrent uw positie.

Wij hopen en bidden dat u door dit middel van vermaan en bestraffing bewogen zult worden tot terugkeer van uw verkeerde weg. Wees ervan verzekerd dat wij steeds bidden tot God om herstel van de goede verhoudingen en van de eenheid van de gemeente op een kerkelijk verantwoorde wijze. Voor een gesprek daarover blijft de kerkenraad van Kampen-Noord te allen tijde openstaan.
Ten slotte wijzen wij u voor het recht van appèl op de appèlregeling van de classis Kampen.

Namens de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis,

Met broedergroet,

Kampen-Noord,
R. de Boer, preses
H. Bos, waarnemend scriba

Zwartsluis,
Ds. J.Th. Rozemuller, preses
J. Buma, sriba

Bijlage: Schorsingsbesluit d.d. 1 april 2006