Verantwoording ds. E. Hoogendoorn aan KR Zwartsluis

 

Verantwoording van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de kerkenraad van Zwartsluis

E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis,
Scriba dhr. J. Buma,
Stuivenbergstraat 2b,
8281 EL Genemuiden

Kampen, 28 maart 2006


Broeders,

In reactie op een schrijven d.d. 13 maart 2005 (bedoeld zal zijn 2006) dat u gezamenlijk met de raad van de Eudokiagemeente te Kampen-Noord mij deed toekomen, breng ik het volgende onder uw aandacht.

U zult van mij niet kunnen verwachten dat ik op uw uitnodiging in ga vanwege de eenvoudige reden dat ik samen met de andere leden van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) een revisieverzoek heb ingediend tegen de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-C 2005 inzake Kampen-Noord.
In het kader van dit revisieverzoek is een schorsingsprocedure die de Eudokiaraad met uw instemming tegen mij aanspant, niet legitiem.
Derhalve is het evenmin legitiem dat u in een gecombineerde vergadering die in het kader staat van deze onwettige schorsingsprocedure, mij aan een verhoor uwerzijds zou willen onderwerpen.
Ik adviseer u dringend u op dit punt nog eens te laten adviseren door deskundigen in het gereformeerd kerkrecht of eventueel door een deputaatschap als Dienst en Recht.

Voor een uitvoerige uiteenzetting en nadere argumentatie van deze verklaring verwijs ik u naar het schrijven van de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 28 maart 2006 aan uw adres, dat u tegelijk met mijn schrijven ontvangt.
U dient alles wat deze raad daarin u voorhoudt terzake van de procedure die u tegen mij volgt, te beschouwen als ook mijn persoonlijke reactie op uw uitnodiging, dus als geschreven in deze mijn brief aan u.

Om vergelijkbare redenen behoef ik ook niet in te gaan op allerlei ernstige beschuldigingen die u zich in uw gezamenlijk schrijven aan mij veroorlooft.
Ik onderstreep met klem de indringende oproepen die de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) naar u doet uitgaan.
Waar u met uw onkerkelijk handelen en misplaatste censuur een zware verantwoordelijkheid op u dreigt te laden - coram Deo! -, raad ik u dringend aan deze oproepen ernstig te overwegen.

Broeders, ik hoop en bid dat u tot inkeer komt voordat u nog verdere stappen gaat nemen op de ingeslagen weg waarin de raad van de Eudokiagemeente u bezig is mee te slepen. U dreigt een door deze raad getrokken kerkscheur in Kampen-Noord steeds definitiever te maken.
Tot schade van de naam van de Here van de Kerk.

Met broedergroet,

E. Hoogendoorn