Voortgaande correspondentie met Eudokiaraad

 

In onze Kerk-info 2e jaargang nr. 11, het kerkblad van onze gemeente, hebben wij de laatste correspondentie met de volgende inleidende woorden doorgegeven.

Nadat wij op 26 januari 2006 een antwoordschrijven verstuurd hadden naar de raad van de Eudokiagemeente is er een nieuwe reactie binnengekomen. Of eigenlijk is het geen reactie op wat wij de broederschap daar hadden voorgelegd maar een vervolgstap in de schorsingsprocedure die zij hadden ingezet. Dit laatste schrijven van hun kant d.d. 17 februari is nu alleen gericht aan ondergetekende.

Het is onvoorstelbaar hoe de Eudokiaraad volledig negeert dat wij conform de mogelijkheid van het gereformeerd kerkrecht besloten hebben een beroep op de volgende generale synode te doen door een revisieverzoek.
Het stemt ook verdrietig hoe alles wat wij tot hiertoe hebben aangevoerd voor dovemansoren lijkt te zijn gesproken.

Voor de zoveelste maal vragen wij ons af wat hier toch is overgebleven van de kerkstijl die in Christus' kerk mag worden verwacht.
Opnieuw wordt het allerzwaarste geschut van art. 79 en 80 van de kerkorde op ons gericht. Het is voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de laatste jaren. Steeds weer wordt nieuw voedsel gevonden voor de volgehouden laster van scheurmakerij. Destijds, in het allereerste begin, werd dat nog door de classis veroordeeld. We zijn benieuwd hoe het kerkverband, van naburige kerkenraad tot classis, nu hierop zal reageren.

Laten wij de hele gang van zaken in het gebed aan de Here voorleggen. Ook het gebed voor de broeders van de Eudokiaraad die zo'n zware verantwoordelijkheid op zich dreigen te laden. Laten we ook bidden om wijsheid voor de naburige kerkenraad die hierin om zijn oordeel wordt gevraagd.

Het is een rust te weten dat de Here alle dingen regeert, ook in dit soort processen. Doelbewust naar het doel dat de Here zich gesteld heeft en waaraan Hij alle betrokkenen dienstbaar maakt, hetzij ze goed doen hetzij ze kwaad doen.
Welk doel? Dat weten we niet tevoren. Waar zal het naar toegaan?
Wij mogen volgen waar de Here ons ook naar toe brengt. Wíj kunnen de zaak niet redden. Wij hoeven de zaak niet te redden. Ook onszelf niet. Wie Christus volgt, al verliest hij of zij 'het leven', die zal het vinden (Matth 16:25). Daar zorgt de Here wel voor. Een lange kerkgeschiedenis, soms ook met schorsingen en wat niet al, is er het bemoedigende bewijs van dat de Here z'n kerk vergadert, beschermt en onderhoudt.
Laat dat ons vertrouwen zijn en blijven. Zijn genade is ons genoeg.

We laten hier de correspondentie volgen.

Eerst het schrijven van de Eudokiaraad aan ondergetekende.

Vervolgens het antwoord op dit schrijven van onze kant, dat via onze raadsman aan de Eudokiaraad is toegezonden.

E. Hoogendoorn


---------------------------------------------------------------------------------------
Kerkenraad Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Eudokia)

Kampen, 17 februari 2005

Aan:
Ds. E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Geachte Ds. Hoogendoorn,

Met leedwezen moeten we vaststellen dat u onze (herhaaldelijk gedane) dringende oproepen aan u, laatstelijk verwoord in de brief van 19 januari 2006, negeert en dat u de kerkelijke vermaning verwerpt. U laat welbewust een onwettige en hoogst onwenselijke situatie voortbestaan en blokkeert met uw verzet een weg tot herstel van de eenheid en de vrede in onze gemeente.
De kerkenraad stelt vast dat u daarmee een openbare en ernstige zonde begaat in de zin van artikel 79 en 80 van onze Kerkorde en dat u ondanks dringende oproepen en vermaan daarin volhardt. Gezien de ernst van de zaak, uw hardnekkige houding en de lange weg die al met u is gegaan, is de kerkenraad voornemens om tezamen met de aangewezen genabuurde kerkenraad over de huidige situatie te beraadslagen en een besluit te nemen om u te schorsen als predikant.
Tegelijk dringt zich ook de vraag op, of u zich door heel uw handelwijze niet reeds metterdaad aan het opzicht en de tucht van onze kerkenraad hebt onttrokken en hebt opgehouden lid en predikant te zijn van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (scriba G. Wijnen). De kerkenraad wil binnenkort komen tot definitieve besluitvorming over uw positie.

In onze brief van 19 januari 2006 aan u zijn u de gronden genoemd waarop een maatregel van schorsing zal berusten. Wij verwijzen daar kortheidshalve naar en voegen daaraan toe dat u door uw recent schrijven aan alle kerkenraden van ons kerkverband onrust en verdeeldheid in de kerken tracht te zaaien, terwijl u feitelijk niets nieuws inbrengt waarover niet reeds door de generale synode van de kerken is geoordeeld en beslist. Wij herinneren er bovendien aan dat door de classis Kampen d.d. 18. november 2005 uitdrukkelijk uw poging om met hen die u volgen een 'status aparte' te verkrijgen in het verband van de Gereformeerde Kerken is afgewezen. De classis Kampen d.d. 10 februari 2006 besliste n.a.v. enkele van uw zijde binnengekomen stukken in dezelfde zin.

Om tot zorgvuldige en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen, nodigen wij u hierbij uit om te verschijnen op maandag 27 februari 2006 te 20.30 uur voor de kerkenraad van Kampen-Noord. Deze vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Wederiklaan 54 te Kampen. U mag zich laten bijstaan door een raadsman. Tijdens deze vergadering zullen u vragen worden gesteld en zult u in de gelegenheid worden gesteld u te verantwoorden over het bij u aangewezen kwaad.

Ook nu richten wij ons met de oproep en het vermaan tot u om uzelf te verloochenen, uw verzet op te geven en met erkenning van de kerkelijke besluiten u bij ons te melden, zodat er een weg komt tot herstel van de eenheid en de vrede in de gemeente. Daarvoor bidden wij in onze vergaderingen en in de bijeenkomsten van de gemeente.

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,
met broedergroet,


R. de Boer, preses

G. Wijnen, scriba


---------------------------------------------------------------------------------------
Van onze kant is in overleg met onze raadsman, en via hem, het volgende schrijven uitgegaan naar de broeders van de Eudokiaraad, ook via hun raadsman.


Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)

Van:
E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Kampen, 21 februari 2006

Aan:
de broeders van de Raad van de Eudokia-gemeente,

Broeders,

In reactie op uw schrijven d.d. 17 februari 2005 (bedoeld zal zijn 2006) richt ik mij via mijn raadsman en na overleg met hem, met het volgende tot u. Het is tevens mede namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus).

Het stelt ons diep teleur dat u niet of nauwelijks ingaat op alles wat er van onze kant aan u is voorgelegd aan overwegingen en oproepen met beroep op Gods Woord en met beroep op het gereformeerd kerkrecht.
U persisteert alleen maar in allerlei ongegronde zware beschuldigingen en in beweringen als dat wij dringende oproepen van uw kant zouden negeren.
U volhardt ook in het dicteren van allerlei eisen en voorwaarden die u van meet af hebt gesteld wilde er zelfs alleen maar een gesprek van ons met u mogelijk worden. Daarmee hebt u van uw kant tot op heden juist elk gesprek geblokkeerd.
Tegelijk dagvaardt u op basis van uw eigen voorwaarden mij wel met de bedoeling mij een verhoor af te nemen. Alsof u in déze situatie, van ons appel op de eerstvolgende generale synode, daartoe gerechtigd zou zijn.
En deze wijze van werken zou dan volgens u een weg zijn tot herstel van de eenheid en vrede in de gemeente?
Wij vragen u tot u te laten doordringen wat u in het licht van art. 31 K.O. en van de Heilige Schrift aan het doen bent. U, partij in het geding, bent nu al bezig op de uitspraak van de bedoelde generale synode in dat geding vooruit te lopen!

Broeders, moeten we u nog wijzen op alles wat wij hebben aangevoerd in antwoord op al uw brieven?
Wij zullen niet herhalen wat wij u in ons schrijven van 26 januari 2006 hebben voorgelegd. Wij vragen u dat alsnog serieus te overwegen en daar op in te gaan.
Uw manier van reageren gaat namelijk volstrekt aan de inhoud van dit schrijven voorbij. U neemt zelfs niet de moeite om ook maar enigszins op dat schrijven in te gaan. U negeert gewoon onze reacties.

U stelt in uw brief van 17 februari 2006, dat wij in onze verantwoording feitelijk niets nieuws inbrengen waarover niet reeds door de generale synode van de kerken is geoordeeld en beslist.
Nog afgezien van het feit dat u kennelijk van de uitspraak van de generale synode geen goede nota hebt genomen, maken wij u er op attent, dat wij in onze vorige brief al schreven dat zo'n oordeel u niet toekomt waar u juist partij in geding bent. U speelt door uw oordeel over wat wij schreven, rechter in eigen zaak. Het staat namelijk nu juist niet aan u om te oordelen of ons revisieverzoek aan de generale synode terecht is of niet.

Wij roepen u opnieuw met klem op om uw eigen positie te beseffen nu wij besloten hebben krachtens gereformeerd kerkrecht een revisieverzoek bij de volgende synode in te dienen omdat wij de besluiten inzake Kampen-Noord, als in strijd met Gods Woord en met de kerkorde, op grond van art. 31 K.O. niet voor vast en bondig kunnen houden.

Wij bidden de Here of Hij uw ogen wil openen zodat u niet blijft voortgaan op een weg die zoveel verdere schade aanricht als het gaat om de eenheid en vrede van zijn gemeente.

Bij dezen verklaar ik u nogmaals nadrukkelijk, dat ik evenals de verdere raad van de Ichthus-gemeente wel degelijk bereid ben en blijf tot overleg. Wij blijven openstaan voor een in overleg met onze raadsman te beleggen ontmoeting met u.
Dat overleg vindt dan vanzelf wel plaats in de huidige werkelijkheid dat wij besloten hebben bij de volgende generale synode een revisieverzoek in te dienen. Aan die realiteit kunt u niet voorbijgaan.

Graag leg ik u het bovenstaande voor ter welwillende overweging,
mede namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus).

Met broedergroet,

Ds. E. Hoogendoorn