KR Ichthus informeert classis over revisieverzoek

 

Aan de classis, zijnde betrokkene, werd de volgende brief gericht:

Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)

Scriba: J.A. de Wit
Veenmos 2
8265 HZ Kampen

Aan de Classis Kampen van de Gereformeerde Kerken
P/a zr. H.M. Huizenga, deputaat-scriba
Tormentil 102
8265 DR Kampen

Kampen, 2 februari 2006

Betreft: besluiten Generale Synode 1 oktober 2005 inzake Kampen-Noord


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Op 1 oktober heeft de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 een aantal besluiten genomen over de problemen in de gemeente van Kampen-Noord.
In onze brief van 15 november 2005 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van onze reactie op de besluiten van de synode. In deze brief informeren wij u verder.

In de afgelopen tijd hebben wij ons beraden over onze positie ná, en onze reactie op de besluiten van de GS.
Op 17 november 2005 hebben wij, op verzoek van het moderamen van de Generale Synode, een ontmoeting gehad met het moderamen. Zij heeft de besluiten van de synode toegelicht en vragen hierover beantwoord.

Omdat wij de besluiten van de generale synode niet geheel voor vast en bondig konden houden overwogen wij bij de volgende synode revisie te vragen van een deel van de besluiten.
Eerst hebben wij echter via onze raadsman contact gezocht met de Eudokiaraad en gevraagd om een overleg zonder voorwaarden vooraf. Helaas heeft de Eudokiaraad de weg tot onderling overleg geblokkeerd door een aantal bindende voorwaarden vooraf te stellen. Wij moesten ons eerst strikt conformeren aan de synodebesluiten en ons bij voorbaat onderwerpen aan het gezag van de Eudokiaraad waarbij ds. Hoogendoorn met onmiddellijke ingang niet meer mocht voorgaan in het Ichthuscollege.
Deze houding heeft ons teleurgesteld en lijkt ons ook niet te liggen in de lijn van wat de synode over het zoeken van elkaar heeft gezegd.
Omdat ook het samen zoeken naar een eventueel voorlopige oplossing van naast elkaar verder gaan in deze situatie door de blokkade van de Eudokiaraad niet meer mogelijk was, hebben wij, na overleg met het deel van de gemeente dat in het Ichthuscollege samenkomt, in december 2005 besloten dat wij ten aanzien van een deel van de synodebesluiten een verzoek tot revisie zullen richten aan de eerstkomende generale synode (Zwolle-Zuid 2008).

Op 21 december 2005 hebben wij, via onze raadsman, de Eudokiaraad ingelicht over ons besluit.
In een brief (d.d. 19 januari 2006) hebben wij de Eudokiaraad over onze overwegingen geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan door hen onze verantwoording en het appel toe te sturen, welke wij aan de kerken in het land hebben toegezonden (d.d. 19 januari 2006).

Dit schrijven aan de Eudokiaraad was in feite al een eerste antwoord op zijn brieven van dezelfde datum, nl. 19 januari 2006, gericht aan enerzijds ds. Hoogendoorn en anderzijds de andere leden van de Ichthus-kerkenraad.
Deze drie brieven hebben wij als bijlage toegevoegd.

Een vervolg op deze antwoordbrief aan de Eudokiaraad d.d. 26 januari 2006 hebben wij eveneens als bijlage meegezonden. Wij willen u vragen ook hiervan kennis te nemen.

In onze reactie hebben wij hen er op gewezen dat zij in hun wijze van handelen geheel voorbij gaan aan het feit dat wij op grond van art. 31 KO ('tenzij.') de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum niet voor vast en bondig kunnen houden en dat wij daarom hebben besloten om bij de volgende generale synode een revisieverzoek in te dienen. Het is nu aan de synode om (in het kader van ons revisieverzoek) een oordeel te geven over de vraag in hoeverre ons beroep op artikel 31 KO (en de gronden daarvoor) terecht is. Dit oordeel komt niet toe aan de andere partij in geding.

Voor de wijze waarop de Eudokiaraad uitvoering geeft aan de synodebesluiten meent hij rechten te kunnen ontlenen aan het feit dat wij tot twee keer toe in het ongelijk zouden zijn gesteld.
Wij hebben hen er op gewezen dat de PS-besluiten door de GS nietig zijn verklaard. Aan die PS-besluiten kunnen dus geen gronden meer worden ontleend voor besluiten die de Eudokiaraad nam en die men kennelijk overweegt.
Voor deze besluiten ontbreekt nu dus elke kerkrechtelijke grond.

Dat betekent allereerst dat de Eudokiaraad de besluiten die hij destijds nogal snel en drastisch heeft genomen, behoort in te trekken en de maatregelen als gevolg daarvan ongedaan behoort te maken.
Het gaat om de besluiten die betrekking hebben op:
- het buiten de kerk plaatsen van de gemeente in het Ichthuscollege
- het stopzetten van de traktementsbetaling aan ds. Hoogendoorn
- de aankondiging van de ontruiming van de pastorie.
Voor zover wij weten heeft de Eudokiaraad hieraan nog geen uitvoering gegeven en wij hebben hen daarom opgeroepen dit alsnog te doen en de genomen maatregelen zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

Het is verder kerkrechtelijk ook niet juist om te stellen dat wij twee keer achtereenvolgens in het ongelijk zijn gesteld. Hieraan kunnen dus ook niet de consequenties worden verbonden zoals de Eudokiaraad dat momenteel doet en kennelijk overweegt. We wijzen op de vermaningen en dreigementen die hij in het kader van art. 79-80 KO doet uitgaan.

Wij hebben de Eudokiaraad gevraagd oog te hebben voor de werkelijkheid waarin zij en wij op dit moment verkeren: in de fase dat wij van onze kant geheel naar gereformeerd kerkrecht ons beroepen op de volgende generale synode.

Ook hebben wij verklaard dat wij nog steeds bereid zijn tot gesprek dat de Eudokiaraad tot op heden heeft geblokkeerd.

Omdat u als classis volop in deze zaak betrokken bent, leggen wij de verantwoording van ons besluit tot revisie ook aan uw vergadering bij dezen voor. U treft haar als bijlage bij dit schrijven aan.

Wij roepen u als classis op om conform gereformeerd kerkrecht ons recht om revisie te vragen aan de volgende generale synode te honoreren en uw handelen en besluiten daarop af te stemmen.

Wij wensen u de zegen van de Here toe bij al uw werk.

Met broedergroet,
namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)


E. Vogel, 2e preses

J.A. de Wit, scriba