Verantwoording KR Ichthus aan Eudokiaraad

 

Op 19 januari 2006 heeft de Ichthus kerkenraad, als antwoord en verantwoording op de door de Eudokia-raad aan de ambtsdragers gerichte brieven, onderstaande brief aan de Eudokia-raad gezonden (vergezeld van de uitgebreide "Verantwoording" zoals u die elders op deze site aantreft en die ook aan alle kerkenraden van het kerkverband is gestuurd):

Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)

Scriba: J.A. de Wit
Veenmos 2
8265 HZ Kampen

Kampen, 19 januari 2006

Aan de Raad van de Eudokia-gemeente,
p/a dhr. G. Wijnen, scriba,
Dr. Kolfflaan 26,
8264 DT Kampen.

Broeders,

Het heeft ons teleurgesteld dat de pogingen van onze raadsman om tot een onvoorwaardelijk gesprek te komen, zijn gestrand op uw strikt vasthouden aan voorwaarden vooraf waaraan wij niet kunnen voldoen.

Waar nu deze weg tot onderling overleg geblokkeerd is gebleven, zijn wij, na overleg met de 'Ichthus-gemeente', tot het besluit gekomen om bij de eerstvolgende generale synode revisie aan te vragen van (een deel van) de besluiten die de Generale Synode van Amersfoort-Centrum in de kwestie Kampen-Noord genomen heeft en die uw en onze positie in dezen betreffen.

De verantwoording van ons besluit vindt u in bijgaand schrijven waarmee wij ons aan de zusterkerken in den lande hebben verantwoord met betrekking tot ons besluit tot revisie. Hieruit kunt u ook opmaken waarom wij genoemde besluiten, naar gereformeerd kerkrecht op grond van art. 31 van de kerkorde, niet voor vast en bondig kunnen houden.

Wij verzoeken u dringend om onze verantwoording serieus te overwegen.
Wij hopen dat het u alsnog tot bereidheid brengt om met ons te overleggen welke weg u en wij nu in deze interim-situatie van revisie het beste kunnen bewandelen.

Wij bidden u de wijsheid van Gods Geest toe in deze zaak.

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,

Met broedergroet,


Ds. E. Hoogendoorn, preses

Scriba: J.A. de Wit, scriba