Eudokiaraad verzoekt standpunt predikant t.a.v. GS besluit

 

Kerkenraad met Diakenen Kampen Noord (Eudokia)

Kampen, 8 november 2005.

Aan:
Ds. E Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen.

Geachte Ds. Hoogendoorn,

In onze verantwoordelijkheid als wettige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord hebben wij besloten om voor ons deel de recente besluiten van de Generale Synode (GS-besluit van 1 oktober 2005) over de gemeente van Kampen-Noord te aanvaarden en daaraan uitvoering te geven.

Noodzakelijk is dat thans op korte termijn met u over uw positie wordt gesproken en nadere besluitvorming plaatsvindt. Uw raadsman heeft deze week in een opiniërend gesprek met onze raadsman aangegeven dat bij u de behoefte bestaat aan een gesprek over de vraag hoe verder te gaan met elkaar. Daar staat de kerkenraad positief tegenover, mits daarbij de kerkordelijke weg wordt bewandeld.

Alvorens wij het door u gewenste gesprek met u ingaan willen wij dan ook van u horen of ook u het GS-besluit voor uw deel aanvaardt en daaraan uitvoering zult geven. Concreet vragen wij u dus of u zich naar dit GS-besluit schikt, zulks in het licht van artikel 31 van de Kerkorde. Eerst daarmee ontstaat naar de mening van de kerkenraad een situatie om op kerkordelijk verantwoorde wijze afspraken te maken over de te zetten vervolgstappen. De kerkenraad is daarbij bereid om externe ondersteuning (bijv. moderamen GS, classis, deputaten Dienst & Recht) bij het overleg in te schakelen en verder conform de bestaande kerkelijke regelingen en besluiten te handelen. De kerkenraad verwacht van u een reactie binnen een week na heden.


Namens de raad van de gereformeerde kerk te Kampen-Noord,

Met broedergroet,


R. de Boer, Preses

G. Wijnen, scriba