Eudokiaraad verzoekt standpunt ambtsdragers t.a.v. GS besluit

 

Van diverse kanten bereiken ons vragen over de ontwikkelingen in de situatie van Kampen-Noord. In aanvulling op wat in onze Verantwoording staat vermeld, geven wij uit het geheel van de correspondentie die tot nog toe plaatsvond tussen de raad van de Eudokiakerk, de classis Kampen en onze kerkenraad (Ichthus), de volgende relevante brieven door.Op 8 november 2005 ontvingen de ouderlingen en diakenen ieder individueel en ds. Hoogendoorn separaat de volgende brieven:


Kerkenraad met Diakenen Kampen Noord (Eudokia)
Kampen, 8 november 2005

www.kampennoord-ichthus.nl

Aan:
[naam ouderling/diaken]

Geliefde broeder,

Als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord hebben wij in de voorbije weken de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum d.d. 1 oktober 2005 gelezen en besproken m.b.t. het conflict dat zich in onze plaatselijke kerk in de voorbije jaren heeft voorgedaan.
Wij hebben voor ons deel die besluiten aanvaard en wij zijn bereid daaraan uitvoering te geven.

Met die verklaring wenden we ons in onze verantwoordelijkheid als wettige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord nu tot u. Wij hopen van harte dat u eveneens de besluiten wilt aanvaarden en uitvoeren. We nodigen u uit om dan samen met ons de weg in te slaan tot herstel van de eenheid van de gemeente.
Over de wijze waarop dit het beste kan gebeuren treden we graag nader met u in overleg. Uiteraard zijn we bereid om hierin externe ondersteuning te zoeken en we zullen ons daarover wenden tot de eerstvolgende vergadering van de kerken in de classis Kampen, die op 18 november a.s. wordt gehouden. Mogen we vóór die datum uw reactie vernemen?

Met christelijke groet,

namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,

met broedergroet,

R. de Boer, Preses

G. Wijnen, Scriba