Besluit classis febr.-apr. 2004

 

Classis Kampen
Tormentil 102
8265 DR KAMPEN


Aan de leden van de KMD van Kampen-Noord

Betreft:
TOELlCHTING BIJ DE BESLUITEN VAN DE
BUITENGEWONE CLASSIS KAMPEN d.d. 6, 20 febr., 19, 26 maart en 2 april 2004


Geachte brs.

De classis heeft zich intens met de hulpvraag van de kerkenraad van Kampen bezig gehouden en met een appelschrift uit uw midden. Daar kwamen nog stukken bij die ons tezamen een vijftal avonden hebben beziggehouden. De classis kon tot een aantal uitspraken komen die nagenoeg allemaal unaniem genomen zijn. Nu hopen wij dat u, als college, en ieder persoonlijk deze besluiten aankunt en er mee verder kunt. De vragen kwamen op de agenda van de classis vanuit een situatie van gebrokenheid in deze kerkenraad. De classis heeft bij haar besluiten steeds deze breuk voor ogen gehad en iets willen bijdragen aan herstel van de eenheid.
Hier volgen de officiele classisuitspraken. Daar hebt u mee te maken. De verbindende tekst is alleen voor rekening van het moderamen van de class is en hoort niet bij de officiele besluittekst.
Nu liggen hier een aantal besluiten. Maar u moet die besluiten aanvaarden, en daarmee werken en de gelederen zien te sluiten. We zijn ervan overtuigd dat onze besluiten dat niet kunnen bereiken. Als er dus van niet meer sprake zou zijn dan van besluiten op papier, zou deze activiteit van het kerkverband zinloos zijn. Maar de kerk wordt vergaderd in de Naam van de Here. En ondanks het verkeerde dat er is en was, is Gods Geest in ons midden. Nu weten wij hoe de Geest werkt. Hij werkt door het Woord. Daarom is het voornaamste wat we kunen doen: het openen van het Woord van de Here, op het punt van broederlijke eenheid. Hoe wil Christus die bereiken, en kan dat wat Hij daarover leert ook ons verder helpen? Laten we steeds weer de Here door Zijn Geest in ons laten werken, in de zin van Filipp. 1 :27-2: 18. Zo wordt de grond bereid voor besluiten, die dan door de kracht van de Geest op een goede wijze kunnen worden aanvaard. En wat goed is, dat zal de Here ons laten zien. Dat mogen we van Hem verwachten

A. de besluiten mbt. de periode van 28 november 2003 tot 6 februari 2004

I
Het eerste betreft het optreden van de visitatoren. Deze brs. hadden tot taak de implementatie te begeleiden van de besluiten van de septemberclassis Kampen. Deze classis deed op 28 november 2003 een aantal uitspraken en die moesten door uw vergadering warden geratificeerd. Twee visitatoren, de predikanten Buitendijk en Tigelaar, hebben zich ingezet voor hun taak, u te helpen bij deze ratificatie. De classis heeft veel waardering voor deze ijver en inzet. Om het ratificatieproces niet te doen stranden hebben deze visitatoren z.g. overbruggingsvoorstellen gedaan. Die zijn door de KMD overgenomen. Dit leidde evenwel tot een nieuw conflict. Daarom heeft de classis het volgende moeten uitspreken:

Besluit 1:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 19 maart 2004, besluit de overbruggingsvoorstellen, die door haar deputaten visitatoren gedaan zijn en door de KMD van Kampen-Noord zijn aangenomen in de vergadering van de KMD van Kampen-Noord d.d. 12 januari 2004, weg te nemen

Gronden:
1. deze voorstellen hebben niet als overbrugging kunnen functioneren, maar werden oorzaak van een nieuw conflict

2. zo komt de weg vrij naar ratificatie van het besluit van de classis van 28 november 2003

3. de KMD van Kampen-Noord heeft zijn gezag overgedragen aan de classis d.d. 6 februari 2004


II
Toen eenmaal de overbruggingsvoorstellen op tafel waren gelegd, was er de visitatoren en de meerderheid van de KR veel aan gelegen dat deze voorstellen werden aangenomen. Wij constateren uit de verslagen een bepaalde escalatie. In die escalatie zijn door onze visitatoren uitspraken gedaan die niet gedaan hadden mogen worden. Het woord scheurmakers is gevallen in de richting van 10 brs.. Onze visitatoren hadden deze beschuldiging niet mogen uiten.

Besluit 2:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 19 maart 2004, besluit de beschuldiging aan het adres van appellanten dat zij scheurmakers zouden zijn, gedaan door haar deputaten visitatoren in de vergadering van de KMD van Kampen-Noord d.d. 14 januari 2004, onder betuiging van spijt terug te nemen, en daarvan in persoon mededeling te doen aan de appellanten en hen vergeving te vragen.

Grond:
De 10 appellanten hadden het recht het niet eens te zijn met de (overbruggings)voorstellen van de visitatoren. Ze hadden ook aangekondigd in de kerkelijke weg in appèl te gaan.

III
Nu de consequenties uit de besluiten. De aanleiding voor de breuk in uw vergadering was gelegen in de overbruggingsvoorstellen van de visitatoren. Nu echter die voorstellen zijn weggenomen is de grand onder deze breuk vervallen. De class is deed de volgende constatering

Besluit 3:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 19 maart 2004, constateert dat er in de KMD van Kampen-Noord in feite geen breuk is nu de overbruggingsvoorstellen van de visitatoren zijn weggenomen. Die voorstellen vormden de oorzaak van de breuk binnen de KMD.


IV
Ook deze constatering heeft zijn consequenties, en wel in de eerste plaats voor de cie van drie. Daarom de volgende constatering en het daarbij behorend besluit:

Besluit 4a:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 19 maart 2004, constateert dat de grond voor de hulpaanvraag van de KMD van Kampen-Noord aan de Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 6 februari 2004, om met een aantal broeders te komen die met gezag en zeggenschap leiding zouden gaan geven aan het kerkelijk leven te Kampen-Noord (zie het besluit van de Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 6 februari 2004) is vervallen, nu er in feite geen breuk meer is.

Toch lijkt het de classis niet gewenst de cie van drie met onmiddellijke ingang uit te zwaaien. De classis heeft de bevoegdheid vast te stellen wanneer de cie van drie opgeheven kan worden. Het leek de classis daarvoor nog te vroeg. Tegelijk meent de classis dat er wel naar gestreefd moet worden dat u z.s.m. de leiding van de gemeente van Kampen-N weer op u neemt. Daarom nam de classis bij deze constatering het volgende besluit:

Besluit 4b:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 19 maart 2004, besluit op een nader te bepalen tijdstip te beslissen, hoe, op korte termijn, het gezag aan de KMD van Kampen-Noord kan worden teruggegeven

Gronden:
1. De classis heeft uitgesproken het gezag op een door haar te bepalen tijd terug te geven
aan de kerkenraad (zie het besluit van de Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen op Urk d.d. 6 februari 2004).

2. Het is belangrijk dat de KMD van Kampen-Noord zijn verantwoordelijkheid z.s.m. weer op zich neemt.

V
Het verbod tot voorgaan in de erediensten.
Er was een felle escalatie ontstaan die voor velen het onaanvaardbaar maakten dat nog iemand uit uw midden of zelfs uit de classis nog voorging in uw kerkdiensten. Maar de overbruggingsvoorstellen bestaan niet meer, noch de breuk:

Besluit 5:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004, besluit het besluit van de KMD van Kampen-Noord d.d. 16 januari 2004 tot een verbod op voorgaan in de kerkdiensten te Kampen-Noord voor zichzelf en de predikanten uit de Classis, weg te nemen en daarvan aan de appellanten kennis te geven. Alvorens dit wordt geëffectueerd, zal de gemeente van Kampen-Noord hierover worden ingelicht.

Gronden:
1. dit besluit was gegrond op de door de overbruggingsvoorstellen ontstane escalatie

2. deze overbruggingsvoorstellen zijn weggenomen (zie het besluit daartoe van de Buitengewone classis Kampen op Urk d.d. 19 maart 2004)

3. nu de breuk in feite niet meer bestaat is er geen grond meer voor deze maatregel

We leven in de z.g. lijdenstijd. Zou het niet goed zijn, deze stap tot hereniging in de kerkdiensten gezamenlijk te zetten op die dag, waarop de kerk als op geen andere het lijden van Christus herdenkt? Als we ergens leren vergeven, leren lief te hebben, als er iets is wat ons tot eenheid samensmeedt: dan is dat het kruis van Golgota. Aan de voet van het kruis vallen alle tegenstellingen tussen Christus' brs. en zrs. weg, Filipp. 2:5-8.

VI
Het bezwaarschrift van 10 brs.
De classis heeft de angel er uitgetrokken. We vragen de 10 appellanten de volgende daad te stellen:

De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004, besluit de 10 appellanten te verzoeken hun bezwaarschrift terug te nemen.

Gronden:
1. In de voorgaande besluiten van de Buitengewone Class is Kampen, in zitting bijeen op Urk en te IJsselmuiden, resp. d.d. 19 maart 2004 en 26 maart 2004, zijn de appellanten de facto in het gelijk gesteld.

2. Het voorkomt verdergaande escalatie als appellanten hun bezwaarschrift terugnemen en het dient de vrede in de kerk te Kampen-Noord.

VII
De gemeente is van dit alles op de hoogte gesteld. De gemeente heeft heel wat vragen: er zijn allerlei brieven ons toegestuurd. De gemeente heeft heel wat te verwerken. Daartoe onderstaande besluiten:

Besluit 7a:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004, besluit de KMD van Kampen-Noord een vergadering te doen uitschrijven met de gemeente om de classis de gelegenheid te geven de besluiten van de classis d.d. 19 en 26 maart 2004 bekend te maken en toe te lichten met de bedoeling dat zij op dit moment kan begrijpen en verwerken dat er in de kerkenraad geen breuk is, maar dat hij nu wel als eerste te spreken heeft over het rapport Van Bruggen-Dijkstra.

Gronden:
1. De breuk in de KMD van Kampen-Noord is bekend gemaakt aan de gemeente van Kampen-Noord. Die breuk is mede te wijten aan het optreden van deputaten van de classis. Het is dan ook goed als de classis zelf deze gang van zaken met de gemeente bespreekt.

2. Met name besluit 5 is niet uitvoerbaar als hierover niet eerst met de gemeente gesproken is.

Besluit 7b:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004, besluit haar toelichting op de gemeentevergadering als antwoord te beschouwen op de verschillende brieven uit de gemeente aan de Buitengewone Classis Kampen in zitting bijeen te Urk d.d. 6 en 20 februari 2004 en daarvan mededeling te doen aan de betrokkenen.

Besluit 7c:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004, besluit haar moderamen en twee broeders ouderlingen te machtigen de besluiten van deze class is (d.d. 19 en 26 maart 2004) toe te lichten op een vergadering van de KMD van Kampen-Noord met de gemeente van Kampen-Noord.

Grond:
Het is niet efficiënt heel de classis af te vaardigen naar betreffende vergadering

VIII
Zo heeft de classis dus de besluiten van haar voorgangster van 28 nov. 2003 met een aanpassing weer naar voren gehaald. Zal de vermoeidheid toeslaan? Menselijke kracht schieten te kort. We mogen veel van de kracht van Christus verwachten! Daarom toch weer aan de slag met de ratificatie van de besluiten van 28 november, mbv. deputaten appèlzaken, in de kracht van Christus!

Besluit 8:
De Buitengewone Classis Kampen, in zitting bijeen te IJsselmuiden d.d. 26 maart 2004 besluit het besluit van de Classis Kampen d.d. 28 november 2003 aan te passen nl. waar het de rol van de visitatoren betreft en in hun plaats drie deputaten appèlzaken voor de daar genoemde taak aan te wijzen.

Grond:
1. Deputaten appèlzaken zijn als geen ander betrokken geweest bij de totstandkoming van de besluiten van genoemde class is en moeten daarom zeer wel in staat geacht worden de eerst aan visitatoren opgedragen taak uit te voeren.

2. Eén van de deputaten is als visitator betrokken geweest bij de uitvoering van de
besluiten van de vergadering van de Classis Kampen d.d. 28 november. Het is beter hem nu daarbij niet weer te betrekken.

3. Nu de poging van de visitatoren tot implementatie van de besluiten van de Classis
Kampen d.d. 28 november 2003 gestrand is, moeten er broeders vanuit een andere
hoedanigheid voor deze taak aangewezen worden

Deze deputaten willen D.V. volgende week woensdag (14 april) met u spreken over de ratificatieB. de besluiten mbt. de hulpvraag van de kerkenraad

Het tweede deel van de hulpvraag: dat de classis brs. zendt die met gezag en zeggenschap werken aan het herstel van de broederlijke en zusterlijke samenleving in de gemeente. De classis sprak het volgende uit en nam onderstaande besluiten:

U hebt als (meerderheid van de) kerkenraad te Kampen-Noord uw hulpvraag neergelegd.
U weet niet meer hoe u als kerkenraad met elkaar verder moet en wijst voor de schuldvraag met name naar uw predikant ds. E. Hoogendoorn.
U presenteert door u geconstateerde feiten waardoor hij de samenwerking opbreekt. Die klinken uitermate emstig.

AIleen kunnen wij als Classis dit niet uitspreken. Uw constateringen worden niet toegelicht met feiten, uitspraken, besluiten, notulen of welk bewijsmateriaal dan ook. U vraagt ook niet aan de Classis of u gelijk hebt met uw taxa tie. Wel merken we op, dat de trajecten Zomer en Van Bruggen - Dijkstra kennelijk niet uit de lucht kwamen vallen en in elk geval bij Van Bruggen - Dijkstra is het traject ingezet met instemming van en op verzoek van de hele kerkenraad / alle ambtsdragers.

Broeders van de kerkenraad, beschouwt u elkaar niet als tegenstanders, maar ga als broeders met elkaar om. Luister naar elkaar, probeer elkaar te begrijpen. Zoals ook in de brief van de Classis aan u van 6 december 2003 is gesteld, bent u nog niet met elkaar uitgesproken. Spreek tegen elkaar uit dat u van harte bereid bent om de
eenheid in de KMD te herstellen en ga er daama daadwerkelijk mee aan het werk.
Het is de duivel die lacht wanneer Christus' lichaam (de kerk) wonden laat zien.
Wij mensen vinden onszelf zo vaak belangrijk; een uitspraak terugnemen is vaak zo moeilijk, maar kan ook zo liefdevol zijn tegenover de andere mensen, maar bovenal -tot God. U bent geroepen leiding te geven aan de gemeente van Kampen-Noord.
Neem die taak serieus, en doe dit als eenheid, zoals Christus dat van ons vraagt, ja zelfs eist. Natuur/ijk kunnen er over bepaalde zaken meningsverschillen zijn, maar die mogen nooit in het persoonlijke vlak worden getrokken. AIleen als u op deze manier werkt aan onderlinge verbroedering zal er zegen op uw werk rusten. Neem uw verantwoordelijkheid als ambtsdragers van Jezus Christus, onze Heer. Aan Hem dragen wij u allen op.


Besluit 1:
de buitengewone classis Kampen bijeen op Urk d.d. 2 april 2004 besluit (voorshands) niet verder op de hulpvraag van de kerk te Kampen-N (gedaan in zijn schrijven d.d. 26 januari 2004) in te gaan
grond:
1. de KMD van Kampen-N is de weg gewezen in de onderhavige problematiek door de septemberclassis van 2003 (d.d. 28 november 2003) en moet die weg eerst betreden.

2. als de classis nu verder op de hulpvraag van de kerk te Kampen-N in zou gaan, kan dit de weg die door de classis van 28 november 2003 gewezen is doorkruisen.

Besluit 2:
De buitengewone classis Kampen bijeen op Urk d.d. 2 april 2004 besluit op 17 september 2004 D.V. opnieuw bij elkaar te komen om te bezien of zij verder in moet gaan op de hulpvraag van de kerk te Kampen -N (gedaan in zijn schrijven d.d. 26 januari 2004), na overleg met: de mediators (cf. de uitspraak van de classis Kampen d.d. 28 november 2003) en de z.g. commissie van drie (ingesteld door de buitengewone classis Kampen d.d. 6 februari 2004)
Grond:
1. de classis moet duidelijkheid aan de kerk te Kampen-N verschaffen inzake de afhandeling van haar hulpvraag

2. het inwilligen van die hulpvraag moet het door de classis van 28 november 2003 aangewezen proces niet gaan doorkruisen

3. eerder dan september 2004 is gezien het werk dat aan deputaten appèlzaken is opgedragen (zie het hun betreffende besluit van de buitengewone classis Kampen d.d. 26 maart), de uitvoering van de besluiten van de classis Kampen, d.d. 28 november 2003 en de naderende vakantietijd, niet wel mogelijk

We zijn begonnen met te verwijzen naar Filipp. 2, over de gezindheid van Christus. We hopen dat die uw harten mag vullen, en dat met des te meer vrijmoedigheid nu we aan de vooravond van de goede vrijdag staan. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Jezus Christus was, die Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en trouw geweest is tot de dood aan het kruis. Laten we die Christus willen dienen en dus Zijn bruid, de kerk, voor wie Hij Zich overgegeven heeft, om haar gelukkig te maken, voor eeuwig (Ef. 5:22-33). Laten we bereid zijn onszelf weg te cijferen tot heil en welzijn van die bruid en die bruidegom. De apostel Johannes leert ons dat ons dit onmogelijk is. Liefde is niet uit mensen maar uit God. Door genade mogen we ons uit God geboren weten, en daardoor kan Zijn liefde in ons zijn. Laten we ons hart voor die liefde openstellen, die niet alleen in God is, maar die Hij geopenbaard heeft, door Zijn Zoon te zenden. Wie dat evangelie gelooft kan boven zichzelf uitstijgen en zich overgeven voor die Christus.
Het moderamen van de buitengewone classis Kampen d.d. 6 februari 2004 e.v.. 3 april 2004

P.L. Voorberg (preses) R.v.d. Wolf (scriba) H.J.J. Feenstra (assessor)
Classis Kampen
Tormentil 102
8265 DR KAMPEN

Urk, 20 februari 2004

Aan alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Enige tijd geleden bent u middels een schrijven op de hoogte gesteld van moeiten, die de samenwerking in de kerkenraad betreffen. De kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan en met medewerking van de naburige kerkenraad, gevraagd om een Buitengewone Classisvergadering te beleggen. Op die vergadering heeft de Classis het verzoek gekregen in de ontstane nood te helpen. De Classis heeft die vraag willen honoreren en nam het volgende besluit:

DE VERGADERING VAN DE BUITENGEWONE CLASSIS KAMPEN OP URK
D.D. 6 FEBRUARI 2004 HEEFT HET VOLGENDE (OP HAAR VERZOEK) OPGELEGD AAN DE KERK TE KAMPEN-NOORD:


De Classis zal met een aantal ervaren en bekwame broeders komen, die gezag en zeggenschap krijgen om de goede voortgang te dienen van het plaatselijk kerkelijk leven in de gemeente van Kampen-Noord. Het gezag wordt aan deze broeders verleend door de Classis aan wie zij ook verantwoording schuldig zijn. In geval van conflict beslist deze Buitengewone Classis, die daarvoor in vergadering bijeen zal komen. Deze broeders zijn voor een interim-periode aangesteld, en gedurende hun werkzaamheden zal de Classis slechts provisorisch gesloten zijn. De Classis geeft het van kerkenraadswege op haar overgedragen gezag en de zeggenschap op een door haar te bepalen tijd terug aan de kerkenraad.

De Classis heeft voor dit besluit instemming gevraagd en gekregen van een kerkrechtdeskundige.
De te benoemen broeders zullen zo spoedig mogelijk in de gemeente van Kampen--Noord aan het werk gaan.
Dit besluit van de Classis is aanvaard door alle leden van de KMD.

De Classis wil u hiermee, daartoe gevraagd door uw kerkenraad, graag op de hoogte brengen van wat tot nu toe besloten is. Ook wil de classis u meedelen dat de in Kampen-Noord levende moeite door de kerken in het classicaal ressort in hun gebeden wordt gedacht. Zij roept ook u graag op de nood van de gemeente voortdurend voor het aangezicht van de Here te brengen en tevens om wijsheid en inzicht voor alle betrokkenen te bidden.

In Christus verbonden,

Met broedergroet,

P.L. Voorberg preses

R. van der Wolf scriba

H.J.J. Feenstra assessor