Ichthus in de pers – een reactie van de kerkenraad

 

Ichthus in de pers – een reactie van de kerkenraad

 

De laatste maanden is er in de kerkelijke pers gereageerd op de brief met nadere motivering die de kerkenraad in mei deed uitgaan naar alle kerken (en kerkleden) in het kerkverband. Daarin deed de kerkenraad een appèl op de Gereformeerde Kerken en hun leden om de besluiten van de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 inzake ons revisieverzoek en appelschrift niet als bindend te aanvaarden maar de kerkelijke band met ons te blijven bewaren.

Met name in het weekblad De Reformatie is dit besproken.

In het kort door prof. A.L.Th. de Bruijne in het kader van zijn bespreking van de folder ‘Ander werk in de kerk’ die onlangs gepubliceerd is. Dat was in de nummers van 30 mei en 6 juni.

Dr. E.A. de Boer bespreekt rechtstreeks ons schrijven aan de kerken in de nummers van 13 en 20 juni van De Reformatie.

 

De kerkenraad heeft zich afgevraagd of het de zaak zou dienen als hij op de genoemde artikelen zou ingaan. Wij menen echter dat wat in de genoemde artikelen over Kampen-Noord (Ichthus) wordt beweerd, daar geen goede aanleiding voor biedt.

Zowel vorm als inhoud van wat de beide scribenten over Kampen (Ichthus) schrijven is van dien aard dat de kerkenraad geen behoefte heeft nog iets toe te voegen aan wat wij in onze brief aan de kerken hebben voorgelegd.

Op de werkelijke zaken in ons schrijven wordt namelijk niet of nauwelijks ingegaan. Men vestigt wel - met eigen interpretatie - de aandacht op bijzaken zoals bijvoorbeeld de voorlopig gehanteerde naamgeving van de Ichthusgemeente. Of zaken die al eerder uitvoerig weerlegd zijn, worden opnieuw aangehaald.

Daarbij wordt meer dan eens een badinerende toon gekozen.

Ook wordt door de beide scribenten op de persoon van onze predikant gespeeld, soms met insinuaties.

Bij dat alles doen beiden het voorkomen alsof ze behoorlijk van de gang van zaken op de hoogte zijn en de kwestie evenwichtig kunnen beoordelen. 

Er wordt verder geschermd met het gebed en de uitspraken van zoveel kerkelijke vergaderingen. Een argumentatie die we ook tegenkomen in een artikel van ds. R. Heida in het Gereformeerd Kerkblad (van Overijssel t/m Limburg) van 20 juni 2009.

Wie zo de Ichthusgemeente wegzet en de behandeling van onze brief door de kerken wil beïnvloeden, laat zichzelf wel erg kennen. Hiermee wordt de kerken geen dienst bewezen.

De eerste reacties die we inmiddels van een aantal kerken(raden) hebben ontvangen, laten zien dat het ook anders kan. Over het algemeen wordt op een broederlijke wijze gereageerd op wat wij naar voren hebben gebracht.

 

Wat we schrijven in onze brief met nadere motivering kunnen de kerken zélf lezen en ook nagaan aan de hand van de officiële stukken waarnaar we verwijzen.

Wanneer er inhoudelijk serieus op de zaak wordt ingegaan, zijn we van harte bereid tot reactie.

De zaak van Gods kerk is heilig.

Dat vraagt gelovig respect ook in onze behartiging van die zaak.

 

De kerkenraad.

 

4 juli 2009