Constatering en besluit KR

 

Constateringen

Revisieverzoek
De kerkenraad constateert dat aan zijn revisieverzoek door de GS Zwolle-Zuid 2008 niet is voldaan en dat de GS daarmee haar goedkeuring heeft gegeven aan het handelen van de classis Kampen september 2004 inzake de kwestie Kampen-Noord.
Deze classis heeft in strijd met het Woord van God en de aangenomen kerkorde wettige ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen) van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord hun ambt ontnomen.
Met haar uitspraak op het revisieverzoek en de daaraan verbonden rechtsgevolgen, heeft de GS de wettige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord, met het deel van de gemeente dat deze kerkenraad is blijven erkennen, onwettig verklaard.
De GS heeft ons de eis tot bekering van de zonde van scheurmakerij gesteld op straffe van uitsluiting uit het kerkverband. Met deze ongerechtvaardigde eis waaraan wij uit gehoorzaamheid aan de Here geen gevolg mogen geven, heeft zij de Ichthusgemeente definitief een plaats binnen het verband van de Gereformeerde Kerken ontzegd.

Appelschrift tegen schorsing en afzetting ds. E. Hoogendoorn
De kerkenraad constateert eveneens dat de GS Zwolle-Zuid 2008 het bezwaarschrift heeft afgewezen die de kerkenraad én ds. E. Hoogendoorn hadden ingediend tegen het oordeel van de Classis Kampen van oktober 2006. Deze classis oordeelde dat ds. E. Hoogendoorn diende te worden afgezet vanwege openlijke scheurmakerij (art. 79 en 80 van de Kerkorde).
De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft met haar uitspraak goedkeuring gegeven aan dit onwettig en onrechtvaardig oordeel van de Classis Kampen en daarmee ook aan de openlijke laster en het misbruik van de kerkelijke tucht waaraan de classis zich (evenals de Eudokiaraad) met dit besluit schuldig maakte.
Als ds. Hoogendoorn zich zou neerleggen bij het oordeel van de GS en zou meegaan op de weg die de classis en de synode wijzen, zou hij naar het oordeel van de kerkenraad handelen in strijd met de roeping van deze dienstknecht van God om de aan hem toevertrouwde schapen te hoeden in gehoorzaamheid aan het Woord van zijn Zender.

Uit het kerkverband gestoten
Kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) hebben met pijn kennis genomen van deze GS-besluiten.
Met verdriet constateren zij dat het kerkverband van de Gereformeerde Kerken door grove schending van het recht van de Schrift alsook van het recht van de kerken, vastgelegd in de kerkorde, een kerkenraad met zijn predikant en gemeente uit haar midden heeft gestoten, die zich in alles wil blijven houden aan het fundament van de kerken, nl. Gods Woord zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de Drie Formulieren van Eenheid, en zoals dat gehandhaafd wil worden met de gereformeerde kerkorde.

 

Besluit
De kerkenraad besluit:

  1. ds. E. Hoogendoorn te blijven erkennen en aanvaarden als predikant van de Gereformeerde Kerk te Kampen;
  2. de kerkenraden en de broeders en zusters in den lande te vragen zich niet medeschuldig te maken aan deze onschriftuurlijke excommunicatie en daarom de besluiten van de synode t.a.v. ‘Kampen-Noord’ niet als bindend te aanvaarden; en hen op te roepen de broederband met de Gereformeerde Kerk te Kampen (Ichthus) te onderhouden.