Afdrukken

Brief KR aan Synode Zwollle-Zuid

Gereformeerde Kerk te Kampen (Ichthus)

Scriba: J.A. de Wit
Rietkamp 5
8266 KE  KAMPEN

Website: www.kampennoord-ichthus.nl Email: jadewit@home.nl


Aan de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland,
Zwolle-Zuid 2008
Postbus 770
3800 AT  Amersfoort

 

Kampen, 26 mei 2009

 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen (Ichthus) heeft de besluiten die de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft genomen met betrekking tot zijn revisieverzoek en zijn appelschrift ontvangen.

De kerkenraad heeft de synodebesluiten en de gronden hierbij uitgebreid gewogen en met de gemeente besproken.
Uiteindelijk is de kerkenraad tot een aantal constateringen gekomen en tot een ingrijpende conclusie.
Wij achten het een zaak van goede orde dat wij u hierover informeren.

Revisieverzoek
De kerkenraad heeft geconstateerd dat aan zijn revisieverzoek door de GS Zwolle-Zuid 2008 niet is voldaan en dat de GS daarmee haar goedkeuring heeft gegeven aan het handelen van de classis Kampen september 2004 inzake de kwestie Kampen-Noord.
Deze classis heeft in strijd met het Woord van God en de aangenomen kerkorde wettige ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen) van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord hun ambt ontnomen.
Met haar uitspraak op het revisieverzoek en de daaraan verbonden rechtsgevolgen, heeft de GS de wettige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord, met het deel van de gemeente dat deze kerkenraad is blijven erkennen, onwettig verklaard.
De GS heeft bij monde van haar Commissie die de besluiten bij ons heeft toegelicht, ons het verwijt gedaan van wat zij noemt de zonde van scheurmakerij. Met het oog daarop heeft zij ons de eis tot bekering gesteld op straffe van uitsluiting uit het kerkverband.
Dit verwijt en de daarop gebaseerde eis acht de kerkenraad ongerechtvaardigd. Wat de synode als zonde aanmerkt ziet de kerkenraad als gehoorzaamheid aan de Here. Wat de synode bekering noemt, ziet de kerkenraad als ontrouw aan zijn roeping van Godswege om de gemeente te bewaren bij de zuivere leer van de Schrift. 
Waar de kerkenraad God meer gehoorzaam wil zijn dan mensen, mag hij geen gevolg geven aan deze misplaatste eis.
De GS heeft duidelijk gemaakt dat hiermee de Ichthusgemeente definitief een plaats binnen het verband van de Gereformeerde Kerken is ontzegd.

Appelschrift tegen schorsing en afzetting ds. E. Hoogendoorn
De kerkenraad heeft eveneens geconstateerd dat de GS Zwolle-Zuid 2008 het bezwaarschrift heeft afgewezen dat de kerkenraad én ds. E. Hoogendoorn hadden ingediend tegen het oordeel van de Classis Kampen van oktober 2006. Deze classis oordeelde dat ds. E. Hoogendoorn diende te worden afgezet vanwege openlijke scheurmakerij (art. 79 en 80 van de Kerkorde).
De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft met haar uitspraak goedkeuring gegeven aan dit onwettig en onrechtvaardig oordeel van de Classis Kampen en daarmee ook aan de openlijke laster en het misbruik van de kerkelijke tucht waaraan de classis zich met dit besluit (evenals de Eudokiaraad) schuldig maakte.
Als ds. Hoogendoorn zich zou neerleggen bij het oordeel van de GS en zou meegaan op de weg die de classis en de synode wijzen, zou hij naar het oordeel van de kerkenraad handelen in strijd met de roeping van deze dienstknecht van God om de aan hem toevertrouwde schapen te hoeden in gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Uit het kerkverband gestoten
Als kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) hebben wij met pijn kennis genomen van deze GS-besluiten.
Met verdriet moeten wij constateren dat het kerkverband van de Gereformeerde Kerken het recht van de Schrift heeft geschonden alsook het recht van de kerken, vastgelegd in de kerkorde. Het kerkverband heeft zodoende een kerkenraad met zijn predikant en gemeente uit haar midden gestoten die zich in alles wil blijven houden aan het fundament van de kerken, nl. Gods Woord zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de Drie Formulieren van Eenheid, en zoals dat gehandhaafd wil worden met de gereformeerde kerkorde.

In de bijlage treft u aan onze brief d.d. 14 mei 2009 aan de kerken in het land, inclusief de ‘nadere motivering’, die hiervan deel uit maakt.

 

Namens de kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk te Kampen (Ichthus),

J.A. de Wit,

scriba


Bijlage: Brief met Nadere Motivering