Feeds:
Berichten

Welkom!

Welkom! Deze weblog is nog in opbouw. Om te beginnen treft u hier enkele lezingen aan over ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerken.
Mijn verlangen is dat God dit communicatiemiddel zegent tot eer van Zijn Naam, tot opbouw van Zijn Kerk en tot nut van ieder die (hoe toevallig ook) op deze pagina aanlandt.

(Lezing te  Gouda, 9 mei 2012)  

Ps. 122:1,2,3     Lezen: Judas 1-4,17-25       Ps. 19:3,6        Ps. 63:2,3

Broeders en zusters,

De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij gevraagd het onderwerp  ‘de kleine oecumene’  hier vanavond met u te bespreken. Dan gaat het over de groeiende samenwerking die we momenteel zien tussen met name de drie kerkverbanden van de GKV (Geref. Kerken Vrijgemaakt), de CGK (Christelijke Geref. Kerken) en de NGK (Nederlands Geref. Kerken). Met náme, want ook andere kerkverbanden worden in dit verband wel genoemd. Ik denk aan de HHK (Hersteld Hervormde Kerk), de Gereformeerde Bond in de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en de GG (Geref. Gemeenten). Allemaal kerkverbanden die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat zij de gereformeerde belijdenis in hun vaandel hebben staan.

Download hier de lezing als pdf

(Lezing te Enschede, 5 juni 2012)

Broeders en zusters,

De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij verzocht hier vanavond met u na te denken over de zorgelijke ontwikkelingen die zich voltrekken in de Gkv. Daar is ook om gevraagd vanuit deze regio. Achtergrond daarvan is dat velen steeds meer moeite krijgen met wat ze meemaken in hun gemeente of kerkverband.  Kerkleden geven aan: we voelen ons niet veilig meer in de kerk.
U voelt wel aan: daar is de titel van mijn `lezing uit voortgekomen, ‘Biedt de kerk veiligheid?’

Download het hele artikel als pdf

(Uit de Kerk-info van Kampen Ichthus, 2 juni 2012)

Op de website http://www.gereformeerdekerkblijven.nl/ uiten o.a. prof. dr. J. Douma en dr. H.J.C.C.J. Wilschut regelmatig hun grote zorgen over de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Met pijn wordt de voortgaande vervreemding van de gereformeerde leer (en leven) gesignaleerd. In reeksen van artikelen horen wij de oproep om te blijven bij en zo nodig terug te keren tot de geloofspapieren die gereformeerde kerken rijk zijn. Deze papieren willen niet anders dan elkaar blijven binden aan het eeuwig evangelie van de Here van de kerk.

Het valt te verstaan dat wij zulke profetische geluiden met blijdschap begroeten. Het is ons uit het hart gegrepen. Hun zorgen zijn ook de onze. Wij hopen dat velen in de GKV er door wakker geschud mogen worden.

Download hier het hele artikel in pdf

(Lezing te Nijkerk, 4 juni 2010)

Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat zorgen om de ontwikkelingen in de GKV de reden zijn voor deze vergadering.

Op allerlei manieren zijn die zorgen de laatste jaren uitgesproken. Maar het lijkt wel of er steeds minder gehoor voor te vinden is. Kerkbreed proberen scribenten in de kerkelijke pers alsook voorgangers in de zondagse prediking deze waarschuwende geluiden in de doofpot te stoppen, al of niet met een stevig deksel er op van heftige banvonnissen.

Download hier de volledige lezing als pdf

Broeders en zusters,

Ik wil aansluiten bij wat collega Van der Wolf in eerste instantie heeft aangedragen.
De beslissende vraag voor alle kerk-zijn is: blijft de kerk bij het Woord van haar Here en Redder? Als onze verhoogde Heiland zijn kerkvisitatierapporten stuurt naar de zeven gemeenten in Klein-Azie (Openba 2 en 3) is d¡t steeds de cruciale toetssteen: hebt u, gemeente, mijn Woord bewaard?!

Download hier de volledige lezing als pdf

(Lezing te Assen, 5 november 2009)

Broeders en zusters,

Laten we eerlijk zijn: deze avond is uit de nood geboren. Een kerkelijke nood.
Gemeenteleden voelen zich niet meer veilig bij hun kerkenraad en/of predikant.
Kerkleden voelen zich niet meer veilig in hun kerkverband.
Laten we maar open uitspreken: dat geeft ontzettend veel pijn. Aan weerskanten.

Download hier de volledige lezing als pdf

(Lezing in de Vijverhoeve, 17 september 2009)

Broeders en zusters,

Ik weet het, de titel van mijn lezing is niet erg origineel: ”Om de ware oecumene”.
Om alleen maar al iets te noemen uit het verleden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: in 1980 verscheen een geschrift onder dezelfde titel. Dat geschrift was samengesteld, zo lezen we in het Inleidend woord, in opdracht van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen-Zuid 1978, en wel door de door haar benoemde deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse kerken. Namens deputaten ondertekend door ds. O. J. Douma, voorzitter en ds. P. van Gurp, secretaris.

Download hier de volledige lezing als pdf

Vrijgemaakt van wetticisme en wetteloosheid

(Lezing voor De Vijfhoek, 2 april 2007)

Mijnheer de voorzitter, broeders en zusters,

Vanavond is opnieuw het onderwerp “Schriftgezag” aan de orde.
Wij hebben het dan over het gezag dat de Bijbel heeft.
Wat voor gezag is dat? Onder Gereformeerden is dat niet ter discussie. De Gereformeerde Kerken hebben dat in hun geloofsbelijdenis publiek uitgesproken. Denk aan de artt 3, 5 en 7 van de Ned.Gel. Bel. Wij ontvangen de Bijbel in al zijn 66 boeken als het heilig Woord van God. Kortom: de Schrift heeft goddelijk gezag.

Download hier de volledige lezing als pdf