Aansluitend Beroep op GS 2008

 
Aansluitend Beroep op GS 2008


INDEX

1. Overzicht appelschriften Kampen-Noord (Ichthus)

2. Aansluitend Beroep op GS 2008, d.d. 23 maart 2007

3. Supplement Aansluitend Beroep op GS 2008, d.d. 15 februari 2008

 


OVERZICHT appelschriften Kampen-Noord (Ichthus)
van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)

U treft hier een feitelijk overzicht van de appelschriften die in de kwestie Kampen-Noord bij de Generale Synode van 2008 te Zwolle-Z zijn ingediend.

Er lopen drie procedures:

1. Appelgang van KERKENRAAD tegen besluit van Classis Kampen van 23 september 2004 ('alle ambtsdragers moeten terugtreden')

Allereerst is er de appelgang van de kerkenraad tegen het besluit van de Classis Kampen van 23 september 2004.
Dit besluit bepaalde dat alle kerkenraadsleden moesten terugtreden. Het besluit is vervolgens door de classicale commissie van drie (Cv3) zelf op de kerkenraadsvergadering van 27 september 2004, waar de helft van de raad aanwezig was, uitgevoerd met betrekking tot het ambt van de niet-aanwezige broeders die de volgende dag dit per mail kregen meegedeeld.
Tegen dit besluit en de uitvoering daarvan is de kerkenraad(Ichthus) op grond van art. 31 van de kerkorde in appel gegaan bij de (Buitengewone) Particuliere Synode van Overijssel (van 8 dec 2004 en 9 februari 2005).
[zie: Appelschrift (november 2004) bij de PS Overijssel]

De PS deed 9 februari 2005 hierover een aantal uitspraken.
Tegen deze uitspraken van de PS ging de kerkenraad in appel bij de Generale Synode van Amersfoort-C in dat zelfde jaar, 2005.
[zie: Bezwaarschrift bij de GS 2005 tegen uitspraken van de PS Overijssel]

Deze GS vernietigde allereerst de uitspraken van de PS van Overijssel en kwam daarmee tegemoet aan een deel van de bezwaren.
De bezwaren van de kerkenraad tegen het classisbesluit, de kernkwestie in de appelgang, werden afgewezen.
Daarop besloot de kerkenraad bij de volgende GS van Zwolle (2008) revisie te verzoeken van een deel van de GS-uitspraken.
Over zijn besluit heeft de kerkenraad verantwoording gedaan aan alle kerken met zijn 'Verantwoording' van 19 januari 2006.
[zie: Verantwoording aan alle kerken, 19 januari 2006]

Het revisieverzoek is in februari 2006 formeel bij de deputaten voorbereiding van de komende GS ingediend en eind maart 2007 voorzien van een volledige onderbouwing.
[zie: Verzoek om revisie (23 maart 2007) aan GS Zwolle-Zuid 2008]

Dit Revisieverzoek (waarvan de Verantwoording aan de kerken een onderdeel is) dient nu bij de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008.

Op dit Revisieverzoek is door de kerkenraad bij de GS 2008 nog een Aanvulling d.d. 15 februari 2008 ingediend.
[zie: Aanvulling op Revisieverzoek, 15 februari 2008]


2. Appelgang van KERKENRAAD tegen besluit van Classis Kampen van 19 oktober 2006 ('afzetting van predikant')

Na de besluiten van de GS 2005 van Amersfoort-C is de Eudokiaraad op 1 april 2006 overgegaan tot schorsingsmaatregelen tegen ds. E. Hoogendoorn.
Uiteindelijk is de Eudokiaraad op 21 oktober 2006 overgegaan tot afzetting van de predikant.
Dit besluit werd genomen na het besluit van de Classis Kampen op 19 oktober 2006 om
"als haar oordeel uit te spreken dat ds. E. Hoogendoorn te Kampen afgezet dient te worden op grond van de artikelen 79 en 80 K.O."

Tegen dit Classisbesluit is de kerkenraad, inclusief zijn predikant, in appel gegaan bij de Particuliere Synode van Overijssel.
[zie: Bezwaarschrift d.d. 9 februari 2007 bij de PS Overijssel]

(De kerkenraad acht de Eudokiaraad niet bevoegd om ds. Hoogendoorn af te zetten. Daarom
richt het appelschrift zich uitsluitend tegen het Classisbesluit.)

De PS Overijssel besluit op 20 juni 2006 het bezwaarschrift van de kerkenraad niet te behandelen, maar in overeenstemming met art. 30 KO door te zenden naar de generale synode, in 2008 bijeen te roepen door de kerk te Zwolle-Zuid.

Vanwege de verwevenheid met de zaak van het revisieverzoek heeft de kerkenraad zijn bezwaarschrift tegen het afzettingsbesluit van de Classis Kampen tegelijk ook bij de GS ingediend in de vorm van een 'Aansluitend beroep op de GS'.
[zie: Aansluitend beroep op de GS, 23 maart 2007;
aansluitend bij het Revisieverzoek van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)]


Dit bezwaarschrift (tegen het afzettingsbesluit van de Classis Kampen), het ' Aansluitend beroep op de GS', dient nu bij de GS van Zwolle-Zuid 2008 *
* Erratum: Wij attenderen de synode op twee drukfouten die in dit ' Aansluitend beroep' zijn binnengeslopen. Bijlage 8.d. is twee keer opgevoerd en beide keren in de kop van de pagina steeds aangeduid met 'Bijlage 8.c.

Bij dit Bezwaarschrift heeft de kerkenraad bij de GS 2008 nog een Supplement d.d. 15 februari 2008 gevoegd.
[zie: Supplement d.d. 15 februari 2008 bij "Aansluitend beroep op de GS"]3. Appelgang van ds. E. HOOGENDOORN inzake zijn positie als predikant

Naast deze beide appelgangen van de kerkenraad loopt tegelijk een beroepsprocedure van de predikant met betrekking tot de predikantspositie. Dit raakt de plicht tot het levensonderhoud (traktement) en de bewoning van de pastorie.

Aanvankelijk is er in een Kort Geding een beroep gedaan op de kantonrechter toen het traktement werd gestopt en de eis van ontruiming van de pastorie werd aangekondigd.
De kantonrechter heeft d.d. 6 oktober 2006 het spoedeisend karakter van de zaak erkend maar zijn beslissing aangehouden om af te wachten "in hoeverre het treffen van een voorlopige voorziening door de voorzitter van de commissie van beroep zal leiden tot een interne kerkelijke rechtsgang met voldoende waarborgen".

In een spoedprocedure heeft de voorzitter van de Commissie van Beroep in Predikantszaken d.d. 9 november 2006 een voorlopige voorziening uitgesproken. Daarin werd de Eudokiaraad verplicht tot een voorlopige betaling in het kader van zijn verplichtingen. Voor de regeling van de overige zaken werd verwezen naar een zogeheten bodemprocedure bij de Commissie van Beroep.

In de daaropvolgende bodemprocedure heeft de Commissie van Beroep d.d. 18 mei 2007 verschillende uitspraken gedaan.
Tegen een aantal van deze uitspraken gaat ds. Hoogendoorn in beroep bij de GS van Zwolle-Zuid 2008.

Dit beroep van de predikant (d.d. 27 juni 2007, nadere onderbouwing d.d. 15 februari 2008) tegen de uitspraken van de Commissie van Beroep dient nu ook bij de GS.


Kerkenraad Gereformeerde Kerk Kampen Noord (Ichthus)
15 februari 2008


AANSLUITEND BEROEP OP DE GS
(Aansluitend bij het Revisieverzoek van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 23 maart 2007)

Aan: de eerstvolgende Generale Synode, samen te komen in Zwolle-Zuid (2008)
Van: de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)Kampen, 23 maart 2007


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Aansluitend bij ons revisieverzoek doen wij nog een tweede beroep op uw vergadering vanwege gebeurtenissen in de kwestie van Kampen-Noord die plaatsvonden na de besluiten van de GS 2005.

Daarvoor geven wij
1. eerst een kort overzicht van het verloop van de dingen na de GS-besluiten van 2005 (1.1), inclusief de maatregelen die er ten aanzien van onze predikant ds. E. Hoogendoorn zijn genomen door de Eudokiaraad, gesteund door de classis Kampen, (1.2.), alsook ons appel hiertegen bij de PS (1.3.).

2. Daarna doen wij een appel op uw vergadering inzake de schorsing en afzetting van onze predikant ds. E. Hoogendoorn.


1. Verloop van de kwestie Kampen-Noord na de GS-besluiten van 2005

1.1. Gesprek door Eudokiaraad geweigerd
Allereerst verwijzen wij uw vergadering naar de 'Verantwoording van januari 2006' die wij als bijlage 1 bij ons revisieverzoek hebben gevoegd en die u als onderdeel van het revisieverzoek diende te beschouwen.

Onder hfst V.'Na de GS-uitspraken' bieden wij in deze 'Verantwoording' een overzicht van de gang van zaken vlak nadat de GS-besluiten van 2005 inzake Kampen-Noord waren bekend gemaakt.
Ook in het begeleidend schrijven dat wij ingesloten bij deze 'Verantwoording' richting de kerken deden uitgaan, vindt u onder pt.3 een korte weergave van de feiten.

Uit deze weergave kan het uw vergadering duidelijk zijn dat de Eudokiaraad na het afkomen van de GS-besluiten elk gesprek (zonder voorafgaande voorwaarden) heeft geweigerd. Pas als alle kerkenraadsleden van de Ichthus alsnog zouden terugtreden en zich met de gemeenteleden onder de Eudokiaraad zouden stellen, zou er opening voor een gesprek komen. Alle ambtelijke activiteiten van de Ichthuskerkenraad inclusief de predikant moesten dus met onmiddellijke ingang gestaakt worden, waaronder ook het beleggen van en voorgaan in de erediensten in het Ichthuscollege.

Dit betekende dat van de kant van de Eudokiaraad alle verdere contact met onze kerkenraad werd afgewezen. Ook gesprek over een modus vivendi bij voorlopig naast elkaar bestaan als twee deelgemeenten hangende ons revisieverzoek werd geblokkeerd.

Daarnaast hebben wij keer op keer de Eudokiaraad er op gewezen welke gevolgen de GS-besluiten voor deze raad hadden met betrekking tot de positie van onze predikant en de verplichtingen die daaruit voortvloeiden voor de Eudokiaraad. De Eudokiaraad weigerde echter zijn verplichtingen na te komen die de GS-besluiten daarvoor met zich meebrachten.
Wij denken bijvoorbeeld aan de verplichting tot het levensonderhoud van de predikant.

Onze predikant heeft zich toen tot het GMV moeten wenden. Het GMV heeft de behandeling van de zaak door een externe jurist ondersteund. Omdat de Commissie van Beroep buiten beeld was heeft de raadsman zich gewend tot de kantonrechter.
De kantonrechter zag voor de behandeling van deze arbeidsrechtelijke kwestie nog een appelmogelijkheid binnen het kerkverband, namelijk bij de recent ingestelde en laatstelijk door de GS 2005 ingevulde Commissie van Beroep. Een mogelijkheid waarvan onze predikant vanwege verschillende overwegingen meende daarvoor niet in aanmerking te komen. De kantonrechter heeft bij het terugverwijzen naar deze kerkelijke instantie intussen al wel duidelijk laten blijken

a. dat de Eudokiaraad vanwege zijn eisen vooraf in feite het gesprek met de predikant geweigerd heeft;
b. zijn verplichtingen ten aanzien van het levensonderhoud van de predikant niet nagekomen is, hetgeen zowel naar kerkelijk recht als burgerlijk arbeidsrecht niet juist was.

Intussen heeft deze zaak gediend bij de Voorzitter van de Commissie van Beroep die een uitspraak heeft gedaan en de Eudokiaraad heeft verplicht tot een eerste, voorlopige voorziening.
Inmiddels komt deze zaak uitgebreider terug in een bodemprocedure die op dit moment is aangespannen bij de Commissie van Beroep.


1.2. Schorsing en afzetting van ds. E. Hoogendoorn
Nadat de Eudokiaraad elk gesprek (zonder voorwaarden vooraf) bleef weigeren is deze raad overgegaan tot het selectief toepassen van de kerkelijke tucht naar art. 79 en 80 op één van onze kerkenraadsleden, ds. E. Hoogendoorn.
Keer op keer heeft onze raad de Eudokiaraad gewezen op het onterechte van dit handelen.
Ook toen de Eudokiaraad de naburige kerk, de zusterkerk te Zwartsluis, bereid gevonden had om samen tot het besluit van schorsing van onze predikant over te gaan, hebben wij zowel de Eudokiaraad als ook de kerkenraad van Zwartsluis indringend aangesproken en ook vermaand vanwege het nemen van dergelijke maatregelen in de huidige situatie.

Wij spreken hier nu niet verder over de illegitimiteit van de gezamenlijke vergadering van twee kerkenraden die dit schorsingsbesluit genomen heeft. Onze kerkorde kent zo'n figuur niet.

Wij verwijzen uw vergadering hiervoor naar (het relevante deel van) de uitvoerige correspondentie met de Eudokiaraad alsook met de raad van Zwartsluis, die u kunt vinden bij de Bijlagen (8abcd) bij het bezwaarschrift aan de Particuliere Synode .
Dit bezwaarschrift met de bijlagen vindt u als Bijlage 1 bij dit schrijven van ons.

Toen aan de classis Kampen door de Eudokiaraad instemming werd gevraagd met een gezamenlijk met Zwartsluis genomen besluit tot afzetting van onze predikant, is ook de classis van onze genoemde bezwaren op de hoogte gesteld.
Toen de classis onze predikant om mondelinge c.q. schriftelijke toelichting vroeg, is de classis indringend geïnformeerd en aangesproken op haar verantwoordelijkheid in dezen.
Uiteindelijk heeft de classis het besluit genomen dat onze predikant diende te worden afgezet op grond van de artikelen 79 en 80 KO.
Direct daarop heeft de Eudokiaraad gemeend het besluit te kunnen nemen ds. E. Hoogendoorn af te zetten als predikant in de Gereformeerde Kerken. Zie bijlage 2.
Onze kerkenraad heeft besloten het besluit van de Classis niet als bindend te aanvaarden omdat het geacht wordt in strijd te zijn met de Schrift en de KO. Het besluit van de Eudokiaraad heeft de kerkenraad verworpen omdat het illegitiem is. Zie bijlage 3.


1.3. Ons appel hiertegen bij de PS
Tegen het classisbesluit zijn wij d.d. 9 februari 2007 in appel gegaan bij de PS Overijssel c.q. de PS Utrecht. Zie het pakket in Bijlage 1.
Tegen het besluit van de Eudokiaraad kunnen wij niet in appel gaan omdat die kerkenraad geen rechtmatig gezag heeft over de Ichthusgemeente noch haar ambtsdragers.
Zie wat wij in onze gronden van ons besluit van 21 oktober 2006 hebben opgemerkt (bijlage 3).

Wij verwijzen ook naar wat hierover in ons bezwaarschrift van 9 februari 2007 aan de PS is opgemerkt:
"De wettigheid van de Eudokiaraad wordt door ons niet erkend en daarmee ook niet het besluit tot afzetting dat de Eudokiaraad d.d. 21 oktober 2006 nam.
(In ons revisieverzoek aan de GS tonen wij aan waarom de Eudokiaraad niet de wettige kerkenraad van Kampen-Noord kan zijn).
Wij hoeven daarom niet bij een kerkelijke vergadering in appel te gaan tegen de schorsing en afzetting door de (niet wettige) Eudokiaraad. Zulke maatregelen kan namelijk alleen de wettige kerkenraad van de predikant nemen. Het kan u duidelijk zijn dat onze kerkenraad ds. E. Hoogendoorn blijft erkennen als predikant in volle rechten in de Gereformeerde Kerken in Nederland."
Bijlage 1: Bezwaarschrift (Onder 'Inleiding')

Onze bezwaren tegen het classisbesluit vindt u uitvoerig verwoord in ons bezwaarschrift bij de PS. Wij mogen u daarnaar verwijzen.


2. Appel op GS inzake schorsing en afzetting van ds. E. Hoogendoorn

Wij vragen uw vergadering uw aandacht te geven aan de schorsing en afzetting.
Het in 1.3. genoemde appelschrift hebben wij gericht aan de Particuliere Synode zoals dat procedureel is vastgelegd in de kerkorde.
Als wij in rekening brengen dat de zaak van schorsing en afzetting is voortgevloeid uit de GS-uitspraken van 2005 (waarvan nu revisie gevraagd wordt), is het gerechtvaardigd uw vergadering het verzoek te doen deze zaak, zoals in bovengenoemd appelschrift aan de PS weergegeven, in behandeling te nemen.


Verzoek

Op grond van wat wij hierboven hebben aangedragen verzoeken wij de GS uit te spreken dat
- ds. E. Hoogendoorn ten onrechte is geschorst en afgezet en daarom predikant is in volle rechten in de Gereformeerde Kerken in Nederland.Ook bij de behandeling van dit aansluitend beroep op uw synode bidden wij uw vergadering de hulp van Gods Geest toe om recht te verschaffen naar de stijl van het koninkrijk van onze God en Heiland. Niet alleen tot herstel van het recht dat zo zwaar is geschonden in het midden van de kerken, maar ook tot herstel van de vrede die in Kampen-Noord zo bij volharding is verscheurd. En niet in de laatste plaats ook tot herstel van de bewaring van het fundament van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gods Woord, en de drie formulieren van eenheid, zoals we dat zijn overeengekomen in de kerkorde.

Voor alle duidelijkheid stellen wij bij dezen dat ons verzoek gezien moet worden als een verzoek van de Kerkenraad Ichthus alsmede een persoonlijk verzoek van ds. E. Hoogendoorn.

Met broedergroet,
namens de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)


(ds. E. Hoogendoorn, preses) (J.T. Sikkema, scriba)


BIJLAGEN:

1. Pakket: Bezwaarschrift bij PS Overijssel (c.q. Utrecht) met begeleidende brieven en bijlagen, d.d. 9 februari 2007.

2. Besluit Eudokiaraad d.d. 21 oktober 2006

3. Besluit Kerkenraad Ichthus d.d. 21 oktober 2006Aan: de eerstvolgende Generale Synode, samen te komen in Zwolle-Zuid (2008)
Van: de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)


Kampen, 15 februari 2008


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Op 23 maart 2007 dienden wij bij U een "Aansluitend Beroep op de GS" in, aansluitend bij het "Revisieverzoek" dat wij bij uw vergadering indienden met betrekking tot de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 inzake de kwestie Kampen-Noord * .

 

* Erratum: wij maken van deze gelegenheid gebruik om de synode te attenderen op twee drukfouten die in dit ' Aansluitend beroep' zijn binnengeslopen. Bijlage 8.d. is twee keer opgevoerd en beide keren in de kop van de pagina steeds aangeduid met 'Bijlage 8.c.

Bij dit " Aansluitend Beroep" dienen wij bij dezen bij uw vergadering dit "SUPPLEMENT" in waarin wij uw aandacht voor het volgende vragen.

Besluit PS Overijssel 2007

In ons "Aansluitend Beroep op de GS" hebben wij U gemeld dat wij tegen het afzettingsbesluit van de classis Kampen conform de kerkordelijke bepalingen in appel zijn gegaan bij de PS Overijssel (c.q. de PS Utrecht).
De PS Overijssel heeft op dit appel het besluit genomen "het bezwaarschrift niet te behandelen, maar in overeenstemming met art. 30 KO door te zenden naar de generale synode, in 2008 bijeen te roepen door de kerk te Zwolle-Zuid" (zie het besluit van de PS Overijssel d.d. 21 juni 2007, Bijlage).

Het leek ons niet dienstig aan de zaak om als kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) op dit besluit van de PS Overijssel (al of niet in de vorm van een appel) in te gaan bij uw GS.

En wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats hadden wij onze bezwaren tegen het afzettingsbesluit van de classis tegelijk rechtstreeks bij u ingediend om redenen die wij u hebben genoemd in ons "Aansluitend beroep op de GS" d.d. 23 maart 2007 (zie daar).

In de tweede plaats is het besluit van de PS Overijssel 2007 voor uw vergadering feitelijk een extra reden om ons "Aansluitend Beroep op de GS" in behandeling te nemen.

Ten derde: wat we ook van de gronden bij het besluit van de PS mogen denken, ze geven ons met betrekking tot de inhoud van ons bezwaarschrift bij de PS c.q. ons "Aansluitend beroep op de GS" geen aanleiding om daar nader op in te gaan.

Met nog eens te meer klem vragen wij uw aandacht voor ons ingediend appel op de GS met onze verzoeken daarin inzake de maatregel van schorsing en afzetting van onze predikant ds. E. Hoogendoorn.

U de wijsheid van de Here van de kerk toebiddend bij al uw werk, groeten wij u broederlijk,
namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus),

(ds. E. Hoogendoorn, preses) (A.J. Both, wd. scriba)


BIJLAGE:Besluit PS Overijssel 2007 d.d. 21 juni 2007.


BIJLAGE

Het besluit van de PS Overijssel luidt als volgt:

"De particuliere synode besluit het bezwaarschrift niet te behandelen, maar in overeenstemming met art. 30 KO door te zenden naar de generale synode, in 2008 bijeen te roepen door de kerk te Zwolle-Zuid.

Gronden:
1.
de bezwaren van de kerkenraad van Kampen-Ichthus richten zich tegen de consequenties van de uitspraak in appel die gedaan is door de generale synode 2005.
De kerkenraad kondigt aan dat hij deze uitspraak wil aanvechten bij de volgende generale synode.
Een en ander maakt het onmogelijk om de zaak in de mindere vergadering af te handelen;
2.
de kerkenraad van Kampen-Ichthus twijfelt onder punt 1 van zijn bezwaarschrift aan de geschiktheid van de particuliere synode Overijssel om over deze zaak te oordelen.
De synode doet daarom aan appellant geen onrecht wanneer hij inderdaad van behandeling afziet;
3.
de oplossing die de kerkenraad van Kampen-Ichthus aandraagt (niet de particuliere synode Overijssel maar de particuliere synode Utrecht laten oordelen) is voor deze gewichtige zaak te provisorisch om tot een gezaghebbende uitspraak te kunnen komen die bevredigend is voor alle partijen;
4.
de kerkenraad van Kampen-Ichthus meldt onder punt 2 dat hij de zaak die onderwerp is van dit bezwaarschrift (de afzetting van ds. Hoogendoorn) zal meenemen in zijn beroep op de generale synode 2008.
Daarmee lijkt een uitspraak van de mindere vergadering bij voorbaat zinloos".