Rondschrijven KR Ichthus aan Eudokiagemeente

 

Rondschrijven d.d. 7 april 2006 van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) met een appel op de Eudokiagemeente.

De Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)
Scriba: J.T.Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB Kampen

Kampen, 7 april 2006


Aan alle broeders en zusters van de Eudokiagemeente te Kampen-Noord

Broeders en zusters,

Met verdriet over de gang van zaken en met zorg over u richten wij ons tot u naar aanleiding van het besluit van de Eudokiaraad om ds. Hoogendoorn voor drie maanden te schorsen.

De Eudokiaraad heeft u verschillende malen voorgelicht over de ontwikkelingen, het laatst in zijn schrijven van 1 april 2006.
Ter verdediging van zijn schorsingsbesluit verwijst de Eudokiaraad voortdurend naar Schrift en kerkorde.
Daarbij benadrukt hij steeds dat hij zich voor zijn handelen baseert op de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-C 2005. Ook wordt gesteld dat de raad niet anders dan de weg vervolgt die de kerkorde voorschrijft en zich zo genoodzaakt ziet de weg te gaan van art.79 en 80 van de kerkorde (censuur over ambtsdragers die in zware zonden volharden).
Dit alles is steeds unaniem en met uitgesproken verdriet besloten.

Verschillende keren hebben wij van onze kant de Eudokiaraad aangesproken op zijn beweringen en handelen. Ook op zijn voornemen om tot schorsing van ds. Hoogendoorn over te gaan
Naar aanleiding van het laatste ingrijpende besluit tot schorsing van onze predikant vragen wij voor het volgende uw aandacht.

Het recht van art. 31 kerkorde geschonden

Een belangrijk gegeven is allereerst dat de Eudokiaraad de uitspraken van de Generale Synode van 2005 als uitgangspunt hanteert en ons daaraan wil houden.
Het kan u bekend zijn dat wij als raad inclusief ds. Hoogendoorn besloten hebben deze uitspraken (voor een groot deel) niet te ratificeren omdat wij van oordeel zijn dat zij in strijd zijn met de Schrift en met de kerkorde. Om die reden hebben wij een revisieverzoek ingediend bij de volgende generale synode (van 2008) op grond van art. 31 van de kerkorde. Dat is een fundamenteel recht in onze Gereformeerde Kerken.
Het is ook pas het tweede appel tegen het besluit van de classis Kampen en niet het derde zoals door de Eudokiaraad gesuggereerd wordt. Het PS-besluit is immers door de GS nietig verklaard.
De Eudokiaraad ontneemt ons het recht dat wij ons niet conformeren aan de besluiten van de synode, hangende ons appel op de volgende synode. We zouden ons intussen moeten houden aan de synode-uitspraak en ons dientengevolge moeten onderwerpen aan het gezag van de Eudokiaraad.
Alles wat de Eudokiaraad in dit verband meent te kunnen aanvoeren, ook in zijn schorsingsbesluit, vervalt echter omdat het juist de vraag is of de Eudokiaraad de (enige) wettige kerkenraad is.

Aan dat feit gaat de Eudokiaraad volledig voorbij.
Het staat daarom ook niet aan de Eudokiaraad om te beoordelen of ons revisieverzoek geldig of terecht is of niet. Dat oordeel ligt bij de volgende generale synode.
Daarom is het ook niet aan de Eudokiaraad om te beoordelen of wij, of ds. Hoogendoorn, onze ambtsdienst mogen voortzetten of niet.
Onze ("dolerende") positie ontneemt de Eudokiaraad het recht en de gelegenheid om tussentijds maatregelen van censuur te nemen tegen ambtsdragers van de Ichthusgemeente of leden van deze gemeente.

Met het bovenstaande vallen alle gronden onder het schorsingsbesluit weg. In de huidige situatie van ons appel op de volgende generale synode is er geen enkele kerkrechtelijke basis om een schorsingsprocedure aan te gaan.
De Eudokiaraad handelt met zijn schorsingsbesluit dan ook in strijd met het gereformeerd kerkrecht.

Wie heeft het gesprek geblokkeerd?

Het stemt ons tot zorg dat de Eudokiaraad de waarheid omtrent de gang van zaken niet goed weergeeft door steeds te zeggen dat het gesprek van onze kant iedere keer geweigerd is.
Uit alle correspondentie (die voor een groot deel op onze website www.kampennoord-ichthus.nl te lezen is) kan iedere lezer opmaken dat dit verwijt in strijd is met de werkelijke gang van zaken.
De Eudokiaraad doet het voorkomen alsof hij met ons niet in gesprek had mogen gaan als niet eerst van onze kant de besluiten van de generale synode zijn uitgevoerd.
Daarbij wordt ook nog gesteld dat hij ons alle ruimte gunt om in revisie te gaan.
Dit spreekt elkaar tegen.
Omdat wij ons niet kónden conformeren gaan wij in revisie. Hoe kan de Eudokiaraad als tegenpartij dan van ons eisen, als voorwaarde voor gesprek, dat we ons wel conformeren?
Keer op keer hebben wij de Eudokiaraad uitgenodigd om samen in gesprek te gaan om in de gegeven situatie samen te zoeken naar een werkbare oplossing; zowel vóór als na ons besluit tot het revisieverzoek. Nimmer heeft de Eudokiaraad zich bereid getoond tot een gesprek. Wij hebben de zoekende liefde gemist waartoe de generale synode ons had opgewekt.
Dat onze predikant niet ingaat op sommaties tot het ondergaan van een verhoor in het kader van een censuurprocedure, is niet meer dan een logisch gevolg van het feit dat die censuurprocedure door hem evenals door ons als niet legitiem wordt gezien.

Selectiviteit in het ratificeren van de besluiten van de meerdere vergaderingen

De Eudokiaraad zegt dat hij zich volledig wil houden aan de kerkrechtelijke weg en daarom ook de besluiten van de synode voor vast en bondig wil houden.
In schril contrast met deze verklaring staat de selectiviteit waarmee de Eudokiaraad zich in werkelijkheid houdt aan dergelijke besluiten. Besluiten die hem aanstaan, wil hij wel zo spoedig mogelijk uitvoeren. Besluiten die hem niet aanstaan worden genegeerd en simpelweg niet uitgevoerd. Laat staan dat de raad daartegen in appel gaat!
Wij denken aan de uitspraken van de classis Kampen van sept. 2003 en april 2004, die hij tot op heden nog steeds geweigerd heeft uit te voeren.
We denken ook aan de uitspraken van de Generale Synode van 1 oktober 2005. Bij dit laatste besluit nam de GS de PS-uitspraken weg, waarop de Eudokiaraad in maart 2005 diverse besluiten had gebaseerd m.b.t. het buiten de kerk plaatsen van de Ichthus-
gemeente en de arbeidsrechtelijke positie van ds. Hoogendoorn (traktement en pastorie).
De Eudokiaraad heeft tot op heden nog steeds geweigerd de consequenties te trekken van deze uitspraak van de Generale Synode.

De laster van 'ernstige openbare zonden' (KO art. 79/80)

In zijn schorsingsbesluit komt de Eudokiaraad tot het oordeel dat ds. Hoogendoorn ernstige openbare zonden bedrijft die schorsingswaardig zijn. Hij noemt openbare scheurmaking, verwerping van de wettige kerkenraad, trouweloze dienstverlating en verwerping van wettig genomen kerkelijke besluiten.
Het is niet te begrijpen dat de Eudokiaraad dit allemaal durft te beweren.

'Openbare scheurmaking'.

De gewetensvraag is: wie is scheurmakend bezig?
In onze appelschriften naar de PS en de GS hebben wij duidelijk aangetoond wat het antwoord op deze vraag is.
De GS van 2005 heeft zich hierover niet expliciet uitgesproken omdat zij grote delen van ons bezwaarschrift niet in behandeling heeft genomen.
De Eudokiaraad doet nu alsof het vanzelfsprekend is dat wij, inclusief ds. Hoogendoorn, schuldig staan aan openbare scheurmakerij en baseert dat vooral op het 'apart (blijven) vergaderen' in het Ichthuscollege.
Maar juist die gang, die niet anders is dan trouw blijven aan onze ambtelijke roeping, moet beoordeeld worden door de GS van 2008 die ons revisieverzoek moet behandelen.

'Trouweloze dienstverlating'

Voor het aangezicht van God verklaren wij dat ds. Hoogendoorn handelt uit trouw aan zijn roeping, een trouw die hij aan God en zijn gemeente heeft beloofd bij de bevestiging in zijn ambt; het is de trouw aan zijn roeping dat hij als predikant zich genoodzaakt ziet de weg te gaan die hij samen met ons allen gaat.
In geen enkel opzicht kan ds. Hoogendoorn ongehoorzaamheid aan Gods Woord of aan de belijdenis van de kerk of aan het gereformeerd kerkrecht verweten worden. Hij acht zich volledig gebonden aan deze aanvaarde normen voor ons kerkelijk samenleven. Als wij het kerkverband in de zaak van Kampen-Noord vragen zich te verantwoorden in de volgende GS, dan doen wij en dan doet ds. Hoogendoorn dat met beroep op het recht van de Schrift en het kerkrecht van de kerkorde.

'Verwerping van de wettige kerkenraad'

Niemand van ons, ook ds. Hoogendoorn niet, heeft 'de wettige kerkenraad van Kampen-Noord' verworpen. In discussie is wie de wettige kerkenraad van Kampen-Noord is. De laatste uitspraak van de GS wijst hiervoor naar uw raad. Maar omdat juist ook dit punt door ons revisieverzoek aan de volgende GS (opnieuw) wordt voorgelegd, dient de Eudokiaraad daar niet op voor uit te lopen.
Ook hebben wij de huidige Eudokiaraad, die door de classis is geïnstalleerd, niet 'verworpen'.
Wij hebben, ondanks onze ernstige bezwaren tegen deze raad die op deze manier als raad is geïnstalleerd, na de uitspraken van de GS met hem contact gezocht voor een gesprek om samen een weg te zoeken in de huidige situatie.

'Verwerping van wettig genomen kerkelijke besluiten'

Uit het voorgaande is voldoende duidelijk geworden dat deze beschuldiging in het licht van het feit van ons revisieverzoek elke grond mist.

De zware verantwoordelijkheid van de Eudokiaraad

Talloze malen hebben wij een indringend appel op de Eudokiaraad gedaan. De correspondentie legt daar getuigenis van af. Met name in ons schrijven d.d. 28 maart 2006 (zie onze website) hebben wij met grote ernst de raad voorgehouden wat hij in werkelijkheid aan het doen was. Ontzaglijk zware beschuldigingen worden geuit aan het adres van ds. Hoogendoorn. De Eudokiaraad beticht hem van zulke openbare zonden die een zondaar buiten het koninkrijk der hemelen plaatsen als hij zich er niet van bekeert.
Het is huiveringwekkend dat de raad dit durft te beweren en daar ook Gods heilige naam nog aan verbindt!
Ondanks ons indringende vermaan vooraf heeft de Eudokiaraad, samen met de raad van Zwartsluis, toch gedacht te kunnen besluiten om een trouwe en wettige ambtsdrager, door zijn Zender geroepen, te schorsen.
Overigens is het opvallend dat de Eudokiaraad zich in zijn censuurmaatregelen uitsluitend focust op de predikant. Waarom op één ambtsdrager wel censuur toegepast en niet op al die andere leden van onze kerkenraad en de verdere leden van onze gemeente die in de Ichthus vergadert, terwijl wij toch allen dezelfde weg bewandelen?
Met zijn schorsingsbesluit heeft de Eudokiaraad niet alleen onze predikant maar indirect ook ons allen als scheurmakers veroordeeld. Ons allen: ouderlingen en diakenen van de gemeente die in het Ichthuscollege vergadert, samen met de gemeenteleden die hun wettige ambtsdragers zijn blijven volgen.
De Eudokiaraad meent zelfs God en de gemeente daarmee een heilige dienst te bewijzen.
Wat heeft deze raad op dit punt een grote verantwoording af te leggen aan de Here in de hemel.

De eigen verantwoordelijkheid van de gemeente

Broeders en zusters, het is ongeveer een jaar geleden (11 maart 2005, na de uitspraken van de Particuliere Synode), dat wij op de verantwoordelijkheid wezen die de Eudokiaraad op zich had geladen door de kritiekloze ratificatie van de besluiten van de PS (die later door de GS zijn vernietigd).
Toen hebben wij u geschreven: 'laten ook de gemeenteleden die deze kerkenraad daarin volgen, beseffen dat in hun midden onrecht wordt begaan en in stand gehouden'.'Allen hebben wij verantwoording af te leggen aan de Here die alle dingen weet en Die het recht liefheeft'.
We zijn een jaar verder. De Eudokiaraad ook, met zijn jongste (schorsings)besluit.
Wij bidden de Here of Hij de ogen mag openen voor wat de Eudokiaraad aan het doen is.
Wie vervolgt hen die heilig leven naar Gods Woord, vertoont een kenmerk dat niet bij Christus' kerk hoort (art. 29 NGB slot).

Slot

Wij willen eindigen met een tweetal aanhalingen uit het evangelie van onze God en Heiland. En die heilige woorden u voorhouden.
Het eerste is een woord van de apostel Paulus:
'En toch staat ongeschokt het hechte fundament van God met dit merk: De Here kent de zijnen, en:
Een ieder die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid'. (2 Tim 2:19)

Het tweede is een woord van onze Heiland zelf, de grote góede Herder van de schapen, wiens lijden en sterven voor de Zijnen wij deze weken gedenken, op weg via Goede Vrijdag naar Pasen:
'Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij'.
'Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven'. (Joh 10: 14 en 27-28)

Onze God ontferme zich over u en ons allen.


Met broedergroeten,


Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)

E.Vogel, 2e preses

J.T. Sikkema, scriba