Verantwoording ds. E. Hoogendoorn aan Eudokiaraad

 

Ds. E. Hoogendoorn ontving van de Eudokiaraad samen met de kerkenraad van Zwartsluis eerst een CONCEPT schorsingsbesluit, gedateerd 13 maart 2006, met de uitnodiging zich op 20 maart 2006 voor een gecombineerde vergadering van de beide kerkenraden van Eudokia en Zwartsluis te verantwoorden over het bij hem aangewezen kwaad. Om zich deugdelijk te beraden op een inhoudelijke reactie hierop is twee weken meer tijd gevraagd dan de korte week die de beide raden hem stelden. Hem werd niet meer dan ruim één week extra tijd gegund. Omdat de gezamenlijke vergadering van Eudokia met Zwartsluis als 'rechtbank' niet als legitiem erkend werd, is in overleg met de raadsman besloten niet in persoon te verschijnen zoals gesommeerd was, maar schriftelijk te reageren. Zowel ds. Hoogendoorn als ook de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) heeft op het concept-schorsingsbesluit gereageerd met onderstaande verantwoording en/of appel richting de beide kerkenraden. Het CONCEPT schorsingsbesluit komt nagenoeg overeen met de uiteindelijke besluittekst zoals deze bovenstaand is weergegeven.

Verantwoording van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de Eudokiaraad

E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Aan de Raad van de Eudokiagemeente,
p/a Dhr. G. Wijnen,
Dr. Kolfflaan 26
8264 DT Kampen

Kampen, 28 maart 2006


Broeders,

In reactie op een schrijven d.d. 13 maart 2005 (bedoeld zal zijn 2006) dat u gezamenlijk met de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis mij deed toekomen, breng ik het volgende onder uw aandacht.

U zult van mij niet kunnen verwachten dat ik op uw uitnodiging in ga vanwege de eenvoudige reden dat ik samen met de andere leden van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) een revisieverzoek heb ingediend tegen de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-C 2005 inzake Kampen-Noord.
In het kader van dit revisieverzoek is een schorsingsprocedure die u tegen mij aanspant, niet legitiem.
Derhalve is het evenmin legitiem dat u in een gecombineerde vergadering die in het kader staat van deze onwettige schorsingsprocedure, mij aan een verhoor uwerzijds zou willen onderwerpen.
Ik adviseer u dringend u op dit punt nog eens te laten adviseren door deskundigen in het gereformeerd kerkrecht of eventueel door een deputaatschap als Dienst en Recht.

Voor een uitvoerige uiteenzetting en nadere argumentatie van deze verklaring verwijs ik u naar het schrijven van de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d.28 maart 2006 aan uw adres, dat u tegelijk met mijn schrijven ontvangt.
U dient alles wat deze raad daarin u voorhoudt terzake van de procedure die u tegen mij volgt, te beschouwen als ook mijn persoonlijke reactie op uw uitnodiging, dus als geschreven in deze mijn brief aan u.

Om vergelijkbare redenen behoef ik ook niet in te gaan op allerlei ernstige beschuldigingen die u zich in uw gezamenlijk schrijven aan mij veroorlooft.
Ik onderstreep met klem de indringende oproepen resp. vermaning die de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) dienaangaande naar u doet uitgaan.
Waar u met uw onkerkelijk handelen en misplaatste censuur een zware verantwoordelijkheid op u dreigt te laden - coram Deo! -, raad ik u dringend aan dit vermaan ernstig te overwegen.

Het moet mij ook van het hart dat ik het onbegrijpelijk acht dat u niet bent ingegaan op reacties en overwegingen van mijn kant als ook van de kant van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus), die wij u meerdere malen hebben voorgelegd in onze correspondentie naar u toe.
Verder hebt u zich nimmer bereid getoond voor een serieus gesprek waartoe wij u vele malen en met klem hebben uitgenodigd. U wekt de indruk een monoloog te voeren zonder oor voor elk wederwoord.
Ik mis bij u de zoekende liefde waartoe de generale synode ons heeft opgewekt.

Tenslotte verklaar ik u bij dezen dat ik mij het recht voorbehoud om uw schrijven dat u als 'strikt vertrouwelijk' waarmerkt, niet als zodanig te behandelen evenals eventuele verdere stukken die u in dezen mij in de toekomst doet toekomen. U kunt mij openbaarmaking hiervan niet verbieden. Omdat het om mijn persoon gaat, past het ú om van uw kant de vertrouwelijkheid hierin in acht te nemen.

Broeders, ik hoop en bid dat u tot inkeer komt voordat u nog verdere stappen gaat nemen op de ingeslagen weg. U bent bezig een door uw raad getrokken kerkscheur steeds definitiever te maken.
Tot schade van de naam van de Here van de Kerk.

Met broedergroet,

E. Hoogendoorn