'Voorlichting' van Eudokiazijde

 

Van de kant van de Eudokiaraad is een schrijven d.d. 24 februari 2006 uitgegaan naar de kerkenraden van alle zusterkerken in het kerkverband. Dit schrijven is ook met een begeleidend schrijven van de raad d.d. 3 maart 2006 verspreid onder de eigen gemeenteleden in Kampen-Noord.

Inhoudelijk brengt het geen nieuws. Men probeert verantwoording te doen van hun kant over de gang van zaken hier in Kampen-Noord.
Diverse zaken die bekend zijn vanuit de correspondentie tot nog toe, zien we weer terugkomen.

Onze kerkenraad ziet er vanaf hier verder op te reageren. De kerken in het land en ook de eigen gemeenteleden hier in Kampen-Noord kunnen het allemaal voor een groot deel zelf nagaan in de correspondentie die we op onze website hebben geplaatst.
Die correspondentie spreekt voor zich. Aan de hand daarvan kan iedereen ook nagaan wat de jongste voorlichting van Eudokiazijde waard is.

Je wordt verdrietig als je ziet wat er geschreven en beweerd wordt. Het is een schamele vertoning.
Men probeert zich sterk te maken met uitspraken van de classis uit de laatste tijd die in het geding volstrekt niet ter zake doende zijn.
Men verdedigt zich met de bewering dat men alleen maar wil handelen volgens kerkelijke regels en dat wij van onze kant deze kerkelijke regels niet eerbiedigen.
Naar de kerken in het land maakt men zich sterk met uitspraken als zou onze Verantwoording die wij in januari de kerken hebben toegestuurd een vertekening van de feiten geven.
Er wordt beweerd dat over de zaak Kampen-Noord reeds drie maal in appel is gehandeld en beslist. Er wordt niet bij vermeld dat zij de besluiten van eerdere appelinstanties naast zich neergelegd hebben zonder zelf in appel te gaan.
Ook zouden wij ons buiten de regels van het gereformeerd kerkrecht stellen en zo het gesprek onmogelijk maken.
Al met al schijnt het moeilijk te zijn om de zaken eerlijk voor te stellen.

Het geheel van de verdediging van Eudokiazijde wordt gekenmerkt door de blinde vlek, dat ons besluit om in revisie te gaan, volledig wordt genegeerd.

Wie zich zo verdedigt, verdient geen weerwoord. Die beschuldigt zichzelf.
Ieder kan zich er van overtuigen aan de hand van de werkelijke feiten die genoeg uit de stukken blijken.

Het is te hopen dat de kerken er door heen zien. Ook de eigen gemeenteleden. Het is vooral te hopen dat bij de Eudokiaraad zelf de ogen open gaan voor de echte werkelijkheid. En voor wat recht is in de ogen van de Here.

Het is een geruststelling voor wie het recht liefhebben, dat de Here alles toetst. Het is een waarschuwing voor wie het onrecht in stand houden.

Namens de kerkenraad,
E. Hoogendoorn