Adhesiebetuiging gemeenteleden aan appèl KR op PS

 

Adhesiebetuiging van gemeenteleden aan appel op PS door kerkenraad

Begeleidende brief van leden van de kerk te Kampen-Noord die adhesie betuigen aan de bezwaren en het appel van de kerkenraad naar de particuliere synode van Overijssel samen te komen op 8 december 2004 te Zwolle-Berkum.

Leden van de Kerk te Kampen-Noord
p/a J.T. Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB Kampen

tel. 038-3322417

Kampen, 27 november 2004

Aan de PS Overijssel zitting 8 december 2004 te Zwolle-Berkum

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Met dit schrijven willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
Zoals u bekend is, verkeert de gemeente van de kerk te Kampen-Noord al geruime tijd in grote problemen. Deze problemen hebben geleid tot uitvoerige behandeling door de classis. De laatste uitspraak dateert van 23 september 2004. De kerkenraad "minderheid"gaat in appel bij uw Particuliere Synode. Zodoende wordt u nu geroepen om de bezwaren die tegen het besluit van de classis Kampen van 23 september 2004 worden ingebracht te beoordelen en een uitspraak hierover te doen.

Ook wij, broeders en zusters van de gemeente van Kampen-Noord, hebben bezwaar tegen de besluiten van de classis Kampen d.d. 23 september 2004. Wij willen met dit schrijven adhesie betuigen aan de bezwaren c.q. het appèl van onze kerkenraad (scriba J.A. de Wit) zoals die in de stukken van 30 november 2004 naar u toe komen.

Hierbij laten wij u ook weten dat een aantal van deze broeders en zusters vanaf het begin, nadat de moeiten bekend zijn geworden, zich tot de kerkenraad van Kampen-Noord hebben gewend met brieven en in gemeentevergaderingen. En ook tot de classis Kampen, waarbij wij onze bezwaren hebben bekend gemaakt over de gang van zaken gedurende de afgelopen tijd.

De volgende punten willen we graag onder uw aandacht brengen.

1 - Informatie naar gemeente
De kerkenraad heeft vanaf het begin de gemeente inhoudelijk geen of nauwelijks informatie gegeven betreffende de problemen in de kerkenraad. Herhaaldelijk is hier door gemeenteleden om gevraagd. De "minderheid", waaronder ds. Hoogendoorn, heeft vanaf het begin geen gelegenheid gekregen van de kerkenraad om van hun kant de gemeente te informeren. Het rapport Van Bruggen/Dijkstra is in de gemeente verspreid, de gemeente kon alleen schriftelijk reageren, de schriftelijk gestelde vragen zijn in een gemeentevergadering beantwoord zonder mogelijkheid om er op te reageren. In deze vergadering werd de gemeente verwezen naar de classis, die de zaak zou gaan behandelen. Een aantal broeders en zusters van ons hebben bij de classis bezwaar gemaakt tegen dit rapport van Van Bruggen/Dijkstra. Het was naar hun overtuiging niet juist dat met name ds. Hoogendoorn als schuldige werd aangewezen betreffende de samenwerking in de kerkenraad. Bovendien hadden wij er grote moeite mee dat het rapport Van Bruggen/Dijkstra zo onbeschermd in de gemeente is verspreid.

2 - Uitspraak classis 28 november 2003
De uitspraken van de classis Kampen van 28 november 2003 zijn door de kerkenraad niet aan de gemeente bekend gemaakt. De gemeente werd wel steeds door de kerkenraad opgeroepen om voor de zaak van de kerkenraad op de classis te bidden, maar toen de classis een uitspraak over deze zaak had gedaan heeft de kerkenraad de uitspraak inhoudelijk niet aan de gemeente bekend gemaakt. Hier is door gemeenteleden herhaaldelijk, schriftelijk en mondeling om gevraagd. De kerkenraad gaf hierbij te kennen dat dit een interne zaak van de kerkenraad was. Het is voor ons onbegrijpelijk dat wel het rapport Van Bruggen/Dijkstra in de gemeente is verspreid, maar dat de kerkenraad niet de inhoud van deze classisuitspraak aan de gemeente heeft willen meedelen.
Uiteraard zijn de uitspraken die de classis heeft gedaan in antwoord op het bezwaarschrift uit ons midden, door de classis bekend gemaakt aan de bezwaarden.
Voor zover wij kunnen nagaan zijn de uitspraken van de classis niet door de kerkenraad geratificeerd.

3 - Zaak visitatoren
We werden als gemeente wel weer op 17 januari 2004 geconfronteerd met een verregaande uitspraak van door de classis aangestelde visitatoren over de minderheid van de broeders ambtsdragers, namelijk dat de broeders van de "minderheid", waaronder ds. Hoogendoom, beschuldigd werden van scheurmakerij. De kerkenraad, ("meerderheid") heeft met deze beschuldiging ingestemd. Het gevolg was dat ds. Hoogendoorn niet meer mocht voorgaan in de samenkomsten van de gemeente hangende de behandeling en uitspraak van de classis. Ook tegen het optreden van de visitatoren betreffende deze zaak hebben een aantal broeders en zusters bezwaar gemaakt bij de classis.
Het moderamen van de classis heeft in een gemeentevergadering 7 april 2004 de gemeente ingelicht dat de beschuldiging door de visitatoren en het besluit van de kerkenraad niet juist is geweest. Het moderamen heeft naar de gemeente, namens de classis, spijt betuigd en vergeving gevraagd voor de handelwijze van hun visitatoren. Ds. Hoogendoorn kon weer voorgaan in de zondagse kerkdiensten in Kampen-Noord. Aan het eind van de vergadering deelde br. van Middelkoop mee dat naar aanleiding van dit classisbesluit, de "meerderheid" van de kerkenraad grote moeite heeft met dit classisbesluit en overweegt om af te treden.

4 - Wegblijven van ambtsdragers uit de kerkdienst
Na het terugnemen van de classis van de genoemde beschuldiging van hun visitatoren is vanaf de eerste zondag dat ds. Hoogendoorn weer is voorgegaan in de kerkdiensten, een aantal ambtsdragers en gemeenteleden uit de kerkdiensten weggebleven waarin ds. Hoogendoorn voorging. Verschillende broeders en zusters hebben de betreffende kerkenraadsleden hierop aangesproken. In een gemeentevergadering is door de classicale "Commissie van drie"(CVM) gezegd "dat in de kerkenraad hier niet over gesproken is, want dan had je de vlam in de pan". Door deze daad, van het wegblijven uit de erediensten waarin ds. Hoogendoorn voorging, hebben ons inziens verschillende broeders ambtsdragers publiek zichtbaar gemaakt dat zij het niet eens waren met de classisuitspraak. Zij hebben zich niet aan het classisbesluit willen conformeren.Deze broeders ambtdragers en deze gemeenteleden hebben, door weg te blijven uit de erediensten, een scheur in de gemeente zichtbaar gemaakt. Naar onze overtuiging zijn de broeders ambtsdragers, door bewust niet in de kerkdiensten aanwezig te zijn waar ds. Hoogendoorn in voor ging, schorsingswaardig. Hun gedrag is in strijd met het bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen.

5 - Leidingbevoegdheid bij de classis neerleggen
De meerderheid van de kerkenraad heeft het kerkenraadsgezag in februari 2004 bij de classis neergelegd. De gemeente is hierover van te voren niet geïnformeerd. Het was een mededeling van de kerkenraad achteraf en zo werden wij als gemeente hiermee plotsklaps geconfronteerd. De classis heeft de gemeente over deze zaak ingelicht in een schrijven van 20 februari 2004. Dit overdragen van het kerkenraadsgezag aan de classis heeft geleid tot het benoemen van de "commissie van drie" (CVM) door de classis.
Wij hebben onze bedenkingen of dit kerkrechtelijk en kerkordelijk juist is wat de classis hier heeft gedaan.

6 - Commissie van drie (CVM)
De "commissie van drie " heeft de gemeente ingelicht betreffende haar opdracht en bevoegdheid namens de classis Kampen in een schrijven van 13 maart 2004.
In genoemd schrijven wordt duidelijk vermeld dat niet tot haar taak behoort de behandeling van het conflict binnen de kerkenraad. Die zaak lag bij de classis en haar deputaten appelzaken. Wel werden wij als gemeente geconfronteerd met het rapport van 25 september 2004 dat gediend heeft als voorstel tot het besluit van de classis Kampen van 23 september 2004. Naar ons weten had de classis de CVM geen bevoegdheid gegeven om zich met deze zaken bezig te houden.

7 - Classis besluit 23 september 2004
Wij moeten constateren dat dit besluit afwijkt van de lijn van de vorige besluiten die de classis heeft genomen in deze zaak (die ons inmiddels bekend zijn). Dit besluit staat haaks op de besluiten van 28 november 2003 en het besluit betreffende de zaak van de visitatoren. Wij hebben dan ook groot bezwaar tegen het besluit van 23 september 2004 van de classis. Naar onze overtuiging kan de classis op de gronden die worden genoemd geen ambtsdragers uit hun ambt terug laten treden of wanneer de ambtsdragers dit weigeren, door de CVM uit het ambt laten zetten zoals nu gebeurd is. Kerkrechtelijk kan dit niet en is dit in strijd met de KO. Hier worden de ambten van de broeders ambtdragers aangetast. De ambtsdragers zijn geroepen en door Christus aan zijn gemeente gegeven. De ambten zijn gestoeld op het fundament van apostelen en profeten.
Naar onze overtuiging had de classis de "meerderheid " van de kerkenraad tuchtwaardig moeten verklaren. Deze breeders ambtsdragers waren door hun publiek gedrag schorsingswaardig. In principe is de tucht hier in geding. In de gemeentevergadering van 30 september is meegedeeld dat deputaten appelzaken de classis hebben geadviseerd om in de lijn van de vorige besluiten verder te gaan. De classis heeft hier een ommezwaai gemaakt gezien haar eerdere besluiten in deze zaak, zonder dat ook maar enigszins te verantwoorden. Het is verder voor ons onbegrijpelijk dat een dergelijk besluit met verstrekkende consequenties wordt uitgevoerd terwijl een van de partijen in appel gaat bij de PS. Door dit besluit van de classis van 23 september 2004 worden de broeders ambtsdragers gedwongen om hun ambt neer te leggen, en krijgen ze geen ruimte van de classis om in hun ambt te blijven gedurende de tijd van appèl.

Broeders u wordt in het kerkverband geroepen om deze zaak van appèl te behandelen, kerkordelijk en kerkrechtelijk te beoordelen en een rechtvaardige uitspraak te doen.
Wij bidden u de wijsheid en de zegen van onze Here toe voor uw werk.
Onze bede is dat door uw werk de Here weer eenheid wil geven in de verdeelde gemeente van
Christus in Kampen-Noord.

Met vriendelijke broeder- en zustergroeten in Christus,Bijlage:
Naam en handtekening van 88 broeders en zusters (belijdende leden) die adhesie betuigen aan de bezwaren en appèlzaak van de kerkenraad van Kampen-Noord naar de particuliere synode van Overijssel
zitting 8 december 2004 te Zwolle-Berkum.