Pro Forma Revisieverzoek aan GS 2008

 

Pro Forma Revisieverzoek aan GS 2008

Gereformeerde Kerk Kampen-Noord
Scriba: J.A. de Wit
Veenmos 2
tel. 038-3310870
8265 HZ Kampen
email: jadewit@home.nl

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
in vergadering bijeen in 2008 te Zwolle-Zuid
Postbus 770
3800 AT Amersfoort,

Eveneens verzonden via e-mail naar: synode@gkv.nl

Kampen, 10 maart 2006


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Op 1 oktober 2005 heeft de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 besluiten genomen naar aanleiding van het appèlschrift dat wij als kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) hadden ingediend tegen de besluiten van de buitengewone Particuliere Synode van Overijssel van 8 december 2004 en 9 februari 2005.

In de afgelopen tijd hebben wij ons beraden over onze positie ná, en onze reactie op de besluiten van de synode.
Op 17 november 2005 hebben wij een ontmoeting gehad met leden van het moderamen van de Generale Synode en enkele deputaten. Zij hebben de besluiten van de synode toegelicht en vragen hierover beantwoord.
De ernstige bezwaren die bij ons leefden tegen een deel van deze besluiten, hebben zij niet kunnen wegnemen.

In overleg met het deel van de gemeente dat in het Ichthuscollege samenkomt, hebben wij in december 2005 besloten ten aanzien van een deel van de synodebesluiten een verzoek tot revisie in te dienen aan de eerstkomende Generale Synode (Zwolle-Zuid 2008).

Bij dezen verzoeken wij u formeel om revisie van de besluiten van de Generale Synode van 1 oktober 2005, inzake de zaak Kampen-Noord.

Wij zullen ons verzoek binnen afzienbare tijd nader toelichten en van verdere argumentatie voorzien.

Wij vragen u dan ook om op de agenda van de eerstkomende generale synode de behandeling van ons revisieverzoek op te nemen.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en wensen u de zegen van de Here toe bij al uw werk.

Met hartelijke broedergroet,
namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus),


Ds. E. Hoogendoorn, preses

J.A. de Wit, scriba