Overzicht appelschriften Kampen-Noord (Ichthus)

 

OVERZICHT appelschriften Kampen-Noord (Ichthus)
van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)


U treft hier een feitelijk overzicht van de appelschriften die in de kwestie Kampen-Noord bij de Generale Synode van 2008 te Zwolle-Z zijn ingediend.

Er lopen drie procedures:

1. Appelgang van KERKENRAAD tegen besluit van Classis Kampen van 23 september 2004 ('alle ambtsdragers moeten terugtreden')

Allereerst is er de appelgang van de kerkenraad tegen het besluit van de Classis Kampen van 23 september 2004.
Dit besluit bepaalde dat alle kerkenraadsleden moesten terugtreden. Het besluit is vervolgens door de classicale commissie van drie (Cv3) zelf op de kerkenraadsvergadering van 27 september 2004, waar de helft van de raad aanwezig was, uitgevoerd met betrekking tot het ambt van de niet-aanwezige broeders die de volgende dag dit per mail kregen meegedeeld.
Tegen dit besluit en de uitvoering daarvan is de kerkenraad(Ichthus) op grond van art. 31 van de kerkorde in appel gegaan bij de (Buitengewone) Particuliere Synode van Overijssel (van 8 dec 2004 en 9 februari 2005).
[zie: Appelschrift (november 2004) bij de PS Overijssel]

De PS deed 9 februari 2005 hierover een aantal uitspraken.
Tegen deze uitspraken van de PS ging de kerkenraad in appel bij de Generale Synode van Amersfoort-C in dat zelfde jaar, 2005.
[zie: Bezwaarschrift bij de GS 2005 tegen uitspraken van de PS Overijssel]

Deze GS vernietigde allereerst de uitspraken van de PS van Overijssel en kwam daarmee tegemoet aan een deel van de bezwaren.
De bezwaren van de kerkenraad tegen het classisbesluit, de kernkwestie in de appelgang, werden afgewezen.
Daarop besloot de kerkenraad bij de volgende GS van Zwolle (2008) revisie te verzoeken van een deel van de GS-uitspraken.
Over zijn besluit heeft de kerkenraad verantwoording gedaan aan alle kerken met zijn 'Verantwoording' van 19 januari 2006.
[zie: Verantwoording aan alle kerken, 19 januari 2006]

Het revisieverzoek is in februari 2006 formeel bij de deputaten voorbereiding van de komende GS ingediend en eind maart 2007 voorzien van een volledige onderbouwing.
[zie: Verzoek om revisie (23 maart 2007) aan GS Zwolle-Zuid 2008]

Dit Revisieverzoek (waarvan de Verantwoording aan de kerken een onderdeel is) dient nu bij de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008.

Op dit Revisieverzoek is door de kerkenraad bij de GS 2008 nog een Aanvulling d.d. 15 februari 2008 ingediend.
[zie: Aanvulling op Revisieverzoek, 15 februari 2008]


2. Appelgang van KERKENRAAD tegen besluit van Classis Kampen van 19 oktober 2006 ('afzetting van predikant')

Na de besluiten van de GS 2005 van Amersfoort-C is de Eudokiaraad op 1 april 2006 overgegaan tot schorsingsmaatregelen tegen ds. E. Hoogendoorn.
Uiteindelijk is de Eudokiaraad op 21 oktober 2006 overgegaan tot afzetting van de predikant.
Dit besluit werd genomen na het besluit van de Classis Kampen op 19 oktober 2006 om
"als haar oordeel uit te spreken dat ds. E. Hoogendoorn te Kampen afgezet dient te worden op grond van de artikelen 79 en 80 K.O."

Tegen dit Classisbesluit is de kerkenraad, inclusief zijn predikant, in appel gegaan bij de Particuliere Synode van Overijssel.
[zie: Bezwaarschrift d.d. 9 februari 2007 bij de PS Overijssel]

(De kerkenraad acht de Eudokiaraad niet bevoegd om ds. Hoogendoorn af te zetten. Daarom
richt het appelschrift zich uitsluitend tegen het Classisbesluit.)

De PS Overijssel besluit op 20 juni 2006 het bezwaarschrift van de kerkenraad niet te behandelen, maar in overeenstemming met art. 30 KO door te zenden naar de generale synode, in 2008 bijeen te roepen door de kerk te Zwolle-Zuid.

Vanwege de verwevenheid met de zaak van het revisieverzoek heeft de kerkenraad zijn bezwaarschrift tegen het afzettingsbesluit van de Classis Kampen tegelijk ook bij de GS ingediend in de vorm van een 'Aansluitend beroep op de GS'.
[zie: Aansluitend beroep op de GS, 23 maart 2007;
aansluitend bij het Revisieverzoek van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)]


Dit bezwaarschrift (tegen het afzettingsbesluit van de Classis Kampen), het ' Aansluitend beroep op de GS', dient nu bij de GS van Zwolle-Zuid 2008 *
* Erratum: Wij attenderen de synode op twee drukfouten die in dit ' Aansluitend beroep' zijn binnengeslopen. Bijlage 8.d. is twee keer opgevoerd en beide keren in de kop van de pagina steeds aangeduid met 'Bijlage 8.c.

Bij dit Bezwaarschrift heeft de kerkenraad bij de GS 2008 nog een Supplement d.d. 15 februari 2008 gevoegd.
[zie: Supplement d.d. 15 februari 2008 bij "Aansluitend beroep op de GS"]3. Appelgang van ds. E. HOOGENDOORN inzake zijn positie als predikant

Naast deze beide appelgangen van de kerkenraad loopt tegelijk een beroepsprocedure van de predikant met betrekking tot de predikantspositie. Dit raakt de plicht tot het levensonderhoud (traktement) en de bewoning van de pastorie.

Aanvankelijk is er in een Kort Geding een beroep gedaan op de kantonrechter toen het traktement werd gestopt en de eis van ontruiming van de pastorie werd aangekondigd.
De kantonrechter heeft d.d. 6 oktober 2006 het spoedeisend karakter van de zaak erkend maar zijn beslissing aangehouden om af te wachten "in hoeverre het treffen van een voorlopige voorziening door de voorzitter van de commissie van beroep zal leiden tot een interne kerkelijke rechtsgang met voldoende waarborgen".

In een spoedprocedure heeft de voorzitter van de Commissie van Beroep in Predikantszaken d.d. 9 november 2006 een voorlopige voorziening uitgesproken. Daarin werd de Eudokiaraad verplicht tot een voorlopige betaling in het kader van zijn verplichtingen. Voor de regeling van de overige zaken werd verwezen naar een zogeheten bodemprocedure bij de Commissie van Beroep.

In de daaropvolgende bodemprocedure heeft de Commissie van Beroep d.d. 18 mei 2007 verschillende uitspraken gedaan.
Tegen een aantal van deze uitspraken gaat ds. Hoogendoorn in beroep bij de GS van Zwolle-Zuid 2008.

Dit beroep van de predikant (d.d. 27 juni 2007, nadere onderbouwing d.d. 15 februari 2008) tegen de uitspraken van de Commissie van Beroep dient nu ook bij de GS.


Kerkenraad Gereformeerde Kerk Kampen Noord (Ichthus)
15 februari 2008