Afdrukken

Besluit GS Zwolle-2008 t.a.v. revisieverzoek

Besluit GS-Zwolle 2008 t.a.v. revisieverzoek


Commissie Holland-Zuid

Materiaal

1. Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 artikel 67.

2. Verslag van de hoorzitting van het Generaal Deputaatschap Appelzaken art. 31 K.O. op 1 juni 2005 inzake het appèl tegen besluiten van de PS Overijssel inzake Kampen-Noord met 11 bijlagen.

3. Verzoek om revisie van de in acta artikel 67 opgenomen besluiten 3, 7, 8, 9 en 10 van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 23 maart 2007 met 14 bijlagen.


De kerkenraad verzoekt de generale synode uit te spreken dat:

a. de GS 2005 onvoldoende de gebeurtenissen én de op deze zaak betrekking hebbende besluiten van vóór de classis van september 2004 heeft betrokken in haar oordeels- en besluitvorming;

b. de GS ten onrechte bezwaren dienaangaande niet behandeld heeft;

c. deze gebeurtenissen, classisbesluiten en ingediende bezwaren alsnog overwogen dienen te worden bij de beoordeling van dit revisieverzoek;

d. de GS ten onrechte ongegrond heeft verklaard het bezwaar van Kampen-Noord (Ichthus) dat de classis niet bevoegd was te besluiten dat het instellen van appèl tegen haar besluit geen schorsende werking heeft;

e. de GS ten onrechte ongegrond heeft verklaard het bezwaar van Kampen-Noord (Ichthus) dat de classis in de kwestie Kampen-Noord niet bevoegd was om uit te spreken dat alle kerkenraadsleden dienen terug te treden;

f. de GS ten onrechte alle elf broeders van de meerderheid als wettige kerkenraad(sleden) heeft beschouwd en meegeteld terwijl dit voor slechts drie het geval was;

g. ten onrechte door de GS gesteld is dat er op 27 september 2004 een besluit is genomen door een kerkenraad(smeerderheid) waarmee het classisbesluit van 23 september 2004 (dat alle kerkenraadsleden dienen af te treden) voor de hele kerkenraad van kracht zou worden;

h. de GS ten onrechte de aan haar voorgelegde bezwaren richting de besluiten van de classis niet heeft gehonoreerd;

i. de GS ten onrechte heeft geoordeeld dat de uitspraak van de classis dat alle kerkenraadsleden dienden terug te treden op goede gronden is genomen;

j. de GS met haar taxatie van 'onmacht van beide partijen' als oorzaak van verstoorde verhoudingen, geen recht doet aan de werkelijkheid;

k. de GS ten onrechte stelt dat de predikant, ouderlingen en diakenen van de kerkenraad (Ichthus) geacht moeten worden 'daadwerkelijk te zijn teruggetreden' (zoals grond 3 van besluit 11 stelt);

l. de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) erkend dient te worden als wettige kerkenraad van de gemeente te Kampen-Noord.


4. Aanvulling op het revisieverzoek d.d. 15 februari 2008 met 1 bijlage: Aanvulling.

De kerkenraad verzoekt de generale synode

a. de uitspraak van de Commissie van Beroep, dat er geen sprake kan zijn van een wettig (meerderheids)besluit van de kerkenraad op maandag 27 september 2004, mee te nemen in de besluitvorming;

b. wat door ds. E. Hoogendoorn in zijn beroepschrift is verwoord onder 'Bezwaren tegen uitspraken van de Commissie van Beroep' onderdeel I d.d. 15 februari 2008 te beschouwen als een aanvulling op de overwegingen en argumenten van de kerkenraad in het revisieverzoek en die in rekening te brengen bij de besluitvorming.

Besluit
De generale synode besluit de gevraagde uitspraken niet te doen.

Grond

De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft, zoals blijkt uit de besluittekst, alle ter beschikking gestelde gegevens in rekening gebracht. Er waren geen zaken van vóór de uitspraak van de classis Kampen d.d. 24 september 2004 in appèl aan haar voorgelegd. Verder stelt de kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) zelf dat er van nieuwe feiten, die dateren van voor de uitspraak van de GS en toen niet bekend waren, geen sprake is. Ook heeft de kerkenraad niet kunnen aantonen dat de besluiten van de GS evident fout en/of onvolkomen zijn. [Materiaal 3 a, b en c]

Voor een goed begrip bij onze broeders en zusters in Kampen-Noord (Ichthus) hecht de generale synode eraan te laten zien hoe zij de uitspraken van de GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft getoetst.

a. De kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) gaat er in zijn argumentatie met betrekking tot de al dan niet opschortende werking van een appèl aan voorbij, dat overnemen van het oordeel van de classis Kampen niet leidt tot strijdigheid met het Woord van God en de kerkorde, en dat de roeping tot het ambt niet alleen een overtuiging in je hart is dat je door God geroepen bent, maar dat de roeping ook tot stand komt door middel van een besluit van de kerkenraad met medewerking van de gemeente, opdat niemand eigenmachtig het ambt in Christus' kerk bedient. (NGB Art. 31 en K.O. art. 3). [Materiaal 3 d en f]

b. De kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) gaat er in zijn bezwaar met betrekking tot de bevoegdheid van de classis Kampen aan voorbij, dat
1. de kerkenraad in zijn intentie-verklaring d.d. 26 april 2004 gesteld heeft: "als de raad er niet in slaagt om (voor 1 september 2004) te komen tot een goede onderlinge samenwerking, zal de classis in deze ernstige situatie moeten oordelen". Hetzelfde is vastgelegd in art. 10.2 van de Mediationovereenkomst.
2. de kerkenraad het bevoegde gezag in februari 2004 aan de classis heeft overgedragen, terwijl dat gezag eind september 2004 nog niet aan de kerkenraad was teruggegeven.
3. de classis, uiteindelijk met instemming van heel de kerkenraad, een commissie aangewezen heeft met de volgende algemeen geformuleerde opdracht: "die gezag en zeggenschap krijgen om de goede voortgang te dienen van het plaatselijk kerkelijk leven in de gemeente van Kampen-Noord". [Materiaal 3 e]

c. De classis Kampen heeft geoordeeld, dat niet was gebleken dat het beëindigen van de medewerking aan de mediation door een tiental broeders binnen de gestelde termijn van twintig uur geheel en alleen op hun conto geschreven diende te worden, doordat de mediators geen schuldigen voor het mislukken van de mediation hadden aangewezen. Het beëindigen van de medewerking van de tien kerkenraadsleden was niet de oorzaak van het mislukken van de mediation, maar gevolg van het feit dat de mediation eigenlijk vanaf het begin geen perspectief had. (Zie ook Eindrapport Mediators.) [Materiaal 3 f]

d. Het besluit van de kerkenraad op 27 september 2004 moet gezien worden als een wettig besluit van de kerkenraad te Kampen-Noord, daar dit besluit voor de kerkenraad genomen is door de daartoe door de classis gemachtigde commissie van drie nadat die de aanwezige kerkenraadsleden had gehoord. De aanwezige kerkenraadsleden conformeerden zich aan het oordeel van de buitengewone classis Kampen.
Niet gesteld kan worden dat de classis, de commissie van drie en de aanwezige kerkenraadsleden geheerst hebben over andere ambtsdragers (vgl. art. 83 K.O.), daar er geen sprake was van afzetting maar van terugtreden (demissionair worden). [Materiaal 3 f en g]

e. De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft terecht geoordeeld, dat de classis Kampen van september 2004 op goede gronden als haar oordeel heeft uitgesproken, dat alle ambtsdragers in Kampen-Noord dienden terug te treden. Gebleken was dat de kerkenraad niet bij machte was zijn interne problemen tot een oplossing te brengen, daar meerdere pogingen daartoe intussen waren mislukt. Daarmee was ook het besluit van de classis van november 2003, dat de broeders met elkaar in gesprek moesten gaan, door de feiten ingehaald. Ratificatie van die besluiten bleek niet mogelijk omdat het gesprek nog niet op gang gekomen was. [Materiaal 3 h en i]

f. De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft de werkelijkheid van de situatie binnen de kerkenraad te Kampen-Noord goed getaxeerd toen zij aangaf, dat de oorzaak van de verstoorde verhoudingen gelegen was in 'onmacht van beide partijen'. Dat er in de kerkenraad sprake was van vastgelopen verhoudingen, blijkt op verschillende momenten uit de stukken:
- in mei 2002 wordt een externe deskundige ingeschakeld vanwege moeiten in de onderlinge samenwerking.
- op 3 februari 2003 besluit de kerkenraad een traject te starten dat gericht is op herstel van de onderlinge verhoudingen.
- in november 2003 spreekt de classis van een verziekt vergaderklimaat binnen de kerkenraad.
- op 26 april 2004 neemt de kerkenraad een besluit waarin gesproken wordt over eventuele verschillen in visie en herstel van de onderlinge goede samenwerking. De kerkenraad sprak toen uit, dat niet was vastgesteld dat trouw aan de Schrift, binding aan de goede belijdenis en gehoorzaamheid die God van ons vraagt, in geding waren.
In de stukken komt geen concreet bezwaar tegen een ambtsdrager (vgl. 1 Tim. 5:19v) naar voren. Beschuldigingen zijn niet met feiten gestaafd of in de kerkelijke weg aan de orde gesteld. [Materiaal 3 j]

g. Nadat de GS Amersfoort-Centrum 2005 de gelding en binding van het door de kerkenraad te Kampen-Noord genomen besluit had vastgesteld, kon zij niet anders dan concluderen, dat de predikant, ouderlingen en diakenen van de kerkenraad te Kampen-Noord (Ichthus) niet de wettige kerkenraad te Kampen-Noord vormden. [Materiaal 3 k en l]

h. De uitspraak van de Commissie van Beroep dateert van 18 mei 2007 en kan daarom niet worden meegewogen in de beoordeling van het verzoek om herziening van de in appèl gedane uitspraken van de GS Amersfoort-Centrum 2005. [Materiaal 4 a en b]


Rechtsgevolgen:

a. De kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) dient zich bereid te verklaren om mee te werken aan herstel van de eenheid van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en daarbij de ruimte te gebruiken die de kerkelijke besluitvorming van de GS Amersfoort-Centrum 2005 biedt.

b. In deze weg kan er voor ds. E. Hoogendoorn ruimte komen om weer beroepbaar dienaar van het Woord binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland te zijn.

20 juni 2008
Bekendmaking besluit Kampen-Noord door synode-preses Ds. A. de Snoo

De Generale Synode heeft de behandeling van het revisieverzoek uit Kampen laten voorbereiden door de afgevaardigden van Holland-Zuid.
Zij waren nog niet eerder bij deze zaak betrokken. Dat geldt ook voor de onafhankelijke rechtskundige die zij naar hun voorstellen hebben laten kijken.
In de vergadering waarin nu een besluit is genomen waren alleen broeders aanwezig die zich nog niet eerder met deze zaak hebben bezig gehouden.

Wat is er besloten?
De door Kampen-Ichthus gevraagde uitspraken niet te doen.
Waarom niet?
"De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft, zoals blijkt uit de besluittekst, alle ter beschikking gestelde gegevens in rekening gebracht. Er waren geen zaken van vóór de uitspraak van de classis Kampen d.d. 24 september 2004 in appèl aan haar voorgelegd. Verder stelt de kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) zelf dat er van nieuwe feiten, die dateren van voor de uitspraak van de GS en toen niet bekend waren, geen sprake is. Ook heeft de kerkenraad niet kunnen aantonen dat de besluiten van de GS evident fout en/of onvolkomen zijn".

Voor een goed begrip bij onze broeders en zusters in Kampen-Noord (Ichthus), hecht de synode eraan ook te laten zien hoe zij de uitspraken van de GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft getoetst.

Daarna volgen 8 punten waarin op alle revisievragen van Ichthus antwoord wordt gegeven.

Ook heeft de synode nog gekeken naar de rechtsgevolgen van haar besluit.
Daarin is verwoord wat nu van Kampen-Ichthus wordt verwacht en wat voor perspectief dat zowel Ichthus als ds Hoogendoorn biedt.

Wij kunnen niet op de reactie van Ichthus vooruitlopen, maar wat zou het mooi zijn wanner die is zoals wij in de rechtsgevolgen uitspreken.
Dan kun je vervolgens ook vanuit de realiteit van twee gemeenten in Kampen-Noord nadenken over ruimte en tijd voor verzoening.
Waarbij dan uiteraard ook van de Eudokia-gemeente het een en ander wordt gevraagd, zeg maar in de geest van 2 Kor.2:5-11.

Tenslotte:
we hebben ons alleen nog maar met de revisieverzoeken beziggehouden.
De wijze van behandeling van de appèlschriften hangt af van het antwoord op de besluiten van vandaag. Daarover zullen wij contact opnemen met Ichthus.

AdS