Afdrukken

Appèl PS 2007 BIJLAGE 7c

Appèl PS 2007 BIJLAGE 7.c

Vragen van de classis 29 september 2006

Classis Kampen
Deputaat scriba: Tormentil 102 ( (038) 33 88 445
Hetty Huizenga 8265 DR KAMPEN : hetty huizenga@zonnet.nl


De Classis Kampen, in vergadering bijeen op 29 september 2006 te Sint Jansklooster-Kadoelen, heeft ds. E. Hoogendoorn uitgenodigd, om hoor en wederhoor toe te passen. Ds. Hoogendoorn heeft in de vergadering te kennen gegeven de vragen liever schriftelijk te beantwoorden. De classis heeft daarmee ingestemd en ds. Hoogendoorn daarvoor 14 dagen tijd gegeven. Op 13 oktober, uiterlijk 14 oktober a.s. zullen de antwoorden per mail via de deputaat scriba bij de classis beschikbaar zijn.
Op donderdag 19 oktober 2006 zal de classis D.V. opnieuw bijeenkomen.
Ds Hoogendoorn geeft aan dat hij in principe dan ook aanwezig zal zijn om eventuele nadere vragen van de classis te beantwoorden.

1. We zien dat u aanwezig bent. Impliceert dat een verandering van inzicht?

2.a. Wat verstaat u onder "onze dolerende positie"? (zie uw brief d.d. 27 juni 2006, bijlage 6, pag. 3)

2.b. Kunt u aangeven wat u in dit alles drijft? Uw intenties?

3. U maakt nog altijd aanspraak op uw rechten als predikant van de GK Kampen-Noord (Eudokia) (bv. inzake traktement en kerkelijke goederen).
Erkent u daarmee niet tegelijk de bevoegdheid van deze kerkenraad, die door de kerken in classicaal verband als wettige kerkenraad is aanvaard, om u eventueel te schorsen en af te zetten?

4. Acht u zich te staan onder opzicht en tucht van "Ichthus" en hoe verhoudt zich dat tot "Eudokia"?

5. Hoe verhoudt zich uw handelwijze met het ondertekeningsformulier en de vierde ambtsbelofte: "Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of leven misgaat?"

6. U houdt met beroep op art. 31 K.O. het besluit van de GS Amersfoort-Centrum 2005 inzake het appèl van de Ichthusgemeente niet voor vast en bondig. Maar wat is de dwaling van de synode / classis op grond van schrift en K.O.?

7. Wat is uw kijk op het gezag van de(ze) classis?

8. Kunt u en wilt u met de gemeente van Kampen-Noord (Eudokia), als gemeente van Jezus Christus, het heilig avondmaal vieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat ziet u dan als de gevolgen van die bereidheid?

9. Hiermee annex is het derde punt van de zelfbeproeving uit het 'Formulier voor de viering van het heilig avondmaal':
"Ten derde eist de zelfbeproeving, dat ieder zich afvraagt of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Here te dienen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Ook moet hij bij zichzelf nagaan, of hij alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt en zich ernstig voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naaste te leven".
Wat betekent dat voor uw houding tegenover kerkenraad en gemeente van Kampen-Noord (Eudokia) en het zoeken naar herstel van de eenheid tussen beide delen van deze gemeente (Eudokia en Ichthus)?
Wilt u meewerken aan hereniging ònder "Eudokia" en de GS Amersfoort-Centrum 2005?

10. De preses van de GS 2005 sprak na afronding van de besluitvorming inzake het appèl Kampen-Noord: "Voor de oorzaak van de ontwrichte verhoudingen op de kerkenraad wordt door de synode niet naar één persoon of in één richting, maar in beide richtingen gekeken. ... Niemand kan zich aan schuld onttrekken. Ieder past verootmoediging."
Hoe geeft u voor uw deel gestalte aan deze verootmoediging?

(Zie hierbij Filippenzen 2:1-11 over de gezindheid die Christus Jezus had en die onder de gelovigen en in de gemeente van Christus moet heersen.
En verder overweging 2 bij het classisbesluit van 19 november 2004 luidende:
"In appèl gaan en zo het kerkverband vasthouden moet beginnen bij het elkaar vasthouden in het verband van de gemeente en kerkenraad. Om het lichaam van Christus niet te schenden is het minste wat men kan doen dat men zich inspant om de breuk zo klein mogelijk te houden (1 Kor.3: 17; Acta GS 1958/59 Bunschoten-Spakenburg art.120 en bijlage VII). Daarbij past een houding dat je omwille van de eenheid ook lijden draagt (Fil.2: 1-8).
Waar een gemeente wordt opgeroepen om zich juist niet te houden aan de uitspraken van het kerkverband wordt het recht verspeeld om zelf in volle rechten aan het kerkverband te mogen deelnemen.")

11. Welk antwoord wilt u geven op de vraag: Hoe nu verder?