Afdrukken

Appèl PS 2007 BIJLAGE 7b

Appel PS 2007 BIJLAGE 7.b

Verklaring

Preses, broeders,

Per mail heb ik maandagavond j.l. via uw waarnemend preses een verzoek ontvangen om vanavond voor uw vergadering beschikbaar te zijn.
Graag wil ik aan dat verzoek voldoen. Ik wil allereerst van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering er voor uit te speken dat u als classis maar niet over één nacht ijs gaat maar zorgvuldigheid wilt betrachten in de complexe en precaire zaak van Kampen-Noord die op uw tafel ligt.
U draagt in het geheel van de kerkelijke vergaderingen binnen onze Gereformeerde Kerken als classis een grote verantwoordelijkheid in dezen. Uw instemming wordt gevraagd in een kerkelijke maatregel die verreikende consequenties heeft. Het is ook een hoogst ernstige zaak. Immers we hebben hier te maken met de uitoefening van de kerkelijke censuur, een zaak die volgens onze confessie(NGB art. 29) behoort bij een van de kenmerken van Christus' kerk.
Laten we het vanavond hier maar eerlijk tegen elkaar uitspreken en elkaar daarbij recht in de ogen kijken: u bent als classis gevraagd om een handtekening te zetten onder wat gerust getypeerd mag worden als een kerkelijk doodvonnis van een gereformeerd predikant.

Omdat ik het vermoeden had dat deze zaak vroeg of laat op uw agenda zou worden geplaatst, heb ik gemeend u te kunnen dienen met een aantal informatieve stukken die ik per schrijven van 27 juni jl. uw vergadering deed toekomen. Het leek mij voor uw vergadering van belang van deze informatie op de hoogte te zijn wanneer u zou komen te staan voor de beoordeling van een dergelijke zware zaak .

De stukken op uw tafel geven aan dat het hier zaken van principiële aard betreft als ook zaken van materiële aard.
Het kan u bekend zijn dat ik samen met de kerkenraad van de Ichthus wat de principiële zaken betreft een revisieverzoek heb ingediend bij de eerstvolgende generale synode te Zwolle.
De materiele zaken liggen op dit moment ter behandeling op het kantongerecht te Zwolle.
Voor deze zaken laten KR Ichthus en ik persoonlijk ons bijstaan door een raadsman (en broeder) van het kantoor Bouwman en van Dommelen.
Gaande deze procedures is het niet gebruikelijk dat ik zelf vragen beantwoord of commentaar geef buiten onze raadsman om. Zeker niet op momenten die cruciaal kunnen zijn voor de zaak in geding. Ik vraag er dan ook begrip voor dat ik vanavond al de vragen die u zou willen voorleggen, opneem en dat ik u z.s.m. antwoord daarop geef na overleg met mijn raadsman.
Ik hoop dat u beseft dat dit niet een puur formele zaak is, om niet te zeggen 'formalisme'.
Het is ook ter bescherming van u en van mij dat we hier weloverwogen te werk gaan.
Uiteraard kan het zijn dat bepaalde vragen wel direct beantwoord kunnen worden. Het risico bestaat echter wel dat er op zo`n moment discussie ontstaat over welke vraag wel of niet. In een discussie over en weer kan ook zomaar onduidelijk worden waar de grens ligt tussen legitieme vragen en niet-legitieme.
Om een dergelijke onvruchtbare discussie te voorkomen wil ik graag uw vragen alleen noteren. [Ik heb ze intussen van u al op schrift gekregen]
Daarna zal ik dan zo spoedig mogelijk de vragen tegelijk en integraal beantwoorden. Die reactie kan dan schriftelijk u worden toegestuurd.

Ik wens uw vergadering zuiver inzicht toe in de uiterst verdrietige en complex geworden materie. Ik bid u bij de beoordeling van alles veel wijsheid toe van de Geest van onze Here Jezus, die trouwe Opperherder van de kerk, ook van de zo verscheurde kerk te Kampen-Noord.

Ds. E. Hoogendoorn
Classis Kampen 29 september 2006