Afdrukken

Appel PS 2007 BIJLAGE 7a

Appel PS 2007 BIJLAGE 7.a.

E. Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Aan de Classis Kampen van de Gereformeerde Kerken,
samen te komen op 30 juni 2006,
P/a zr. H.M.Huizenga, deputaat-scriba,
Tormentil 102
8265 DR Kampen

Kampen, 27 juni 2006


Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Zeer onlangs heb ik bij geruchte vernomen dat u op vrijdag 30 juni a.s. als (buitengewone?) classis zou vergaderen over de kwestie Kampen-Noord.
Rekening houdend met de mogelijkheid dat de kerkenraad van het Eudokiadeel van de gemeente te Kampen-Noord op uw vergadering de schorsing aan de orde stelt die deze raad in mijn richting heeft uitgesproken, vraag ik uw aandacht voor de volgende zaken.

A. Gevoerde correspondentie over de zaak
Allereerst attendeer ik u op de correspondentie die door mij of mede namens mij gevoerd is met de Eudokiaraad alsook later met de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis naar aanleiding van deze zaak.
Ik noem de volgende brieven, die alle bij dit mijn schrijven als bijlagen worden bijgevoegd.
(Ik mag aannemen dat u van Eudokiazijde de stukken van haar kant zult ontvangen hebben. Om zoveel mogelijk doublures te voorkomen voer ik die hier niet op).
1. brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 19 januari 2006 aan de Eudokiaraad. (De uitvoerige 'Verantwoording' die hier als bijlage is gevoegd, kunt u vinden op de website www.kampennoord-ichthus.nl; deze Verantwoording is ook de classis Kampen toegestuurd).
2. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 26 januari 2006 aan de Eudokiaraad.
3. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 2 februari 2006 aan de classis Kampen.
4. brief van ds. E. Hoogendoorn d.d. 21 februari 2006 aan de Eudokiaraad.
5. brief van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de Eudokiaraad naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de raad van de naburige gemeente te Zwartsluis had genomen en toegestuurd.
6. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 28 maart 2006 aan de Eudokiaraad naar aanleiding van het principebesluit dat de Eudokiaraad samen met de raad van de naburige gemeente te Zwartsluis had genomen en ds. E. Hoogendoorn had toegestuurd.
7. brief van ds. E. Hoogendoorn d.d. 28 maart 2006 aan de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de Eudokiaraad had genomen en toegestuurd.
8. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 28 maart 2006 aan de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis naar aanleiding van het principebesluit dat deze raad samen met de Eudokiaraad had genomen en ds. E. Hoogendoorn had toegestuurd.
9. besluit van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 1 april 2006 naar aanleiding van het schorsingsbesluit van de Eudokiaraad (samen met de raad van de naburige gemeente te Zwartsluis)
10. Rondschrijven van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) d.d. 7 april 2006 met een appel op de Eudokiagemeente.

Mocht de Eudokiaraad de schorsingszaak op uw vergadering aan de orde stellen, dan vraag ik u broederlijk en dringend kennis te nemen van bovengenoemde stukken die alle over deze zaak gaan. Ik verzoek u de inhoud daarvan bij uw overwegingen te betrekken. Kennisname hiervan lijkt mij voor uw vergadering onmisbaar om tot een zorgvuldige beoordeling van de zaak te kunnen komen en in dezen zuiver recht te spreken voor het aangezicht van de Here en in het midden van de Gereformeerde Kerken die u als classis hier vertegenwoordigt in een cruciale fase van deze kwestie.

Tegelijk voeg ik als bijlage (11) toe een kopie van een bezwaarschrift d.d. 30 mei 2006 dat br. J.A. Karssenberg uit Amersfoort bij de kerkenraad van de kerk te Zwartsluis indiende tegen zijn schorsingsbesluit van 29 maart 2006. Wij ontvingen een afschrift van dit bezwaarschrift en ik breng met toestemming van de schrijver dit onder uw aandacht.
Verschillende overwegingen van br. Karssenberg kunnen naar mijn overtuiging uw vergadering dienstbaar zijn bij de beoordeling van de schorsingsprocedure.


B. Financiële aspecten
Als uw vergadering geroepen wordt zich over de schorsingszaak te buigen, vraag ik in dit verband de aandacht van uw vergadering ook over een tweetal financiële aspecten, hoewel dit niet gerelateerd is aan de schorsingsprocedure. Ook los daarvan is dit een kwestie waarvoor uw vergadering als classis mee verantwoordelijk is. Denk alleen maar aan art. 44 van de kerkorde.

Het betreft allereerst de verplichting van Eudokiazijde ten aanzien van het levensonderhoud van mij als predikant.
Ik voeg hierbij een bijlage (12) waarin onze raadsman een dringend beroep dat al eerder in dezen op de Eudokiaraad is gedaan, herhaalt en deze raad aan zijn verplichtingen herinnert. Voor verdere informatie over dit punt verwijs ik u naar deze brief van onze raadsman (gericht tot de raadsman van de Eudokiaraad). De inhoud behoeft mijnerzijds geen nadere toelichting.
Ik verzoek u vriendelijk maar met klem de Eudokiaraad op zijn verantwoordelijkheid in deze zaak te wijzen. Het zou een verdergaande escalatie in deze al zo lang slepende zaak kunnen voorkomen.

In de tweede plaats wijs ik uw vergadering op een reeds jaren durende nalatigheid van de kerkenraad in het aanpassen van het traktement waardoor er een achterstalligheid in betaling is ontstaan die tot op heden niet is rechtgetrokken en weggewerkt.
De classis zelf heeft bij monde van haar visitatoren de kerkenraad hier destijds nadrukkelijk op gewezen tijdens een kerkvisitatie op 11 september 2003. Volgens de notulen van de kerkenraad hebben de visitatoren hun adviezen in deze zaak ook schriftelijk bij de raad uitgebracht.
De kerkenraad heeft destijds beloofd er werk van te maken maar tot op heden heeft dat nog tot niets geleid.
Ik verzoek uw vergadering de raad te bewegen alsnog zijn verplichtingen na te komen in deze zaak die feitelijk al van ver voor 2003 steeds aan de orde is gesteld. Met nadere finesses wil ik u nu niet lastig vallen.
De reden dat ik daarmee zo lang gewacht heb is vergelijkbaar als onze raadsman in zijn schrijven heeft genoemd bij het nalaten van de betaling van het traktement: ik wilde niet graag bij het toenemende principiële conflict ook nog eens de financiële perikelen aankaarten. In het licht van de eerste kwestie blijven die secundair.

Het is met verdriet dat ik uw vergadering met het bovenstaande benader. Maar de nood van de door de Eudokiaraad ingezette en voortgezette procedure dringt me er toe.
Ik doe een ernstig beroep op uw vergadering om alles te doen wat in uw vermogen ligt om de kwestie in Kampen-Noord niet nog verder te laten escaleren als al het geval is.
Ik hoop dat u de Eudokiaraad zult aanspreken op zijn grote verantwoordelijkheid in dezen.
Ik hoop ook dat u de weg van revisie naar de volgende generale synode, zoals wij die naar gereformeerd kerkrecht bewandelen, in heel uw besluitvorming wilt respecteren.

Ik bid uw vergadering in de behandeling van de hele kwestie Gods onmisbare wijsheid en zegen toe, tot vrede in de kerken, ook in Kampen-Noord.
Met broedergroet,


E. Hoogendoorn


Bijgevoegd: 12 bijlagen.