Afdrukken

Wonderlijke Verklaring van Eudokiazijde

Kampen, 12 april 2007

Eind maart vonden velen van de 'Ichthus-gemeente' te Kampen-Noord een verklaring in de brievenbus.
Deze verklaring kwam van Eudokiazijde. Ze is verstuurd naar drie kanten. Allereerst naar vele leden van de gemeente die in de Ichthus vergadert. Vervolgens, als we het goed begrijpen, naar leden van de Eudokiagemeente. Tenslotte naar de classis Kampen van de Gereformeerde Kerken.
Ook de pers heeft deze verklaring onder ogen gekregen en daar op verschillende manieren op gereageerd.

Het gaat om de volgende verklaring:


Gereformeerde Kerk Kampen-Noord

KERKENRAAD

 

Kampen, 22 maart 2007


VERKLARING inzake positie leden Kampen - Ichthus

De kerkenraad van de gereformeerde kerk van Kampen-Noord heeft in zijn vergadering van 26 februari 2007 gesproken over de kerkelijke positie van de broeders en zusters die thans reeds meer dan twee jaar kerken bij Kampen - Ichthus. De kerkenraad heeft hierover advies ingewonnen bij de classis Kampen van de Gereformeerde Kerken.

De kerkenraad heeft geconstateerd dat de hierna te noemen broeders en zusters tot september 2004 hebben behoord tot de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord. Sindsdien hebben zij zich afgezonderd en zijn zij kerkdiensten gaan bijwonen en hebben zij zich begeven onder het opzicht en tucht van een gevormde "eigen" kerkenraad die tot heden krachtens besluiten van kerkelijke vergaderingen geen deel uitmaakt van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord.

De kerkenraad heeft overwogen dat deze handelwijze feitelijk reeds direct, maar zeker op langere termijn niet anders kan betekenen dan dat die broeders en zusters zich metterdaad aan de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord hebben onttrokken en dat de kerkenraad van Kampen-Noord het recht heeft om te constateren en te verklaren dat zij niet langer tot de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord behoren.

De kerkenraad is evenwel altijd van mening geweest en meent nog steeds, dat deze broeders en zusters en hun kinderen de kerk van Kampen-Noord niet hadden dienen te verlaten en dat er, voor zover de kerkenraad bekend, geen andere redenen zijn waarom zij niet tot de kerk van Kampen-Noord kunnen blijven behoren, aangezien zij nog steeds van hun kant aangeven voluit gereformeerd te willen zijn en te willen behoren tot de gemeenschap van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De kerkenraad spreekt dan ook uit dat daarom tot de uitspraak van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, waar een revisieverzoek van Kampen-Ichthus gemeld is, niet tot een eenvoudig constateren van hun onttrekking of tot andere maatregelen van vermaan en tucht overeenkomstig de kerkorde zal worden overgegaan, maar dat hij ter wille van de goede orde wel het volgende concludeert:

De broeders en zusters die thans reeds geruime tijd kerken bij Kampen-Ichthus kunnen voorlopig niet beschouwd worden als gewone leden van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord met alle rechten daaraan verbonden.
De kerkenraad roept deze broeders en zusters allen samen en ieder persoonlijk op de onnodig verbroken eenheid te herstellen.
De kerkenraad is van harte bereid alle kerkelijke besluiten in dezen uit te voeren.

De verklaring betreft de volgende broeders en zusters (en hun gedoopte kinderen):

[En dan volgen 83 namen]

Van deze verklaring zal mededeling worden gedaan aan

de betrokken broeders en zusters zelf
de gemeente van Kampen-Noord
de classis Kampen van de Gereformeerde Kerken.

R. de Boer, preses
A.D. Blijdorp, scriba


Voor de leden van de Ichthusgemeente was er nog een apart briefje bijgevoegd van de volgende inhoud:


Gereformeerde Kerk Kampen-Noord

KERKENRAAD

 

Kampen, 22 maart 2007


Aan: Leden Ichthus
Betreft: Verklaring inzake positie

Broeders en zusters,

Bijgaand treft u een verklaring aan, zoals die door de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen - Noord is opgesteld. De reacties op de brief, die de kerkenraad u in november vorig jaar stuurde hebben mee geleid tot deze verklaring.
Mocht u hierover met ons willen spreken, dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling.

Met broedergroeten,

A.D. Blijdorp, scriba


Tot zover de verklaring met bijbehorende brief.

Afgeschreven
Wij vragen ons af wat toch de bedoeling van deze verklaring geweest is. Er worden wat kille constateringen gedaan en conclusies getrokken. En het geheel wordt zakelijk meegedeeld.
Alsof 'een zaak' even moet worden 'afgewikkeld'.
De verklaring roept heel wat gedachten op.

Als wij goed kijken is het vooral een verklaring die de Eudokiaraad zichzelf heeft gegeven. En die hij vervolgens per mededeling in kennis brengt van allerlei instanties buiten dit college.
Reageren hoeft niet. Zou eventueel dus wel kunnen.

Wel is duidelijk dat velen van de Ichthusgemeente in deze verklaring betrokken zijn. Allerlei namen uit deze gemeente te Kampen-Noord worden ten tonele gevoerd. Maar niet alleen van personen uit de Ichthus.
Er staan ook namen tussen van personen die niet tot onze gemeente behoren.
Terwijl ze toch kennelijk worden beschouwd als behorende tot de Ichthusgemeente.
Wat zullen deze personen wel niet denken als ze zo'n verklaring krijgen toegestuurd?
En intussen worden 'afgeschreven'?
Het lijkt ons heel pijnlijk.

De namen van al die personen, uit ons midden en daarbuiten, liggen dus ook zo maar op straat. Tot op de pleinen van de pers.
Wij achten dat verre van kies, zo'n handelwijze.
Helemaal als je nagaat, dat de verklaring een officiële mededeling bevat dat al die namen zo maar even eenzijdig worden afgevoerd van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord.

Kerkrechtelijk gezien zou dat al een vreemde constructie zijn. Maar als je dieper nadenkt, en je hebt het over de gemeente van Christus, dan gaat er helemaal wat door je heen.
Dat zo iets over je heen en buiten je om maar eventjes wordt beslist en meegedeeld. Wonderlijk. Ook schrijnend.

Onwerkelijk
De verklaring geeft ook duidelijk blijk van gebrek aan besef van de bestaande werkelijkheid. Ze doet de werkelijkheid en de waarheid ook verschillende keren geweld aan.
Ons wordt verweten dat wij ons "hebben afgezonderd" en dat wij ons hebben "begeven onder het opzicht en tucht van een gevormde "eigen" kerkenraad".
Is dat zo?
Wij hebben ons nimmer afgezonderd. Er is door ons ook nimmer een "eigen" kerkenraad gevormd.
Wij zijn destijds gewoon kerkenraad gebleven, volstrekt wettig, binnen de regels van het gereformeerd kerkrecht. Ook hebben wij de gemeente opgeroepen zich niet af te zonderen maar gewoon gemeente te blijven onder haar wettige kerkenraad. Dat een deel van de gemeente aan die oproep van deze kerkenraad geen gehoor heeft gegeven, ligt voor verantwoording van dat deel.

Men weet aan Eudokiazijde heel goed, dat wij helemaal geen eigen kerkenraad gevormd hebben. Voor ons gevoel zit de verklaring hier op of over de grens van bewust verdraaien van de werkelijke gang van zaken.
De feiten spreken voor zich en zullen ook in de toekomst voor zich blijven spreken.

Onbegrijpelijk
Volgens de verklaring heet de afschrijving van al die namen 'voorlopig'.
Dus intussen wel een feit.
Maar een feit dat misschien in de toekomst om de een of andere reden zo maar weer wordt teruggedraaid.
Er wordt namelijk verklaard dat men tot de uitspraak van de Generale Synode (waarbij door ons een revisieverzoek is ingediend) niet zal overgaan tot een eenvoudig constateren van een onttrekking of tot het toepassen van kerkelijke tucht.
Het is dus goed mogelijk dat men tot het een of tot het ander wèl zal overgaan als de komende generale synode een uitspraak heeft gedaan in de zaak van Kampen-Noord.

Wonderlijk. Op dit moment heeft men afgeschreven, of uitgeschreven of hoe je het ook maar noemen wilt. Maar later wordt het mogelijk omgezet in een constatering dat wij ons onttrokken hebben. Of omgezet in de maatregel dat zij ons onder de tucht gaan zetten.
En dat heet dan ook nog 'overeenkomstig de kerkorde'!

Dit is niet maar wonderlijk. Dit is onbegrijpelijk. En dat wordt allemaal onder gereformeerde vlag gedaan.
Met zelfs nog de oproep er bij of wij de kerkelijke eenheid maar even herstellen. Terwijl zij zo doen!

Een slag in de lucht
Het is een rust, dat het een verklaring is van een college dat geen enkele zeggenschap over ons heeft.
De verklaring is gedaan in de verbeelding dat men zich als de kerkenraad van ons beschouwt.
Zoals eerder is aangegeven: het getuigt niet van realiteitszin.
Het is gelukkig ook geen realiteit.
Deze verklaring heeft wat dat betreft geen enkele waarde: de positie van de leden van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) verandert er in werkelijkheid niet door.
Zij staan onder de (eigen) wettige kerkenraad.

Triest
Het geheel van de verklaring krijgt een nog triester accent als we in de pers lezen dat de preses van de Eudokiaraad in dit verband ook wijst op de financiële verplichtingen per ziel. Waarbij de Eudokiaraad de ongedeelde gemeente nog tot zijn deel beschouwt, in strijd met de al jarenlange werkelijkheid.
Alsof het afschrijven van zoveel namen ook een centenkwestie is geweest.
Voor ons gevoel staan we hier voor dieptepunten.

Waar er op dit punt een praktisch probleem zou gelegen hebben, had dat door eenvoudig overleg opgelost kunnen worden. Dat is echter van meet af aan volledig geweigerd en volgehouden geweigerd. Terwijl het zo simpel praktisch opgevangen had kunnen worden.

Consequent
Er zijn situaties dat je elke reactie op een verklaring als vruchteloos ervaart.
Wat zou je nog moeten zeggen tegen wie zo'n verklaring ongevraagd heeft afgegeven?

Eigenlijk bestaan wij niet meer voor deze broederschap.
Het doet ons denken aan het begin van alle moeite, aan de grote oorzaak van de breuk: dat ons geen eerlijke ruimte meer werd gegund in de gemeente van Kampen-Noord.
Toen is dat afschrijven al principieel begonnen
Deze verklaring is slechts het zoveelste uitvloeisel van die volgehouden en toegenomen onverdraagzaamheid.

Tenslotte
Wat kun je in zo'n situatie nog doen?
Bidden.
Zolang we nog kunnen bidden blijft er hoop.
Geve de Here de aanstaande generale synode wijsheid en trouw om in de chaos van onrecht in Kampen-Noord recht te spreken, de waarheid lief te hebben en het herstel van de broederschap te bevorderen naar het zuivere en genadige recht van de grote Herder van de schapen.
Hij verstrooit niet, maar wil vergáderen.
Onverdiend, barmhartig en tegelijk o zo rechtvaardig.

Namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)

E. Hoogendoorn