Afdrukken

Besluit KR Ichthus n.a.v. schorsing ds. E. Hoogendoorn

BESLUIT Kerkenraad Kampen-Noord (Ichthus) 1 april 2006 met betrekking tot het onrechtmatig schorsingsbesluit van de Eudokiaraad
(met aanvullend kort commentaar)

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord (Ichthus)

constateert:
- dat de raad van de Eudokiakerk te Kampen-Noord, samen met de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis op 29 maart 2006, in een gezamenlijke vergadering, besloten heeft dat ds. E. Hoogendoorn wordt geschorst als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland, voor de duur van 3 maanden;

overweegt:
- dat wij een revisieverzoek hebben ingediend bij de eerstvolgende synode van de Gereformeerde Kerken (Zwolle-Zuid 2008), tegen de besluiten van de GS 2005 m.b.t. de zaak Kampen-Noord

besluit:
het besluit tot schorsing van ds. E. Hoogendoorn, als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland, genomen door de raad van de Eudokiakerk in Kampen-Noord, samen met de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis, in een gezamenlijke vergadering op 29 maart 2006, niet legitiem te achten en daarom niet te erkennen.

De raad spreekt uit dat hij ds. Hoogendoorn als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland blijft erkennen en aanvaarden.


Gronden:
1. In de besluitvormende vergadering nam deel de raad van de Eudokiakerk;
ds. Hoogendoorn staat echter niet onder het gezag van deze raad;
deze raad heeft daarom niet de bevoegdheid om ds. Hoogendoorn te schorsen;

2. De kerkenraad van Zwartsluis kan niet mee-besluiten tot schorsing;
zijn taak in een dergelijke procedure gaat niet verder dan het vormen van een oordeel;
een predikant kan naar gereformeerd kerkrecht slechts worden geschorst door zijn eigen kerkenraad;

3. Wij hebben als predikant en kerkenraad revisie aangevraagd van de besluiten van de GS 2005;
dit betreft de besluiten waarop de Eudokiaraad zich baseert bij het schorsingsbesluit;
nu wij deze besluiten op grond van artikel 31 KO aanvechten bij de volgende GS, is kerkrechtelijk de mogelijkheid vervallen dat op basis van deze besluiten een schorsingsbesluit wordt genomen;

4. Vanwege onze "dolerende" positie is het voor de Eudokiaraad onmogelijk om censuurmaatregelen te nemen tegen ambtsdragers of leden van de gemeente in het Ichthuscollege.


Verder kort commentaar van de raad op het besluit van de Eudokiaraad:

- De Eudokiaraad is niet bereid uitvoering te geven aan kerkelijke uitspraken die voor hem een ongunstige uitwerking hebben, maar weigert tegelijkertijd in appel te gaan en de kerkelijke weg te volgen; hierbij wordt gedoeld op uitspraken van de classis Kampen van sept. 2003 en april 2004, alsmede de GS-uitspraak van 1 oktober 2005; bij dit laatste besluit nam de GS de PS-uitspraken weg, waarop de Eudokiaraad diverse besluiten had gebaseerd m.b.t. het buiten de kerk plaatsen van de Ichthusgemeente en de arbeidsrechtelijke positie van ds. Hoogendoorn (traktement en pastorie).

- De 'ernstige openbare zonden' waarop de Eudokiaraad en Zwartsluis hun besluit tot schorsing van ds. Hoogendoorn hebben genomen, herkent de kerkenraad in het geheel niet en hij beoordeelt dit dan ook als onjuist en onterecht; het is laster.

- De Eudokiaraad heeft op geen enkele wijze laten blijken in gesprek te willen gaan over een werkbare oplossing. De toenadering is niet gezocht en als gevolg daarvan heeft de Eudokiaraad zich buiten de orde geplaatst.