Afdrukken

Vermaan Eudokiaraad aan ambtsdragers

De ouderlingen en diakenen ontvingen ieder een persoonlijke brief:

Kerkenraad Kampen Noord (Eudokia)

Aan:
[naam ouderling/diaken]

Kampen, 19 januari 2006

Geliefde broeder,

Op 8 november 2005 zonden wij u een brief waarin wij u verzochten de besluiten van de Generale Synode te aanvaarden en uit te voeren. Wij nodigden u uit om samen met ons de weg in te slaan om te komen tot herstel van de eenheid van de gemeente. Wij stuurden u die brief vanuit onze verantwoordelijkheid als wettige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord, verantwoordelijk ook voor u, van wie wij aannemen dat u nog steeds tot de plaatselijke Gereformeerde Kerk wilt behoren.

In een brief van 15 november 2005 reageerde u samen met de andere voormalige ambtsdragers van Kampen-Noord op onze brief. U voerde daarbij de pretentie te spreken als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus). U schreef het ongepast te vinden om vooruitlopend op een onderhoud dat u met het moderamen van de Generale Synode had afgesproken inhoudelijk op onze brief te reageren. U deelde mee na het gesprek met het moderamen van de Generale Synode een stand punt te zullen bepalen.

Het is inmiddels al weer ruim drie maanden geleden, dat de G.S. uitspraak deed en nog steeds hebben wij van u persoonlijk geen enkel signaal ontvangen dat u zich aan de uitspraak wilt conformeren. Dat spijt ons bijzonder, broeder! Wij ontvingen wel van uw advocaat een brief van 21 december 2005 waarin hij mededelingen doet namens ds. Hoogendoorn en "vertegenwoordigers van het Ichthus-deel van de gemeente". Uit deze mededelingen maken wij op dat diegenen voor wie hij optreedt de uitspraak van de Generale Synode niet wensen te aanvaarden en te effectueren. In hoeverre de mededelingen van uw raadsman ook namens u zijn gedaan is ons niet helemaal duidelijk. Vandaar temeer dat wij ons - om misverstanden te voorkomen - u rechtstreeks door middel van deze brief benaderen.

Ons verzoek aan u is eenvoudig, nl. dat u uitspreekt de G.S.-besluiten over Kampen-Noord te aanvaarden, eventueel met behoud van gevoelen, maar wel als bindende en geldende uitspraken binnen de Gereformeerde Kerken. Zowel in de Kerkorde (met name art. 21, 22, 31 en 35) als in het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen (met name de 3e en 4e door u afgelegde belofte) wordt u een duidelijke weg gewezen. Ook de Heilige Schrift wijst voor ambtsdragers van God een duidelijke weg, nl. zich beijveren om de eenheid te bewaren (Ef. 4), de verscheidenheid in het lichaam van Christus niet tot grond voor het verbreken van de eenheid te maken (1 Kor. 12), bij verschil van mening in een gezamenlijke afspraak de eenheid te hervinden (Hand. 15).
Wij overvragen u niet. Wij verlangen slechts van u dat u zich samen met ons houdt aan de kerkordelijke grondregels van art. 31,35 en 83.

In het G.S.-besluit is onder meer uitgesproken dat de ambtsdragers die er in september 2004 bezwaar tegen hadden terug te treden, zoals de classis Kampen had aangegeven, na het kerkenraadsbesluit van 27 september 2004 niet meer kunnen "optreden als het met gezag van een kerkenraad toegerust college". Verder ( zie besluit 9, grond 2) is uitgesproken dat individuele ambtsdragers zich niet, met een beroep op hun persoonlijke roeping in het ambt, kunnen onttrekken aan het door de kerkenraad aanvaarde oordeel van de class is dat zij dienden terug te treden en (zie besluit 11, grond 3) het door de classis gegeven oordeel en de aanvaarding daarvan door de kerkenraad tot rechtsgevolg hebben dat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord en daarmee alle leden die tezamen dit college vormden daadwerkelijk zijn teruggetreden.

U bent samen met ds. Hoogendoorn - die voor prediking en onderricht op non-actief was gesteld - en met andere voormalige ouderlingen en diakenen toch in het Ichthus College afzonderlijke kerkdiensten gaan beleggen en u hebt u als kerkenraad c.q. als functionerende ambtsdragers van Kampen-Noord gepresenteerd. Sinds dit handelen door de G.S. onwettig is verklaard (besluit 9) wordt u kerkrechtelijk geacht te zijn teruggetreden en kunt dus niet meer als wettige kerkenraad of als gedeelte daarvan optreden. Toch zijn er nu ruim drie maanden voorbijgegaan waarin u op geen enkele wijze op uw schreden bent teruggekeerd.

Tenzij u anders aangeeft verwerpt u daarmee metterdaad en bij volharding de kerkelijke besluiten die ten aanzien van u genomen zijn, laatstelijk door de Generale Synode (besluiten 9, 10, 11). U laat daarmee zien dat u zich niet wenst te onderwerpen aan het gezag dat wij als kerkenraad in heel de gemeente van Kampen-Noord krachtens de kerkorde en de genomen kerkelijke besluiten over u hebben. Bovendien onttrekt u zich aan de samenkomsten van de gemeente en gaat u door met het breken van haar eenheid.

Wij vermanen u dan ook om Christus' wil de hiervoor omschreven onwettige situatie en uw onkerkelijke wandel te beëindigen. We doen een dringend beroep op u alsnog op ons verzoek positief te reageren door uw ambtelijke activiteiten in het Ichthus College te staken en ons te berichten dat u wilt meewerken aan de normalisering van het gemeentelijk samenleven.

Wij verzoeken u ons binnen een week na heden schriftelijk te bevestigen dat u ons dringend beroep op u alsnog aanvaardt. Blijft aanvaarding uit dan zullen wij verder met u moeten handelen zoals de kerkorde dat voorschrijft. Wij zeggen dit niet, broeder, omdat wij u persoonlijk niet willen achten en liefhebben, integendeel! Maar in de kerk kan het niet bestaan dat er ook maar iemand de gemeente en haar eenheid schade en afbreuk doet om verschillen die de trouwe bediening van Gods Woord en van de sacramenten niet raken.

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,

R. de Boer, preses

G. Wijnen, scriba