Afdrukken

Vermaan Eudokiaraad aan ds. E. Hoogendoorn

Onderstaande brief werd door de broeders de Boer en Wijnen op vrijdagavond 20 januari 2006 persoonlijk bij ds. Hoogendoorn aan de deur bezorgd (deze en bovenstaande brief hebben elkaar dus gekruist):

Kerkenraad Kampen Noord (Eudokia)

Kampen, 19 januari 2006

Aan:
Ds. E.Hoogendoorn
Hoefblad 14
8265 GM Kampen

Geachte ds. Hoogendoorn,

Onder verwijzing naar onze brieven d.d. 8 nov. 2005 en 2 jan. 2006 doen wij thans voor de derde maal een dringende oproep en vermaning aan uw adres om de besluiten van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 m.b.t. de kerk te Kampen-Noord te aanvaarden c.q. u daarnaar te schikken en de rechtsgevolgen ervan te aanvaarden.

Wij hebben in onze eerdere brieven een- en andermaal de argumentatie daarvoor gegeven. Die zullen wij in deze (derde) brief van oproep en vermaan niet herhalen. Voorzover de beide brieven die we sindsdien van uw raadsman hebben ontvangen mede als antwoord daarop van uw kant moeten worden opgevat, hebt u daarin geen deugdelijke redenen tegen onze oproep aangevoerd.

Wij spreken hierbij - om alle misverstand over en verkeerde duiding van ons handelen te voorkomen - opnieuw de bereidheid uit om, nadat u aan onze oproep in een duidelijke en eerlijke verklaring hebt voldaan, met u nader te spreken over het vervolg van de weg, zowel t.a.v. uw positie als predikant binnen de Gereformeerde Kerken als t.a.v. de kerkdiensten in het Ichthus College als t.a.v. uw voornemen om bij de generale synode van 2008 revisie te vragen, en in het algemeen t.a.v. alles wat voor het herstel van de eenheid van de gemeente verder noodzakelijk en rechtmatig zal blijken.

Blijft u in gebreke de gevraagde verklaring te geven, dan kunnen wij niet anders dan op u de artt.79 en 80 van de kerkorde toepassen. We tekenen daarbij aan, dat - gezien uw eigen positie als op non-actief gesteld predikant van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord - kerkrechtelijk en juridisch alleen een persoonlijk antwoord van u op ons vermaan gepast is en dat als zodanig niet een verklaring kan gelden die - al of niet via uw advocaat - door de 'Ichthus-geleding' of door een niet nader omschreven 'client(e)' wordt afgelegd. Het niet of niet inhoudelijk antwoorden op ons vermaan zal door ons moeten worden beschouwd als een feitelijke weigering om daaraan gehoor te geven.

Wij noemen u bij dezen ook de gronden waarop - uitgaande van de synodebesluiten van 1 okt. 2005 - een maatregel naar art. 79-80 KO zal berusten. Die zijn als volgt:

1. U bent eerst door de particuliere synode van Overijssel (9 februari 2005) en vervolgens door de generale synode (1 oktober 2005) in het ongelijk gesteld in uw bezwaren tegen het oordeel van de classis Kampen d.d. 23 september 2004 en tegen de daaraan verbonden gevolgen m.b.t. uw positie als predikant van Kampen-Noord, maar u volhardt ondanks oproepen en vermaningen van de kerkelijke vergaderingen in uw weigering om de wettige kerkelijke besluiten naar art. 31 KO als bindend te aanvaarden. U bent daarbij - hoewel u daartoe herhaaldelijk bent uitgenodigd - in gebreke gebleven tegenover de kerkenraad aan te tonen dat deze besluiten strijden met de Heilige Schrift of de kerkorde; evenmin hebt u aangetoond dat bij uw bezwaren de kenmerken van de kerk naar art. 28 NGB in geding zijn.

2. U blijft ook na de besluiten van de generale synode volharden in het bestendigen van de sinds 27 september 2004 in de gemeente voltrokken scheuring en fungeert als voorganger in de kerkdiensten en in het verdere kerkelijke leven van een groep kerkleden onder leiding van ex-ambtsdragers van Kampen-Noord die krachtens kerkelijke uitspraken geen wettige ambtsdragers meer zijn. Aan het vermaan om u hiervan los te maken hebt u geen gehoor gegeven, maar samen met de ex-ambtsdragers blijft u zich naar binnen en naar buiten presenteren als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord.

3. U maakt zich door het onder 1 en 2 genoemde schuldig aan verwerping van de kerkelijke besluiten, op de nakoming waarvan in de kerkorde (onder meer art. 16,21,31,35,41,44) bij herhaling nadruk wordt gelegd. U maakt zich schuldig aan het veroorzaken en bestendigen van openlijke scheurmaking en aan het verlaten van uw post in de gemeente van Christus waaraan u zich verbonden had, ernstige zonden die naar art. 80 KO een grond zijn voor schorsing en/of afzetting. U breekt daarmee ook de belofte die u bij uw bevestiging als predikant van de kerk te Kampen-Noord plechtig voor God en zijn heilige gemeente hebt afgelegd (zie de tekst in Gereformeerd Kerkboek, 543).

4. Geestelijk en kerkelijk gesproken dient uw handelen vooral te worden gekwalificeerd als
a) het hardnekkig vasthouden aan eigen inzichten en vechten voor eigen positie en invloed;
b) het aansturen op een breuk in kerkenraad en gemeente vanwege verschillen die binnen de bijbelse en gereformeerde identiteit van de kerk een plek kunnen en mogen hebben;
c) een ernstig tekortschieten in zelfverloochening en in het zoeken van eenheid en samenbinding.
Deze manieren van doen zijn naar de Schriften in een ambtsdrager niet te verdragen en dienen krachtig te worden veroordeeld en bestraft, mede met het oog op het heil en de opbouw van de gemeente (zie ondermeer Mat. 20: 20vv; Joh. 13; Hand. 15; Rom. 14; 1 Kor. 12; Ef. 4; Fil. 2: 1-11; Fil. 3: 15 en 16; 1 Tess. 5: 12vv.; 1 Petr. 4: 3).

Broeder, zo richten wij in onze verantwoordelijkheid als kerkenraad van de gemeente te Kampen-Noord ten derden male onze oproep en ons vermaan tot u. En wij vragen u dringend uzelf in dezen te verloochenen, uw verzet op te geven en met erkenning van de kerkelijke besluiten u bij de kerkenraad te melden, zodat er een weg komt tot herstel van de eenheid en de vrede in de gemeente. Daarvoor bidden wij ook tot onze goede God in onze vergaderingen en in de samenkomsten van de gemeente.

Gezien de ernst van de zaak en de lange weg die wij al met u zijn gegaan stellen we u thans een termijn van 7 dagen voor het antwoorden op deze brief. De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 19 januari 2006 het bovenstaande besloten.
Aan de broeders R. de Boer en G. Wijnen geeft de kerkenraad opdracht en mandaat om U op basis van het hierboven gestelde ook mondeling aan te spreken en te vermanen.

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,

R. de Boer, preses

G. Wijnen, scriba