Afdrukken

Rondschrijven Eudokiaraad aan gemeente

Brief aan alle gemeenteleden van Kampen-Noord d.d. 22 december 2005

Kerkenraad met Diakenen Kampen Noord (Eudokia)

Kampen, 22 december 2005

Aan:
Alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Kampen Noord.

Geliefde broeders en zusters,

Via de Wijnstok bent u enkele keren op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de broeders en zusters die in het Ichthus College vergaderen, de voormalige ouderlingen en diakenen die daar leiding geven en ds. E Hoogendoorn in zijn bijzondere positie. U weet dat wij Ds. Hoogendoorn een en andermaal vroegen of hij de uitspraken van de Generale Synode accepteert, zodat wij op basis daarvan verder met elkaar zouden kunnen.

Donderdag 22 december ontvingen wij, via onze advocaat, een reactie van de advocaat van Ds. Hoogendoorn. Hij schrijft te spreken namens de hele Ichthus-gemeenschap en deelt mee dat Kampen-Ichthus de uitspraken van de Generale Synode niet aanvaardt, maar daarvan revisie zal vragen, we nemen aan bij de generale synode van 2008.
De kerkenraad heeft deze brief besproken in een extra vergadering op donderdagavond j.l. en heeft unaniem besloten de ingeslagen weg te vervolgen. Die ingeslagen weg is de kerkelijke weg, zoals de kerkorde die voorschrijft. Dat betekent dat de kerkenraad geen voorwaarden stelt, maar handelt zoals wij dat als gereformeerde kerken hebben afgesproken. Volgens artikel 31 van de kerkorde zijn de besluiten van (in dit geval) de synode voor iedereen bindend, tenzij men aantoont dat ze in strijd zijn met de Schrift en de kerkorde.

Kampen-Ichthus geeft aan dat men zich vrij voelt een en ander publiek te maken. Als dat zo is, houdt u er dan rekening mee bij alles wat u leest dat het de visie van Kampen-Ichthus is.
Indien de pers aan ons als kerkenraad om informatie vraagt, zullen wij daarin de gepaste terughoudendheid betrachten.

Als kerkenraad streven wij naar openheid en zullen wij u blijvend over de voortgang informeren. Evenwel vragen wij uw begrip indien er omstandigheden zijn die het ons onmogelijk maken om u te kunnen informeren, hoe graag wij dat ook zouden willen.Wij vragen u indringend te bidden voor onze kerk.


Namens de raad van de gereformeerde Kerk te Kampen-Noord,


R.de Boer, Preses

G. Wijnen, Sriba